Teknik Şartname’de Belirlenen Mamografi Cihazının Teknik Özellikleri

Karar No              : 2020/UH.II-2083

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/390857 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıllık Görüntüleme Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “3 Yıllık Görüntüleme Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Bilim Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.nin 09.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.10.2020 tarih ve 47485 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1654 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, e- teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli Birtom Medikal ve Sağlık Hizmetleri Turizm İnş. Canlı Hayvan Madencilik Tarım Pazarlama Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin aşağıda belirtilen gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

3) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Siemens marka Mammomat Fusion model cihazda otomatik olarak değişebilen sadece bir adet filtrenin mevcut olduğu ve kullanılan filtrenin anod maddesinden farklı olduğu, dolayısıyla bu cihazın Teknik Şartname’nin “Mamografi Cihazının Teknik Özellikleri” başlıklı kısmının “Jenaratör ve X-Işın Tüpü Teknik Özellikleri” başlıklı 12.4.3’üncü maddesinin (i) bendinde yer alan düzenlemeyi karşılamadığı,

4) Adı geçen cihazda iki alanlı otomatik odaklanabilen doz kontrol tertibatının bulunmadığı, özellikle protezli memelerin taranmasında hassas ve nitelikli iki farklı odaklanma alanından görüntüleme sonuçlarının alınamadığı, dolayısıyla bu cihazın anılan Şartname’nin “Mamografi Cihazının Teknik Özellikleri” başlıklı kısmının “Dijital Flat Panel Dedektör Sistemi” başlıklı 12.4.4’üncü maddesinin (b) bendinde yer alan düzenlemeyi de karşılamadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

08.09.2020 tarihinde e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “3 Yıllık Görüntüleme Hizmeti” ihalesine 2 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonu tarafından yapılan incelemede, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahipleri sırasıyla Birtom Medikal ve Sağlık Hizmetleri Turizm İnş. Canlı Hayvan Madencilik Tarım Pazarlama Tic. Ltd. Şti. ve Bilim Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeler ve bunların eklerinin sunulmasının istenildiği, bunun üzerine adı geçen istekliler tarafından ilgili belgelerin sunulduğu ve sunulan bu bilgi ve belgelerin doğrulandığı, netice itibarıyla ihalenin Birtom Medikal ve Sağlık Hizmetleri Turizm İnş. Canlı Hayvan Madencilik Tarım Pazarlama Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Bilim Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3 ve 4’üncü iddialarına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “Mamografi Cihazının Teknik Özellikleri” başlıklı kısmının “Jenaratör ve X-Işın Tüpü Teknik Özellikleri” başlıklı 12.4.3’üncü maddesinin (i) bendinde “Cihazda anod maddesi ile uyumlu en az iki filtre olmalı ve filtreler grafi değerine ve çekim moduna göre otomatik olarak seçilebilmelidir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Mamografi Cihazının Teknik Özellikleri” başlıklı kısmının “Dijital Flat Panel Dedektör Sistemi” başlıklı 12.4.4’üncü maddesinin (b) bendinde “Detektör en az 23×29 cm boyutlarında ve tek parçadan imal edilmiş olmalıdır. En az 2 fokus alanı seçilebilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından iddia konusu edilen hususların teknik kriterlere yönelik olması ve teknik inceleme gerektirmesi sebebiyle iddialarının yerinde olup olmadığının tespiti konusunda akademik bir kuruluştan teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu doğrultuda 16.11.2020 tarih ve 16906 sayılı Kurum yazısı ile akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmiş olup, akademik kuruluş tarafından gönderilen ve 08.12.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazıda “Madde 12.4.3.(i) bendi; Birtom Medikal ve Sağlık Hizmetleri Turizm İnç. Canlı Hayvan Madencilik Tarım Pazarlama Tic. Ltd. Şti. firmasının teklif ettiği “Mammomat Fusion” mamografi cihazı orijinal kataloğunun (Cihazın orijinal kataloğunun bulunduğu internet adresi: … 6. sayfası incelendiğinde, teknik özellikler bölümünde X-ray tube anode material: W(Tungsten); Filter: Rh (Rodium) olarak verilmektedir. Birtom Medikal ve Sağlık Hizmetleri Turizm İnş. Canlı Hayvan Madencilik Tarım Pazarlama Tic. Ltd. Şti. firmasının teklif etmiş olduğu mamografi cihazında anod materyali ile filtre uyumlu olmakla birlikte tek filtre bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple Teknik şartnamenin bu maddesinde ifade edilmiş olan “en az 2 filtre olmalı” ibaresini karşılamamaktadır.

Madde 12.4.4. (b) bendi: Birtom Medikal ve Sağlık Hizmetleri Turizm İnş. Canlı Hayvan Madencilik Tarım Pazarlama Tic. Ltd. Şti. firmasının sunmuş olduğu “Mammomat Fusion* mamografi cihazı orijinal kataloğunun (Cihazın orijinal kataloğunun bulunduğu internet adresi: … 4. sayfası incelendiğinde, teknik özellik olarak “Detector size: 23cmX30 cm (9.1″ x 11.7″)”; “Personalized OpDose® with AEC individually selects the right dose for each woman” ifadesinde de anlaşılacağı üzere gerekli boyutlara ve otomatik doz kontrol tertibatına sahip olan “Mammomat Fusion* mamografi cihazı Teknik Şartname’nin bu maddesinde ifade edilmiş olan “Dedektör en az 23X29 cm boyutlarında ve tek parçadan imal edilmiş olmalıdır. En az 2 fokus alanı seçilebilmelidir” ibaresini karşılamaktadır … ” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Bu çerçevede, başvuru sahibi tarafından ileri sürülen iddialarının yerinde olup olmadığının tespiti konusunda akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmesi üzerine akademik kuruluş tarafından gönderilen ve 08.12.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazı incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekli Birtom Medikal ve Sağlık Hizmetleri Turizm İnş. Canlı Hayvan Madencilik Tarım Pazarlama Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen Siemens marka Mammomat Fusion model cihazın Teknik Şartname’nin “Mamografi Cihazının Teknik Özellikleri” başlıklı kısmının “Jenaratör ve X-Işın Tüpü Teknik Özellikleri” başlıklı 12.4.3’üncü maddesinin (i) bendinde yer alan düzenlemeyi karşılamadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından ileri sürülen iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle