Teknik Şartnamede Geçiş Sayı Ve Ücretlerine Yer Verilmemiş Olması – Danıştay Kararı

Karar No              : 2020/MK-326

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/520674 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1Bölge Müdürlüğü İstanbul-Edirne Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Arazözler Ve Kamyonetler İle Sürücüsü Ve Yarımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/520674 ihale kayıt numaralı “Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul-Edirne Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Arazözler ve Kamyonetler İle Sürücüsü ve Yardımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Ak Grup Sosyal Hizmetler Gıda Tem. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.12.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1732 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Ak Grup Sosyal Hizmetler Gıda Tem. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 18.03.2020 tarih ve E:2020/259, K:2020/645 sayılı kararı ile “…Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin itirazen şikayet başvurusunun birinci, beşinci, altıncı, yedinci ve on birinci iddialar yönünden reddedilmesine ilişkin kısmının iptaline, diğer iddialar yönünden ise davanın reddine…” gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen iptaline karar verilmiştir.

Anılan mahkeme kararının uygulanmasını teminen alınan, Kamu İhale Kurulunun 04.06.2020 tarihli ve 2020/MK-122 sayılı kararı ile “…1- Kamu İhale Kurulu’nun 26.12.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1732 sayılı kararının birinci, beşinci, altıncı, yedinci ve onbirinci iddialar ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda beşinci, altıncı ve onbirinci iddialar ile ilgili olarak yeniden esasın incelenmesine geçilmesi gerekmekle birlikte, birinci, altıncı ve yedinci iddianın “köprü ve otoyol geçiş sayı ve ücretlerine yer verilmediği” kısımları ile ilgili olarak ihalenin iptali gerektiğinden yeniden esasın incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

3- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

Bu defa temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 14.10.2020 tarihli ve E:2020/1745, K:2020/2583 sayılı kararı ile “…Açıklanan nedenlerle;

1.Davalının tmyiz isteminin kısmen reddine,

2. Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 18/03/2020 tarih ve E:2020/259, K:2020/645 sayılı kararının 5., 11. iddialar ile 6. iddianın “köprü ücretleri ve otoyol geçiş ücretlerinin yaklaşık maliyet hesabına dâhil edilip edilmediğinin bilinmediği, edilmedi ise yaklaşık maliyetin eksik ve hatalı oluşturulduğu” kısmı yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının bu kısmı ile davacı ve davalı lehine hükmedilen vekâlet ücretine ilişkin kısmının ONANMASINA,

3. Davalının temyiz isteminin kısmen kabulüne,

4. Temyize konu Mahkeme kararının 1., 7. iddialar ile 6. iddianın “Kamyonetlerin Çalıştırılmasına Ait Özel Teknik Şartname’nin 8. maddesinin (h) alt bendi, Vinçli Kamyonların Çalıştırılmasına Ait Teknik Şartname’nin 6. maddesinin (b) bendi, Arazözlerin Çalıştırılmasına Ait Teknik Şartname’nin 6. maddesinin (a) alt bendi ve birim fiyat tarifinde köprü ücretleri ve otoyol geçiş ücretlerinin yükleniciye ait olduğunun belirtildiği, ancak geçiş sayı ve ücretlerine yer verilmediği, araç sayıları ve günlük kaç sefer geçeceği dikkate alındığında bu hususun önemli bir maliyet kalemi oluşturduğu” kısmı yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bu kısım yönünden DAVANIN REDDİNE,” karar verilmiştir.

Özetle, Danıştay kararında ilk derece mahkemesinin itirazen şikayet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin bozma kararının onandığı, ilk derece mahkemesinin bu kararının 04.06.2020 tarihli ve 2020/MK-122 sayılı karar ile uygulanarak ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmış, bu hususta başkaca bir işlem tesisine gerek bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Öte yandan, aynı kararda Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından, ilk derece mahkemesinin 1’inci ve 7’nci iddialar ile kısmen 6’ncı iddia bakımından iptal kararının bozulmasına hükmedildiği görülmüştür.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.06.2020 tarihli ve 2020/MK-122 sayılı kararının 1’inci ve 7’nci iddialara konu kısmı ile 6’ncı iddiadaki “Kamyonetlerin Çalıştırılmasına Ait Özel Teknik Şartname’nin 8. maddesinin (h) alt bendi, Vinçli Kamyonların Çalıştırılmasına Ait Teknik Şartname’nin 6. maddesinin (b) bendi, Arazözlerin Çalıştırılmasına Ait Teknik Şartname’nin 6. maddesinin (a) alt bendi ve birim fiyat tarifinde köprü ücretleri ve otoyol geçiş ücretlerinin yükleniciye ait olduğunun belirtildiği, ancak geçiş sayı ve ücretlerine yer verilmediği, araç sayıları ve günlük kaç sefer geçeceği dikkate alındığında bu hususun önemli bir maliyet kalemi oluşturduğu” şeklindeki kısmının iptaline,

2- Aynı kararın, 5’inci ve 11’inci iddia konusu kısımları ile 6’ncı iddianın “idare tarafından bu gider yaklaşık maliyet hesabında dahil edilmedi ise yaklaşık maliyetin eksik hesaplandığı” kısmının geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle