Teknik Görüşün Uyuşmazlığı Açıklamada Yetersiz Kalması

Karar No              : 2019/MK-140

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/314306 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Kit Veya Sarf Karşılığı Laboratuvar Cihazı Kullanımı Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/314306 ihale kayıt numaralı “24 Aylık Kit veya Sarf Karşılığı Laboratuvar Cihazı Kullanımı Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Medikoset Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. – Fulset Tekstil Özel Sağlık Malz. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 20.12.2018 tarihli ve 2018/UM.I-2066 sayılı karar ile

“1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihalenin 8’inci kısmına yönelik düzeltici işlem belirlenmesine,

2 ) İhalenin 30’uncu kısmına yönelik başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Dirim Tıp Özel Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 14.03.2019 tarihli E:2019/41, K:2019/513 sayılı kararı ile “…Dava, davacı şirket tarafından, Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce, 29.08.2018 tarihinde, açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ‘24 Aylık Kit veya Sarf Karşılığı Laboratuvar Cihazı Kullanımı Alımı’ ihalesine ilişkin olarak Medikoset Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. – Fulset Tekstil Özel Sağlık Mal. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığınca yapılan İtirazen şikayet başvurusu üzerine, davacı şirketin 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’unun 54. maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihalenin 8. kısmı yönünden değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin, Kamu İhale Kurulu’nun 20.12.2018 tarih ve 2018/UM.I-2066 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Kamu İhale Kurulunun itirazen şikâyet başvurularını inceleme sürecinde, özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak İhtisas sahibi kişilerin görüşüne başvurması gerekmekle birlikte, işleme esas alınacak teknik görüşün uyuşmazlığa ilişkin hususları kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturması, somut ve bilimsel kriterler gözetilmek suretiyle yapılacak değerlendirme sonucu bir gerekçe oluşturulması ile iddiaları karşılama konusunda yeterli olması gerekmektedir.

Dava konusu işleme esas alınan teknik görüşte, davacı şirket tarafından ihalenin ‘Hormon Testleri’ olan 8’inci kısmının 32’nci kalemi için ‘Total Testesteron’ kiti yerine ‘Elecsys Testesteron II Kitinin’ teklif edildiği belirtilmesine rağmen dosya kapsamında sunulan belgelerden davacı şirket tarafından ‘Abbott Arcihtech Brams marka Total Testesteron Kitinin’ teklif edildiği, diğer yandan teknik şartnamede yer alan İnegöl Devlet Hastanesi için en fazla/en az 3 cihaz ile minimum toplam hızın 600 test/saat olması şartının davacı şirketin sunduğu Abbott marka cihazın 150 test/saat hızında olarak ifade edildiği gerekçesiyle bu şartı sağlayamayacağı ifade edilmiş ise de, davacının sunmuş olduğu şartnameye uygunluk belgesinde hangi hastaneler için 100 test/saat hızında cihaz sunacağını belirttiği, diğer hastaneler için sunacağı cihazın test/saat hızının belirtilmediği, ancak idarenin aradığı 150 test/saat hızından daha düşük olamayacağının taahhüt edildiği ve zaten davacının teklif ettiği Abbott marka cihazların 2 farklı modelinden birinin 100 test/saat, diğerinin ise 200 test/saat hızında olduğu, dolayısıyla bilirkişice davacının beyan etmediği bir hususda cihazın hızının 150 test/saat hızında beyan edilmiş olduğu kabul edilerek görüş verildiği anlaşıldığından, uyuşmazlığı karşılama konusunda yeterliği olmadığı kanaatine varılan teknik görüş doğrultusunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 20.12.2018 tarihli ve 2018/UM.I-2066 sayılı kararının birinci iddia kapsamında Dirim Tıp Özel Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, birinci iddianın Dirim Tıp Özel Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ile ilgili kısmı bakımından esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle