MADDE 1 – 26/1/2008 tarihli ve 26768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, personelin terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak belirlediği avukat veya avukatların ücretleri ile bu görevlerin ifasından dolayı mağdur, şikâyetçi, katılan, davalı ya da davacı konumunda olan personelin seçeceği avukatın ücretinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen personel ile bu personelin müdafi olarak belirlediği avukat veya avukatların ücretlerinin ödenmesine,

b) Terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından dolayı mağdur, şikâyetçi, katılan, davalı ya da davacı konumunda olan personelin seçeceği bir avukatın ücretinin ödenmesine,

ilişkin usul ve esasları kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) En yakın amir: Hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılan personelin ilk amirini,

b) İlgili kurum/kuruluş: Personele göre İçişleri Bakanlığını, Milli Savunma Bakanlığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığını, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığını, Jandarma Genel Komutanlığını, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığını, Sahil Güvenlik Komutanlığını ve Emniyet Genel Müdürlüğünü,

c) Personel: Görevinden ayrılmış olsa dahi, terörle mücadelede görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personelini, mülki idare amirlerini, istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personeli,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre terörle mücadelede görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Jandarma, Sahil Güvenlik ile Emniyet Teşkilatı personeli, mülki idare amirleri, istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle belirleyeceği avukatın ücretinin ödenebilmesi için;

a) Personel hakkında, terörle mücadelede aldığı görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı bir soruşturma veya kovuşturma bulunması,

b) Personelin, bu soruşturma veya kovuşturmada müdafii olarak belirlediği avukat veya avukatlara usulüne uygun olarak vekâletname vermesi,

c) Personelin 8 inci maddede belirtilen usule uygun olarak talepte bulunması,

gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumda avukatın ücreti, 11 inci madde gereğince ilgili komisyon tarafından karar verildikten sonra ilgili kurum/kuruluş tarafından ödenir.

(3) Terörle mücadelede görev alan personelin, bu görevlerin ifasından dolayı mağdur, şikayetçi, katılan, davalı ya da davacı konumunda olması durumunda seçeceği bir avukatın ücretinin ödenebilmesi için;

a) Personelin, bu soruşturma veya kovuşturmada belirlediği avukata usulüne uygun olarak vekâletname vermesi,

b) Personelin 8 inci maddede belirtilen usule uygun olarak talepte bulunması,

gerekir.

(4) Üçüncü fıkrada yer alan şartların varlığı halinde davacı konumunda olan personelin seçeceği bir avukata avukatlık ücreti ödenmesi ilgisine göre ilgili Bakanın veya Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanının onayına tabidir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kurumlarda geçici görev, vekalet ve görevlendirmelerde, bu Yönetmelik kapsamında avukat ücretinin ödenmesi ile ilgili iş ve işlemler personelin mensubu olduğu kurumca yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Personel, hakkında yürütülen soruşturma veya kovuşturmada müdafii olarak istediği sayıda avukatı seçmekte serbesttir. Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine göre terörle mücadelede görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Jandarma, Sahil Güvenlik ile Emniyet Teşkilatı personeli, mülki idare amirleri, istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle belirleyeceği en fazla üç avukatın ücreti ödenir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre terörle mücadelede görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Jandarma, Sahil Güvenlik ile Emniyet Teşkilatı personeli, mülki idare amirleri, istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin, bu görevlerinin ifasından dolayı mağdur, şikayetçi, katılan, davalı ya da davacı konumunda olması durumunda ise seçeceği bir avukatın ücreti ödenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “askerî mahkemelerde görülenler dahil” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğe göre, personele avukatlık ücreti ödenmesine yönelik olarak 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre iletilen talepleri incelemek ve başvuranın bu Yönetmelik kapsamındaki hakkı çerçevesinde bir veya birden fazla seçeceği avukatına avukatlık ücretinin ödenip ödenmeyeceğine, ödenecek ise ücret miktarına, ücretin defaten mi, taksitle mi ödeneceğine, taksitle ödenecek ise kaç taksitte ödeneceğine ve taksit ödeme zamanlarına karar vermek üzere;

a) Milli Savunma Bakanlığında; Personel Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile avukatlık ücreti ödenmesi talebinde bulunan asker kişilerin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlıklarının Harekât Başkanı ve Personel Başkanından,

b) İçişleri Bakanlığında; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanından,

c) Jandarma Genel Komutanlığında; Personel Başkanlığından sorumlu Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Başkanlığında, Asayiş Başkanı, Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı, Mali Hizmetler Başkanı  ve Hukuk Hizmetleri Başkanından,

ç) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında; MİT Başkanının uygun göreceği MİT Başkan Yardımcısının başkanlığında, MİT Başkanı tarafından belirlenecek üç Başkan ve Hukuk Müşavirinden,

d) Sahil Güvenlik Komutanlığında; Sahil Güvenlik Komutanı tarafından belirlenen Komutan Yardımcısı Başkanlığında, Harekat Başkanı, Personel Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, İstihbarat Başkanı ve Hukuk Hizmetleri Başkanından,

e) Emniyet Genel Müdürlüğünde; Personel Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Özel Harekat Başkanı, İstihbarat Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanından,

oluşan bir Komisyon kurulur.

(2) Komisyonun sekretarya hizmetleri Milli Savunma Bakanlığında Personel Genel Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Emniyet Genel Müdürlüğünde Hukuk Müşavirliğince,  diğerlerinde Personel Başkanlıklarınca yürütülür.

(3) Komisyon, bütün üyelerinin hazır bulunması ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.

(4) Komisyon tarafından verilen karar, ilgisine göre Millî Savunma Bakanının, İçişleri Bakanının, Jandarma Genel Komutanının, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanının, Sahil Güvenlik Komutanının ve Emniyet Genel Müdürünün onayı ile kesinleşir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi

MADDE 11/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak aksaklıklar derhal ilgisine göre İçişleri Bakanlığının veya Milli Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Sayıştayın ve Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Millî Savunma Bakanı birlikte yürütür.

Yorum Ekle