Teknik Şartnameye Uygun Ürün Olup Olmadığı Konusunda Teknik Görüş – Sarf Malzeme Alım İhalesi

Karar No              : 2019/MK-113

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/116439 İhale Kayıt Numaralı “2018-2019 Yılları (12 Aylık) Diş Kliniği Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/116439 ihale kayıt numaralı “2018-2019 Yılları (12 Aylık) Diş Kliniği Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Samet Safi Cankurt itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 13.11.2018 tarihli ve 2018/UM.I-1956 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Samet Safi Cankurt tarafından açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 22.02.2019 tarihli ve E:2018/2594 sayılı kararı ile “…Uyuşmazlıkta, her ne kadar söz konusu ihaleye ait İdari Şartnamede isteklilerin, teklif edilen cihazın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı Türkçe katalog veya açıklayıcı dokümanları ihale işlem dosyasında sunacakları yönünde bir düzenlemenin yer almadığı görülmekte ise de, söz konusu ihale için iki ayrı numune sunulması ve bu numunelerin şahit numuneler ve kullanılacak numuneler olarak ayrılması hususu da dikkate alınarak, davacı tarafından ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda, numune olarak sunulan “Döner Kanal Eğesi (Niti Döner Kanal Eğesi) Üçlü Sistem” ürününün teknik şartnamede yer alan teknik şartları karşılayıp karşılamadığına ilişkin incelemenin, Özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması yönündeki yasal yetki ve sorumluluğun yerine getirilerek yapılması gerektiği açık olup, yargı kararının usulüne uygun bir biçimde yerine getirilmediği anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır…” gerekçesiyle anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 13.11.2018 tarihli ve 2018/UM.I-1956 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuruya ilişkin olarak esasın yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle