Teklifi Değerlendirme Dışı Olan Başvuru Sahibi Tarafından Teklif Geçerlik Süresinin Uzatılmasının Teklifini Geçerli Hale Getirmeyeceği

Karar No              : 2021/UY.I-718

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/159396 İhale Kayıt Numaralı “Aydın Didim Devlet Hastanesi 75 Yataklı Ek Bina Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 29.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Aydın Didim Devlet Hastanesi 75 Yataklı Ek Bina Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tetiş Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 01.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 17.03.2021 tarih ve 14049 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/503 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale komisyonu tarafından kendileri hakkında verilen ilk kararın geri alınarak teklif geçerlik süresinin uzatılmasının talep edildiği ve tekliflerinin geçerli hale geldiğinden ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdarenin 01.02.2021 tarihli yazısında “Genel Müdürlüğümüz tarafından 29.04.2020 tarihinde ihalesi yapılan ‘Aydın Didim Devlet Hastanesi 75 Yataklı Ek Bina Yapım İşi’ ne ait teklif geçerlik süresinin dolduğu görülmüştür.

İhaleye esas İdari Şartnamenin ‘Tekliflerin geçerlilik süresi’ başlıklı 24 üncü maddesinde;

‘24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 240 – iki yüz kırk (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak EKAP üzerinden yapılır.’ düzenlemesi yer almaktadır.

Yaşanan mahkeme süreçleri neticesinde; teklif geçerlilik süresinin dolmuş olması ve yukarıda aktarılan düzenleme göz önüne alındığında Aydın Didim Devlet Hastanesi 75 Yataklı Ek Bina Yapım İşi ihalesinin teklif geçerlilik süresinin 22.08.2021 tarihine kadar uzatılması idaremizce talep edilmektedir.

Teklifinizin geçerlilik süresinin 240 takvim günü uzatılmasını kabul edip etmediğiniz konusunda tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak cevap vermenizi ve kabul ettiğiniz takdirde ihaleye esas idari şartnamenin 24.3 maddesindeki geçici teminat ile ilgili hükümleri yerine getirerek, güncellenmiş geçici teminatınızı (en az 20.09.2021 tarihine kadar geçerli) idaremize teslim etmeniz hususunda,

Gereğini rica ederim.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

İhale komisyonunun 23.09.2020 tarihli ve 1 sayılı kararından; başvuru sahibi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan imza sirküleri, banka referans mektubu ve geçici teminat mektubunun, idarece istenilmesi üzerine söz konusu belgelerin, “fotokopi” olarak sunulduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunun aslı sunulmadığından hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiğine karar verildiği görülmüştür.

Daha sonra ihale komisyonunun 17.02.2021 tarihli ve 2 sayılı kararından; başvuru sahibinin teklif geçerlik süresinin uzatılmasının talep edildiği ve başvuru sahibin tarafından teklif geçerlik süresinin uzatıldığı ancak 1 sayılı kararda belirtilen gerekçelerle teklifi değerlendirme dışı bırakıldığından teklifinin değerlendirmeye alınamadığı ve ihalenin teklif geçerlik süresini uzatan diğer istekli Eneray Yapı Mad. Ene. Tic. Ltd. Şti.- 3-El Müh. Müş. Har. İnş. Taah. Tr. Mb. Hay. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından teklif geçerlik süresinin uzatılmasının talep edildiği gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından kendileri hakkında verilen ilk kararın geri alındığı iddia edilmekteyse de idare tarafından teklif geçerlilik süresi dolması nedeniyle ihaleye katılan diğer isteklilerle birlikte başvuru sahibine de teklif geçerlilik süresi uzatım talebi gönderilmesi üzerine teklifi değerlendirme dışı olan başvuru sahibi tarafından teklif geçerlik süresinin uzatılmasının teklifini geçerli hale getirmeyeceği, ihale komisyonunun 17.02.2021 tarihli ve 2 sayılı kararında da 23.09.2020 tarihli ve 1 sayılı kararda teklifin değerlendirme dışı bırakılması hususunda verilmiş olan karar gereği teklif geçerlik süresinin uzatılmış olmasının dikkate alınmadığının ifade edildiği, dolayısıyla başvuru sahibi teklifi hakkında verilen ilk kararın geçerliliğini koruduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle