Ürünün Teknik Şartnameye Uygun Olup Olmadığı Konusunda Uzman Teknik Görüş Alınmamış Olması

Karar No              : 2020/MK-261

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/40926 İhale Kayıt Numaralı “Göğüs Hastalıkları Servisi İçin 5 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan 2020/40926 ihale kayıt numaralı “Göğüs Hastalıkları Servisi İçin 5 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak RS Sağlık Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 22.05.2020 tarihli ve 2020/UM.II-899 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı RS Sağlık Teknolojileri San. ve Tic.Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin E:2020/1121 sayılı dosyasında açılan davada, Mahkemece “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş, ancak anılan Mahkemenin 30.09.2020 tarihli ve E:2020/1121, K:2020/1694 sayılı kararı ile “… Uyuşmazlıkta davacı şirketin “…sunmuş oldukları numunenin tamamen Teknik Şartname’ye uygun olduğu, kaldı ki kendi ürünlerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden Teknik Şartname’nin 10 ve 11’inci maddelerine ilişkin özelliklerin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ürünün teknik özellikleri ile de aynı özellikte olduğu, ayrıca teklif etmiş oldukları ürünün CE belgesine sahip olduğu ve ÜTS sistemine kayıtlı olduğu, ihaleye sunmuş oldukları numunenin konunun uzmanı bilirkişilerden teknik görüş alınmak suretiyle tekrar değerlendirilmesi gerektiği, %100 yerli sermaye ile Türk malı olarak imal edilen Life Control marka ürünün Teknik Şartname hükümlerini tamamen karşılamasına rağmen idarece ürünlerinin kabul edilmeyerek değerlendirme dışı bırakılmaları sebebiyle oluşan maddi kamu zararının da göz ardı edilmemesi gerektiği”, iddialarının somut ve ciddi iddialar olduğu, bu iddiaların incelenmesinin ise teknik ve özel bir bilgiyi gerektirdiği, 4734 sayılı Kanun’un 56. maddesinin 6. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesi aşamasında Kamu İhale Kurumu’nca teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulabileceğinin düzenlendiği, bu haliyle davalı idarece, özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması gerektiği açıktır.

Bu itibarla, davacı şirketin sunmuş olduğu ürünün Teknik Şartname’nin 2, 5, 8, 10, 11, 13 ve 16’ncı maddelerinde yer alan kriterleri sağlayıp sağlamadığının uzman kişi ya da kişilerce değerlendirilmesi gerekirken, bu hususa ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın ve uzman kişi ya da kişilerden teknik görüş alınmaksızın, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Nitekim Danıştay 13.Dairesi’nin 03/10/2019 tarih ve E:2019/3037 K:2019/2917 ve 13/12/2018 tarih ve E:2018/3668 K:2018/3952 sayılı kararı da bu yöndedir…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 22.05.2020 tarihli ve 2020/UM.II-899 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle