Teknik Görüşün Net ve Açıklayıcı Olmaması – Değerlendirme Dışı Bırakılma

Karar No              : 2019/MK-61

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/612602 İhale Kayıt Numaralı “2 Yıllık Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kit Karşılığı Makro Elisa Sistemi Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME :

KARAR:

Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2017/612602 ihale kayıt numaralı “2 Yıllık Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kit Karşılığı Makro Elisa Sistemi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Abbott Laboratuarları İthalat İhr. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 14.03.2018 tarihli ve 2018/UH.I-596 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Detay Laboratuvar Cihazları San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 26.06.2018 tarihli E:2018/900, K:2018/1736 sayılı kararı üzerine alınan 08.08.2018 tarihli ve 2018/MK-284 sayılı karar ile “1- Kamu İhale Kurulunun 14.03.2018 tarihli ve 2018/UH.I-596 sayılı kararının birinci iddiası ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin birinci iddiasının esasının yeniden incelenmesine,” karar verilmiştir.

Bu durum üzerine Kurulca alınan 26.09.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1760 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,” karar verilmiştir.

Kurum tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 14.11.2018 tarih ve E:2018/3151, K:2018/3194 sayılı kararında “…4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37. Maddesine göre ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olmayan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı açıktır.

Kamu İhale Kurumu tarafından, gerekli görüldüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması hâlinde alınan görüş, konunun teknik boyutlarını irdeleyen, gerekçeli ve ayrıntılı, anlaşılabilir olması durumunda verilecek karara esas alınabilecektir. Aksi takdirde, teknik konunun açıkça irdelenmediği, soyut ve genel ifadelerle, gerekçeli olmayan önermeler içeren görüşün Kurul tarafından verilecek karara esas alınamayacağı açıktır.

Bu çerçevede, 30/01/2018 tarihli yazı ile istenen teknik görüşe cevaben gönderilen 05/02/2018 tarihli yazının açık ve net olmadığı, konunun teknik boyutunu ele alan gerekçeli bir değerlendirme içermediği, sorulmayan hususlara yönelik şartlı ifadeler (sarf malzemeleri firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaksa) içerdiği anlaşıldığından, Kurul tarafından verilecek karara esas alınabilecek nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan, 23/02/2018 tarihli yazı ile istenen teknik görüşe cevaben gönderilen 09/03/2018 tarihli yazıda ise, Teknik Şartname’de istenen şartlarla teklif edilen cihazın sahip olduğu özellikler kıyaslanarak, temellendirilmiş, açık ve anlaşılır bir görüş verilmiştir.

Bu durumda, 09/03/2018 tarihli görüş doğrultusunda davacı şirketin teklif etmiş olduğu cihazın Teknik Şartname’nin 14. maddesinde geçen “Sistemde kalibrasyon stabilitesi tüm testler için en az 2 hafta olmalıdır…” düzenlemesini karşılamadığı anlaşıldığından, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 08.08.2018 tarihli ve 2018/MK-284 sayılı kararının iptaline,

2- 08.08.2018 tarihli ve 2018/MK-284 sayılı karar ile yapılan inceleme neticesinde alınan 26.09.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1760 sayılı Kurul kararının iptaline,

3- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 14.03.2018 tarihli ve 2018/UH.I-596 sayılı kararın hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle