Teknik Şartname’lerde Belirlemesi Yapılan Yaş Gruplarının Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirlenmemesinin Dokümanlar Arasında Bir Çelişkiyi Ortaya Koyduğu

Karar No              : 2021/UH.I-835

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/88266 İhale Kayıt Numaralı “2021 Yılı 01 Nisan -31 Aralık Dönemi Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı- Dağıtımı- Servis ve Sonrası Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 29.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021 Yılı 01 Nisan -31 Aralık Dönemi Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı- Dağıtımı- Servis ve Sonrası Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Osmanlı Kurumsal Hizmetler Danışmanlık A.Ş.nin 23.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.04.2021 tarih ve 17504 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/622 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) 1 ve 2. kısım Teknik Şartnameleri’nin 3’üncü sayfasında yer alan tabloda diyet, 1-2 yaş, 3-6 yaş, 7-12 yaş, 13 yaş üstü+yaşlı ve personel yaş grupları için gün içerisinde hangi öğünlerin verileceğinin belirtildiği, bu tablodan gıda rasyonunda yer alan 7-12 yaş grubu haricindeki bütün yaş gruplarına yemek hizmeti verileceğinin anlaşıldığı, yine Teknik Şartnamelerin 9’uncu sayfalarında “H” maddesinde yapılan düzenleme gereği rasyonda yer alan yemeklerin içeriğindeki çiğ girdilerin gramaj miktarlarının her bir yaş grubu için farklılık arz ettiği ve birbirinden farklı olduğunun görüleceği, ancak birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir yaş grubu belirlemesi yapılmadığından bu iş kalemleri için gıda rasyonundaki hangi yaş grubu esas alınarak değerlendirileceği, gıda rasyonundaki hangi yaş grubu esas alınarak maliyet hesaplaması yapılarak fiyat teklifi hazırlanacağı bilinemediğinden bu durumun belirsizlik yarattığı, gıda rasyonundaki yemeklerin içerikleri ve çiğ girdi miktarları ve dolayısıyla maliyetlerinin her bir yaş grubu açısından farklılık arz etmesinden sağlıklı fiyat teklifi oluşturulamadığı,

Toplantı No        : 2021/016

Gündem No      : 9

Karar Tarihi         : 21.04.2021

Karar No              : 2021/UH.I-835

BAŞVURU SAHİBİ:

Osmanlı Kurumsal Hizmetler Danışmanlık Anonim Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/88266 İhale Kayıt Numaralı “2021 Yılı 01 Nisan -31 Aralık Dönemi Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı- Dağıtımı- Servis ve Sonrası Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 29.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021 Yılı 01 Nisan -31 Aralık Dönemi Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı- Dağıtımı- Servis ve Sonrası Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Osmanlı Kurumsal Hizmetler Danışmanlık A.Ş.nin 23.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.04.2021 tarih ve 17504 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/622 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname’nin 4’üncü sayfasındaki garnitür girdisine ilişkin düzenleme ile yine Teknik Şartname’lerde yer verilen iki haftalık örnek yemek menüsündeki garnitür girdisinin kaç gün süreyle verileceğine ilişkin çelişki meydana geldiği ve bu durumun sağlıklı teklif hazırlanmasını engelleyici nitelikte olduğu,

2) Ayran ve maden suyu ürünlerinin Teknik Şartname’nin farklı yerlerinde kg ve lt olarak belirlenmesinin fiyat ve özgül ağırlık olarak birbirinden farklılık arz edeceğinden çelişkiye yol açtığı ve sağlıklı teklif oluşturulmasına engel teşkil ettiği,

3) 1 ve 2. kısım Teknik Şartnameleri’nin 1-3 sayfaları aralığında yemek çeşitleri, içecek çeşitleri, kahvaltı çeşitleri ve ara öğün çeşitlerini gösterir tabloya yer verildiği ve bu tablonun sonunda da her bir maddenin ayrı bir kap yemeğe örnek teşkil ettiğinin belirtildiği, bu tablo düzenlemesinden öğünlerin bu tabloda belirtilen yemek/ürün çeşitleri arasından seçilmek suretiyle verileceğinin anlaşıldığı, bu tabloda yer alan granül kahve, taze sıkılmış meyve suyu, sıcak çikolata, kuruyemiş çeşitleri ve gözleme yemek/ürünlerinin içerikleri ve çiğ girdi miktarlarının ihale dokümanı ekinde verilen gıda rasyonunda bulunmadığı, anılan yemek/ürünlerin içeriklerinin ve çiğ girdi miktarlarının ihale dokümanı kapsamında verilmemesinin sağlıklı ve eşit koşullar altında maliyet hesaplamasına ve teklif hazırlanmasına engel teşkil ettiği,

4) 1 ve 2. kısım Teknik Şartnameleri’nin 3’üncü sayfasında yer alan tabloda diyet, 1-2 yaş, 3-6 yaş, 7-12 yaş, 13 yaş üstü+yaşlı ve personel yaş grupları için gün içerisinde hangi öğünlerin verileceğinin belirtildiği, bu tablodan gıda rasyonunda yer alan 7-12 yaş grubu haricindeki bütün yaş gruplarına yemek hizmeti verileceğinin anlaşıldığı, yine Teknik Şartnamelerin 9’uncu sayfalarında “H” maddesinde yapılan düzenleme gereği rasyonda yer alan yemeklerin içeriğindeki çiğ girdilerin gramaj miktarlarının her bir yaş grubu için farklılık arz ettiği ve birbirinden farklı olduğunun görüleceği, ancak birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir yaş grubu belirlemesi yapılmadığından bu iş kalemleri için gıda rasyonundaki hangi yaş grubu esas alınarak değerlendirileceği, gıda rasyonundaki hangi yaş grubu esas alınarak maliyet hesaplaması yapılarak fiyat teklifi hazırlanacağı bilinemediğinden bu durumun belirsizlik yarattığı, gıda rasyonundaki yemeklerin içerikleri ve çiğ girdi miktarları ve dolayısıyla maliyetlerinin her bir yaş grubu açısından farklılık arz etmesinden sağlıklı fiyat teklifi oluşturulamadığı,

5) İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yapılan düzenlemeden bu maddede yer alan gider kalemlerinde herhangi bir artış veya fark olması durumunda teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği, yüklenicinin bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamayacağının anlaşıldığı, yine anılan Şartname’nin 46’ncı maddesinde de fiyat farkı hesaplanacağına dair içeriğe yer verildiği, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde işçilik giderinin artması durumunda yüklenicinin artıştan kaynaklı hak talebinde bulunamayacağı ileri sürülmekle birlikte, 46’ncı maddesinde ise işçilik maliyetlerine ilişkin olarak fiyat farkı verileceği, işçilik maliyetlerinin artması durumunda bu artış oranında işverene ödeme yapılacağının belirtildiği, dolayısıyla ihale dokümanı düzenlemeleri arasında çelişki meydana getirdiği ve sağlıklı bir şekilde teklif hazırlanmasına engel teşkil ettiği, ayrıca İdari Şartname’nin 25.1’inci maddesindeki düzenlemenin sözleşmenin uygulanması aşamasında idarenin keyfi olarak anılan düzenlemeyi emsal göstererek personel ücretlerinin artması durumunda işçilik maliyetlerine ilişkin olarak fiyat farkını yükleniciye ödemekten kaçınabileceği iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

1 ve 2. kısım ihale Teknik Şartnameleri’nin 4’üncü sayfasında “Garnitür” başlığı altında “Diyetisyen uygun gördüğü bir çeşit ana yemeğin yanına, mevsim sebzelerinden (en fazla 100 gr) haftada en fazla beş defa olmak üzere uygun garnitürü firmadan talep eder.” düzenlemesi yapılmıştır.

Her iki kısım Teknik Şartname içinde yer alan “Örnek menü” düzenlemelerine bakıldığında da iki haftada toplam (2,3,4,6,10,12 ve 14’üncü günlerde öğle yemeklerinde olmak üzere) 7 defa garnitür düzenlemesi yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler uyarınca başvuru sahibinin iddiasında yer verdiği garnitürün diyetisyen tarafından haftada en faz beş defa verileceğinin açıkça düzenlendiği, ancak örnek yemek menüsünde de ilk hafta dört ve ikinci hafta üç olmak üzere iki haftada yedi garnitür girdisi (çeşidi belirlenmiştir.) öngörülmesinin istendiği, dolayısıyla örnek menünün Teknik Şartname’nin “Garnitür” girdisi ile ilgili maddesine uygun olmadığı görülmekle birlikte bahse konu iki haftalık örnek menünün aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik olduğu ve aşırı düşük teklif açıklaması sorgulaması aşamasında bu hususun düzeltilebileceği, basiretli bir tacir olarak isteklilerin bu maliyetleri öğün sayıları içerisinde değerlendirip tekliflerini oluşturabilecekleri bu itibarla yapılan düzenlemenin bu haliyle teklif verilmesini engelleyici bir unsur taşımadığı sonucuna ulaşılmış olup başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Gıda maddelerinin evsaflarının belirlendiği Özel Teknik Şartname’nin “7.İçecek Grubu” başlıklı “Maden Suyu/Soda (Doğal mineralli su)” maddesinde “2. 200 ml’lik cam şişelerde %100 doğal ve 1. Kalite olmalıdır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “10. Süt ve Süt ürünleri” başlıklı “Bardak Ayran” maddesinde “Ayran ambalajları bardak formunda ve 200 ml’lik olmalıdır.” düzenlemesi yapılmıştır.

İdarece yapılan şikayete konu Teknik Şartname düzenlemeleri incelendiğinde, ayran ve maden suyu gramajlarına yönelik çelişki yaratacak herhangi bir farklılığa rastlanılmamış olup, başvuru sahibi tarafından dilekçesinde Teknik Şartname’nin hangi düzenlemelerinin çelişki oluşturduğunun açıkça ortaya konulmadığı da dikkate alındığında, yapılan düzenlemelerde sağlıklı teklif oluşturulmasını engelleyici bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

1 ve 2. Kısım Teknik Şartnameleri’nin 1 ve 3’üncü sayfaları arasında “Madde-II: İşin Tanımı” başlığı altında 1’inci kısım için “A-Yemek çeşitleri ve öğün sayıları” maddesinde “1-Akdeniz Çocuk Destek Müdürlüğü, 2- Toros Çocuk Destek Müdürlüğü, 3-Falez Çocuk Destek Müdürlüğü, 4- Aksu Çocuk Destek Müdürlüğü, 5- Kadın Konukevi Müdürlüğü, 6-Antalya 3. Kadın Konukevi Müdürlüğü, 7- Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, 8- Fethi Bayçın Huzurevi Müdürlüğü, 9- Antalya Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile danışma Merkezi Müdürlüğü.

1 adet kahvaltı,

1 adet öğlen yemeği,

1 akşam yemeği,

2 adet ara öğünlerin (ikindi-gece) çocuk ve yaşlı için)

Akdeniz Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Mutfağında 13+Yaş Grubu için 1 adet kahvaltı, 1 adet öğlen yemeği, 1 adet akşam yemeği ile ara öğünlerin (ikindi, gece) pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi işidir. Öğünler ve örnek yemek çeşitleri aşağıdaki tablolarda belirtilen sayıda uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen her bir madde ayrı bir kap yiyeceğe örnek teşkil etmektedir. İdare tarafından hazırlanacak aylık yemek listeleri; yukarıda belirtilen çeşitlerden veya Gıda Rasyonunda yer alan benzerlerinden seçilerek oluşturulacaktır….Normal yemeklere uygulanan gramajlar ekte verilen gramaj tablolarına göre olmalıdır….Listede ismi olmayan yemekler diyetisyen tarafından benzer yemeklerdeki gramajlar göz önüne alınarak standartlaştırılacak ve uygulamalar buna göre yapılacaktır.

1-Kahvaltılar: Kahvaltı, yukarıda belirtilen çeşitlerden veya gıda rasyonunda yer alan benzerlerinden dört tanesi seçilerek oluşturulacak, yanında mutlaka içecek, ekmek ve şeker verilecektir…

 2- Ara öğünler: Ara öğünler, yukarıda belirtilen çeşitlerden veya Gıda rasyonunda yer alan benzerlerinden en az bir tanesi seçilerek oluşturulacaktır….düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Madde-III Genel Hususlar” başlıklı bölümünün 1’inci maddesinde “Getirilen tüm malzemelerde “Şartname”, “Gıda Rasyonu” ve “Gıda Malzemelerinin Özellikleri Listesi” hükümlerine uygunluk aranacaktır.” düzenlemesi yapılmış olup yemek çeşitleri tablosunun devamında aynı düzenlemelere ihalenin 2. kısım Teknik Şartnamesinde de yer verilmiştir.

2’nci kısım için “A-Yemek çeşitleri ve Öğün sayıları” maddesinde de “Alanya Huzurevi ve 2. Kadın Konukevi Müdürlüğü, 1 adet kahvaltı, 1 adet öğle, 1 adet akşam yemeği ile ara öğünlerin (ikindi-gece) pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi işidir. Öğünler ve örnek yemek çeşitleri aşağıdaki tablolarda belirtilen sayıda uygulanacaktır…” düzenlemesi yapılmış ve her iki kısım maddesinin devamında da yemekler ve içeceklerin çeşitlerinin ismen bir tablo halinde belirtildiği görülmüştür.

Gıda Malzemeleri Teknik Şartname’sinin içerisinde yer alan “Özel Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde “Kuruyemiş ve kuru meyve grubu”, 12’nci maddesinde “Yufka/Tel kadayıf” grubu ve 13’üncü maddesinde “Yaş sebze ve meyve” grubunun belirtildiği, söz konusu maddeler altında girdilerin genel özelliklerine ve piyasadan temin edilme şekillerine yönelik düzenlemeler yapıldığı,

Yine yemeklere uygulanacak gramajların gösterildiği gıda rasyonunda da yaş gruplarına göre yemek ve içecek grupları ayrılmak suretiyle yemek ve içecek çeşitlerinin gramajlarına ve girdilerine yer verildiği tespit edilmiştir.

Her iki kısım Teknik Şartnamesi’nde yer verilen yemek ve içecek çeşitlerinin belirtildiği tablolar incelendiğinde,  başvuru sahibinin şikayete konu ettiği, granül kahve, taze sıkılmış meyve suyu, sıcak çikolata, kuruyemiş çeşitleri ve gözleme ürünlerinin yer aldığı görülmüştür.

Yine her iki kısım Teknik Şartnamesi’nin atıfta bulunduğu “Gıda Rasyonları” nın ve gıda evsaflarının tanımlandığı Özel Teknik Şartname’nin incelenmesinde de Gıda Rasyonu’nun “Yaş Gruplarına Göre Porsiyon Miktarları” nı gösteren içecekler kısmında şikayete konu “Taze sıkılmış meyve suyu” nun var olduğu, söz konusu tabloda yaş grupları için verilecek toplam miktarların belirlenmiş olduğu,

Şikayete konu ara öğünde verileceği belirtilen “gözleme” girdisinin gerek Özel Teknik Şartname ve gerekse Gıda Rasyonu’nda adının yer almadığı, ancak evsafın belirlendiği Özel Teknik Şartname’de “yufka” girdisine yönelik açıklama yapıldığı, Gıda Rasyonu’nda “Yaş Gruplarına Göre Porsiyon Miktarları” nı gösteren “Börekler ve Pideler” kısmında yufka girdisi ile hazırlanan “ıspanaklı, peynirli, kıymalı” börek çeşitlerine ve söz konusu böreklerin içerikleri ile girdi miktarlarına yer verildiği görülmüş olsa da “gözleme” ürününün adı geçen böreklere benzer bir ürün olarak kabul edilemeyeceğinden hareketle şikayete konu ürünün içeriği ve çiğ girdi miktarının belirlenmemiş olduğu,

Ara öğün de verileceği belirtilen kuruyemiş çeşitlerinin Özel Teknik Şartname’de genel özelliklerine yer verilmiş olmakla birlikte, içerik ve girdi miktarlarını gösteren Gıda Rasyonu’nda söz konusu girdiye yönelik bir belirlemenin bulunmadığı,

Ayrıca şikayete konu granül kahve ve sıcak çikolatanın 1 ve 2. Kısım Teknik Şartname’sinin içecek çeşitlerini gösteren tablosunda yer aldığı görülmüş olup, söz konusu girdiler için miktar ve içeriklerine ilişkin ayrıca bir belirlemeye gerek olmadığı anlaşılmıştır.

Tüm bu açıklamalar ışığında, yemek hizmeti alım ihalelerinde istekliler tarafından sağlıklı ve objektif bir fiyat teklifi verilebilmesi için, yemeklere ilişkin toplam öğün sayısı ve bu öğünlerde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının (gramajlarının) belirtilmesi gerektiği, birim fiyat teklif cetvelinde toplam öğün sayısının belirtildiği, bunun yanında istekliler tarafından Teknik Şartnameye uygun ve ekli listede yer alan yemek listesi ve gramajlara göre maliyetler bulunup teklif fiyata dâhil edileceği, idarece ihaleye teklif verecek isteklilere Teknik Şartname’lerde belirtilen çeşitlerden veya Gıda Rasyonu’nda yer alan benzerlerinden seçim yapma şansı verildiğinden, Teknik Şartname’de veya Gıda Rasyonu’nda gramaj listesinde bulunmayan yiyeceklerin veya içeceklerin tercih edilmeyip Gıda Rasyonu’nda yer alan benzerlerinin dikkate alınması suretiyle içerik ve gramaj belirlemesinin yapılabileceği, bu kapsamda şikayete konu kuruyemiş çeşitleri ve gözleme ürünlerinin Gıda Rasyonu’nda, her iki kısım için hazırlanan Teknik Şartnamelerde ve gıda malzemelerinin evsafının tanımlandığı Özel Teknik Şartname’de içerikleri ve girdi miktarlarını gösteren herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği ve ayrıca Teknik Şartnamelerde benzer ürünlerin dikkate alınarak teklif oluşturulması yönünde düzenleme yapılmış olsa da şikayete konu söz konusu girdiler için benzerlik oluşturabilecek bir girdiye de rastlanılmadığı, bu nedenle de istekliler açısından söz konusu girdilerin maliyetlerinin sağlıklı teklif oluşturmalarını engelleyici nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmuştur.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

1’inci kısım Teknik Şartname’nin “İşin tanımı” başlıklı II. maddesinde “..Akdeniz Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü mutfağında 13+Yaş üstü grubu için 1(bir) adet kahvaltı, 1(bir) adet öğle, 1(bir) adet akşam yemeği ile ara öğünlerin (ikindi, gece) pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi işidir. Öğünler ve örnek yemek çeşitleri aşağıdaki tablolarda belirtilen sayıda uygulanacaktır.” düzenlemesi,

2’nci kısım Teknik Şartname’nin “İşin tanımı” başlıklı II. maddesinde “Alanya Huzurevi ve 2. Kadın Konukevi Müdürlüğü, 1(bir) adet kahvaltı, 1(bir) adet öğle, 1(bir) adet akşam yemeği ile ara öğünlerin (ikindi, gece) pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi işidir. Öğünler ve örnek yemek çeşitleri aşağıdaki tablolarda belirtilen sayıda uygulanacaktır.” düzenlemesi yapılmış olup,

1 ve 2’nci kısım Teknik Şartnamesi’nin “H-Malzeme Miktarları” başlıklı maddesinde “2-Porsiyon kavramı her bir yaş grubu için farklılık arz ettiğinden gıda rasyonu esas alınarak hareket edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen doküman düzenlemeleri uyarınca 1 ve 2’nci kısım Teknik Şartnameleri’nde her bir yaş grubu için (1-2, 3-6, 7-12 ve 13 yaş üstü+yaşlı) ayrı öğün belirlemesi yapıldığı, ancak Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde her iki kısım için de herhangi bir yaş grubu belirlemesi yapılmadığı görülmüştür.

İdarenin başvuru sahibinin şikayetine verdiği cevapta adı geçen kuruluşlarda her yaştan kesimlerin bulunması sebebiyle herhangi bir yaş aralığına özellikle yer verilmediğinin belirtilmesinden idarece de farklı yaş gruplarının olduğunun kabul edildiği anlaşılmıştır.

Buradan hareketle Teknik Şartname’lerde belirlemesi yapılan yaş gruplarının birim fiyat teklif cetvelinde belirlenmemesinin dokümanlar arasında bir çelişkiyi ortaya koyduğu, bu durumun birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemleri için gıda rasyonundaki hangi yaş grubu esas alınarak maliyet hesaplaması yapılacağı ve teklif hazırlanacağı hususunda belirsizlik yaratacağı ve gıda rasyonundaki yemeklerin içerikleri ve çiğ girdi miktarları ve dolayısıyla maliyetlerinin her bir yaş grubu açısından farklılık arz etmesinden sağlıklı fiyat teklifi oluşturulamayacağı anlaşılmış olup, bu itibarla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yorum Ekle