Teknik Şartnamesinde Yer Alan Ve Çayın “Çaykur Malı Çay Olacaktır” Şeklindeki Düzenlemesinin Belli Bir Markaya İşaret Ettiğinin Açık Olduğu

Karar No             : 2020/MK-264

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/85754 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama Ve Dağıtım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/85754 ihale kayıt numaralı “Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım” ihalesine ilişkin olarak Seç-San Yemek Hizmetleri Otomasyon İletişim Otomotiv Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 22.05.2020 tarihli ve 2020/UH.II-911 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Seç-San Yemek Hizmetleri Otomasyon iletişim Otomotiv Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 21.10.2020 tarihli ve E.2020/1234, K.2020/1498 sayılı kararında “…Dava konusu ihaleye ilişkin Gıda Malzemeleri Teknik Şartnamesinde, yürürlükte olan “Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliği” fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun olmalıdır. Yeni çıkacak tebliğ, kanun, tüzük ve eklerini de kapsamalıdır. 2.Piyasanın en iyi kalitelisi, 1.sınıf ve koyu renkli, kendine özel kokuda, yaprak halinde olacaktır. Çok kırıklı ve tozlu olanlar kabul edilmeyecektir. 3.Rutubeti %9’dan, külü %7’den fazla olmayacaktır. Çayın miktarı %5 gramdan eksik olmayacaktır. Avarya çaylar kabul edilmeyecektir. Gereğinde bu özellikler kimya muayenesi ile tespit ettirilecektir. ÇAYKUR malı çay olacaktır. 4.Içinde sap, yaprak artığı, kum, toz, çöp olmayacaktır. Küflenmiş, ıslak, dışarıdan yabancı koku çekmiş olmamalıdır. 5.Boyalı olmayacaktır. 6.Çay ortam sıcaklığında teslim olmalıdır. 7.Suda kaynatıldığı zaman berrak ve güzel kokulu olacaktır. 8.1 kg’lık paketler halinde teslim edilecektir. Paketlerin üzerinde firma adı, adresi, üretim ve son kullanma tarihi ve barkodu bulunacaktır. Ambalaj üzerindeki işaretleme Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır. Ambalaj üzerinde firma adı, adresi, malın adı, net ağırlığı, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. 9.Taşıma ve Depolama Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre olacaktır. 10.Son kullanma tarihinden önce bozulan ve numuneden farklı çıkan çaylar yapılan sözleşmeye göre değiştirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR), 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösteren ve çay üzerinde tekele sahip olmayan, ticaretle iştigal edip diğer firmalarla rekabet halinde olan ve piyasada “Çaykur” markasını kullanan bir iktisadi devlet teşekkülüdür. Dolayısıyla, dava konusu ihaleye ilişkin Gıda Malzemeleri Teknik Şartnamesinde yer alan ve çayın, “Çaykur malı çay olacaktır” şeklindeki düzenlemesinin belli bir markaya işaret ettiğinin açık olduğu ve bu durumun da yukarıda yer verilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 12. maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne açık aykırılık teşkil ettiği ve davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında bu yönden hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin 6’ncı iddia yönünden iptaline, diğer iddialar yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 22.05.2020 tarihli ve 2020/UH.II-911 sayılı kararının 6. iddiaya ilişkin değerlendirme içeren kısmının iptaline,

2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle