Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi Gözetilerek İhalenin iptali

Karar Tarihi : 04.04.2024

Karar No : 2024/UM.II-558

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi Döner Sermaye İşletmesi,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1583442 İhale Kayıt Numaralı “2024 Yılı Tıbbi Gaz Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi Döner Sermaye İşletmesi tarafından 02.02.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2024 Yılı Tıbbi Gaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sol TK Teknik Gaz San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.02.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.03.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.03.2024 tarih ve 136772 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.03.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/360 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İdari Şartname’nin 7.5.3.5’inci maddesinde “İstekliden TS1968 ve TS 1803’e göre basınçlı gaz tüpleri periyodik muayene ve bakım yeterlilik belgesi istenecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, bu madde ile belirtilen tüplerin hastanede kullanılan tüplerikapsadığı, idarenin cevabi yazısı ile 8. Kalem Likit Oksijen kısmına teklif veren isteklilerinilgili düzenlemede belirtilen belgeleri sunmak zorunluluklarının olmadığının ifade edildiği, fakat Teknik Şartname’nin 1.1.12’inci maddesinde “Firma ihale sürecinde gerektiğinde kullanılmak üzere (likit oksijen rampası yedeği 6 adet tüp paletini ücretsiz olarak idareye teslim edilecektir. Bir tüp paletinde 12 adet 50 litre su hacimli tüpler olacaktır. Tüpler 200 bar basınçlı olacaktır. Tüp paletlerindeki gaz içeriği oksijen gaz içeriğinden ayrıca ödenecektir.” açıklamasının bulunduğu, buradan da anlaşılacağı üzere yükleniciden likit oksijen gazıyanında basınçlı tüplerin de talep edileceği, diğer bir ifade ile likit oksijen için yeterlik kriteriolan TSE Basınçlı Kap ve Tüpler Test Belgesinin likit oksijen ile birlikte verilen 6 tüp paleti(72 adet tüp) içinde gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Yukarıda yer alan İdari Şartname düzenlemelerinden anlaşılacağı üzere isteklilerden, TS1968 ve TS 1803’e göre basınçlı gaz tüpleri periyodik muayene ve bakım yeterlilik belgelerini sunmalarının gerektiği, fakat ihale üzerinde bırakılan istekli Vaşak Gaz Mak. Hır. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen söz konusu yeterlik belgelerine ilişkin bir beyanda bulunulmadığı, idareye buna ilişkin herhangi bir belge sunulmadığı, dolayısıyla anılan istekli tarafından İdari Şartname’nin ilgili koşulunun sağlanamadığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan şikayet üzerine alınan idare kararında söz konusu belgelerin medikal gaz tüpleri için olduğu ifade edilmişse de İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerinin düzenlendiği 7’inci maddesinde belirtilen hususların istekliler için yeterlik şartlarını düzenleyen maddeler olduğu, başvuruya konu ihalede bahse konu yeterlik kriteri için kısım bazında bir ayrım yapılmadığı, dolayısıyla anılan ihalede belirtilen yeterlik kriterinin tüm ihale kısımları için geçerliliğinin açık olduğu, dolayısıyla başvuruya konu ihalenin 8’inci kısmında da TS1968 ve TS 1803’e göre basınçlı gaz tüpleri periyodik muayene ve bakım yeterlilik belgelerinin isteklilerce sunulma zorunluluğunun bulunduğu görülmektedir.

Yukarıda yapılan tespitler, mevzuat hükümleri, iddia konusu husus ve bu iddia neticesinde idarece alınan karar birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu mal alımına ait İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerinin düzenlendiği 7’inci maddesinin 7.5.3.5’inci alt maddesinde isteklilerden yeterlik kriteri olarak talep edilen belgelerin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmadığı anlaşıldığından bahse konu iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Vaşak Gaz Mak. Hır. San. Tic. Ltd. Şti. ile Sol TK Teknik Gaz Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin ihalenin başvuruya konu 8. kısmına ilişkin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.