aşırı düşük

Teknik Şartnamedeki Sürelerin Belirlenmesinde İdarenin Takdir Yetkisi

Karar No              : 2021/UH.II-1277

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’nin 18.01.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.01.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.02.2021 tarih ve 5208 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 07.05.2021 tarihli ve 2021/MK-183 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/212-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Teknik Şartname’nin 4.2., 5.1.2. ve 5.1.3’üncü maddelerinde yer alan hazırlık ve devir aşaması Covid-19 salgını, sınır kapılarının ticarete kapatılması, temin edilecek donanımların nev’i ve adeti nazara alındığında fazlaca olması sebebiyle ihalede eşitliğin ve rekabetin sağlanması amacıyla en az 200 gün olması ve ayrıca Teknik Şartname’nin 5.1.6’ncı maddesinde yer alan temin süresinin de yukarıda belirtilen hususlar neticesinde 180 takvim günü olarak revize edilmesi gerektiği,

5) Teknik Şartname’nin 5.1.11. ve 5.1.14. maddelerinde yer alan uygunluk testine başlama süresinin 180 takvim günü olarak revize edilmesi gerektiği, mevcut hali ile ağır aykırılık hali olarak belirlenen ve sözleşmenin doğrudan feshini düzenleyen maddenin, 120 gün olarak belirlenen 1. aşamada halen süre varken sözleşmenin feshine sebebiyet vereceği, mevcut düzenlemede yer alan ağır aykırılık halinin de düzenlemeden kaldırılması gerektiği, 5.1.11 maddesi ile 28.4.1.2. maddelerinin kendi içlerinde uyumsuz olduğu,

Başvuru sahibinin 3 ve 5’inci iddialarına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik Şartname” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur…” hükmü,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 08.05.2021; işi bitirme tarihi 05.05.2024

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İşin Süresinin, Hazırlık Aşamasının ve Mevcut EÜTS’nin Devir Alınmasının, İşletme Aşamasının Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.2.“Hazırlık Aşaması ve Mevcut EÜTS’nin Devir Alınması” başlama ve bitirme tarihleri

4.2.1. Başlama Tarihi : 08.05.2021 (dâhil)

4.2.2. Bitirme Tarihi : 04.09.2021 (dâhil)’dir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Hazırlık Aşaması ve Mevcut Eüts’nin Devir Alınması İşlemleri” başlıklı 5.1’inci maddesinde “5.1.2.“Hazırlık Aşaması ve Mevcut EÜTS’nin Devir Alınması işlemleri” işin başlama tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim gün olup “Hazırlık Aşaması ve Mevcut EÜTS’nin Devir Alınması İşlemleri”nin başlaması için ayrıca bir yer gösterme veya yer teslimi yapılmayacaktır.

5.1.3. İDARE işin başlama tarihinden itibaren “işletme aşaması” başlangıç tarihine kadar “Hazırlık Aşaması ve Mevcut EÜTS’nin Devir Alınması İşlemleri” için 120 (yüz yirmi) takvim günü öngörmüştür. İşin başlama tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde “Hazırlık Aşaması ve Mevcut EÜTS’nin Devir Alınması İşlemleri” başlığı altındaki maddelerde talep edilen isteklerin karşılanabilmesi için YÜKLENİCİ tarafından detaylı bir çalışma planı oluşturulacak ve yazılı olarak İDARE’ye sunulacaktır. İDARE’nin yazılı olarak uygunluk vermediği çalışma planı kabul edilmeyecek ve YÜKLENİCİ, İDARE’nin gerekli gördüğü değişiklikleri dikkate alarak yeni bir çalışma planı yapacaktır.

5.1.6. İşbu teknik şartnamede aksi belirtilmediği sürece YÜKLENİCİ “Hazırlık Aşaması ve Mevcut EÜTS’nin Devir Alınması İşlemleri” nin başlangıç tarihinden itibaren en geç 70 (yetmiş) takvim günü içinde Faz 1 işletme aşamasında kullanılacak olan tüm donanımları İDARE’ye teslim edecektir. Donanımlar kısmi olarak teslim edilebilir.

5.1.11.“Faz-1 Geçiş Testleri” işin başlama tarihinden itibaren en geç 80 (seksen) takvim günü sonunda yapılmaya başlanacaktır. YÜKLENİCİ ’nin talebi doğrultusunda bu testler İDARE ’nin donanım uygunluk testlerinin tamamlanmasının ardından yapılabilir. “Faz-1 Geçiş Testleri” nden başarısız olması durumu Ağır Aykırılık teşkil edecektir.

5.1.14. İşin başlama tarihinden itibaren en geç 80 (seksen) takvim günü içinde İDARE’nin sağlayacağı test odasında İDARE ve YÜKLENİCİ tarafından sağlanacak aşağıdaki donanımlar kurularak test ortamı hazırlanacak, bu test odasında 5 (beş) takvim günü boyunca “Faz-1 Geçiş Testleri” olarak nitelendirilen testlerin 1 (bir)’inci bölümü yapılacaktır. “Faz-1 Geçiş Testleri” olarak nitelendirilen testlerin 2 (iki)’nci bölümü ise 10 (on) takvim günü boyunca sahada yapılacaktır. Bu testlere mevcut EÜTS yüklenicisi talebi doğrultusunda katılabilecektir. Testler başlamadan önce Banka entegrasyonlarının tamamlanmış olması gerekmektedir. Dolum testleri sadece “Faz-1 Geçiş Testleri”nin 1 (bir)’inci bölümünde gerçek Banka entegrasyonu üzerinden yapılacaktır. “Faz-1 Geçiş Testleri” en geç 15 (on beş) takvim günü içinde tamamlanacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Ağır Aykırılık Durumları” başlıklı 28.4’üncü maddesinde “28.4.1. Aşağıda açıklanan durumlar ağır aykırılık olarak kabul edilmiştir. Bu durumlardan herhangi bir tanesinin yaşanması durumunda protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda feshedilebilecektir.

28.4.1.2.“Hazırlık Aşaması ve Mevcut EÜTS’nin Devir Alınması İşlemleri” kısmında belirtilen Faz 1 geçiş testlerinin karşılanmaması,…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanından, idare tarafından isteklilere “Hazırlık Aşaması ve Mevcut EÜTS’nin Devir Alınması İşlemleri” için 120 gün, Faz 1 işletme aşamasında kullanılacak olan tüm donanımların idareye teslimi için sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren olmak üzere en geç 70 gün süre tanındığı, işin başlama tarihinden itibaren en geç 80 (seksen) takvim günü içinde idarenin sağlayacağı test odasında idare ve yüklenici tarafından donanımlar kurularak test ortamının hazırlanacağı, bu test odasında beş takvim günü boyunca “Faz-1 Geçiş Testleri” olarak nitelendirilen testlerin birinci bölümünün yapılacağı, “Faz-1 Geçiş Testleri” olarak nitelendirilen testlerin ikinci bölümünün ise on takvim günü boyunca sahada yapılacağı, “Faz-1 Geçiş Testleri”nden başarısız olması durumunun ağır aykırılık teşkil edeceği ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda feshedilebileceği anlaşılmıştır.

Şikâyete konu edilen sürelere dair düzenlemelerin idarece geçmiş yıllarda yapılan ücret toplama işletim hizmet alımı işlerine ilişkin tecrübelerin göz önünde bulundurularak hazırlandığı, yükleniciye yeterli hazırlık süresinin verildiğinin idarenin şikâyet başvurusuna vermiş olduğu cevapta belirtildiği görülmüştür.

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri ve başvuruya konu Teknik Şartname düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, idarenin söz konusu işi daha önce de gerçekleştirdiği, bu işe ilişkin daha önceki tecrübeleri doğrultusunda bir süre belirlemesinin yapıldığı, idarenin bilgi ve deneyimleri doğrultusunda yapmış olduğu düzenlemenin işin zamanında ve ihtiyaca uygun gerçekleştirilmesini teminen belirlediği, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla takdir yetkisi çerçevesinde hareket edebileceği, idarenin yetki ve sorumluluğu çerçevesinde düzenlenen Teknik Şartname düzenlemelerinin idarenin ihtiyaçları ve takdir yetkisi doğrultusunda yapılan bir idari tasarruf olduğu, ihaleye katılacak isteklilerin basiretli tacir olmanın gerekleri doğrultusunda gerekli planlamaları yapması gerektiği, idarelerin ihtiyaçlarını uygun şartlarda ve zamanında karşılaması konusundaki sorumluluğu da göz önüne alındığında, başvuru sahibince Teknik Şartname düzenlemesine yönelik talebinin idarece yerinde görülmeyerek şikâyet başvurusunun reddedilmesinde mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle