aşırı düşük

Teklif Dosyasındaki Belgelerin Asıl Değil Onaylı Belge Olması

Karar No             : 2020/UY.I-1853

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/348441 İhale Kayıt Numaralı “25 Adet Çok Amaçlı Spor Alanı, 3 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Mini Futbol Sahası ve Müştemilatı, 1 Adet Doğal Yüzeyli Çim Sahası ve Müştemilatı İle 2 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ve Müştemilatları” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Akdeniz Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 05.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “25 Adet Çok Amaçlı Spor Alanı, 3 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Mini Futbol Sahası ve Müştemilatı, 1 Adet Doğal Yüzeyli Çim Sahası ve Müştemilatı İle 2 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ve Müştemilatları” ihalesine ilişkin olarak Hi-Ka  Nak.  İnş. Taah. Mad. Tur. Pet. Ür.  İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 15.10.2020 tarih ve 45944 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1608 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 30.09.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1612 sayılı Kurul kararından anlaşılacağı üzere, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın pilot ortağı tarafından ortaklarını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları gösteren belgelerin teklif dosyasında sunulmadığı belirtilerek düzeltici işlem kararı alındığı, ancak ihaleyi gerçekleştiren idarenin ise düzeltici işlem kararına uymayarak, kararda eksik olduğu belirtilen belgelerin İş Ortaklığı’nın teklif dosyasında yer aldığı ancak asıl belge olması sebebiyle sadece sehven Kurum’a gönderilmediği ve unutulduğu belirterek söz konusu Kurul kararının idarece uygulanmadığı, ihale komisyonunun yapmış olduğu bu işlemin ihalelerin şeffaflık ilkesine aykırı düştüğü, ayrıca söz konusu idari işlemin cezai anlamda suç teşkil ettiği, sonuç olarak idarenin icra ettiği bu işlemin hukuksuz ve usulsüz bir işlem olduğu ve bu durumun görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu ve ayrıca anılan Kurul kararında belirtilen hususlarda ivedilikle işlem tesis edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “ İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Bahsi geçen Kanun’un “İhale işlem dosyası” başlıklı 7’nci maddesinde “İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “…İdareler hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Yargısal inceleme” başlıklı 57’nci maddesinde “Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Kararların uygulanması” başlıklı 23’üncü maddesinde “(1) İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.

Hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.

Kurul tarafından alınan kararların hiç uygulanmaması halinde doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir. ” hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin “25 Adet Çok Amaçlı Spor Alanı, 3 Adet Sentetik Çim yüzeyli Mini Futbol Sahası ve müştemilatı, 1 Adet Doğal yüzeyli Çim Sahası ve müştemilatı ile 2 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ve Müştemilatları” işi olduğu, anılan ihalede 13 adet ihale dokümanı indirildiği ve iki isteklinin ihaleye teklif verdiği, yukarıda aktarılan İdari Şartname’nin 35’inci maddesi göz önünde bulundurularak, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin Bahar-Su İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. – Uyak Yapı Taah. İnş. Elektrik Elektronik Bilgi. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise başvuru sahibi Hi-Ka  Nakliye  İnş. Taahhüt Madencilik Tur. Petrol Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Bu durum üzerine, başvuru sahibi 04.09.2020 tarihinde Kurum’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş olup, Kurum tarafından alınan 30.09.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1612 sayılı kararda “…Buna göre yapılan incelemede, Bahar-Su İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. – Uyak Yapı Taah. İnş. Elektrik Elektronik Bilgi. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Bahar-Su İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 25.02.2010 tarihli ve 7509 sayılı ve 16.04.2015 tarihli ve 8802 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulduğu, söz konusu gazetelerden şirket ortaklarının Halit Elgin ve Işık Elgin olduğunun anlaşıldığı, ancak  “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden yapılan sorgulamada; 04.09.2019 tarihli ve 9901 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 840’ıncı sayfasında Işık Elgin’in kendisine ait tüm hisseleri diğer ortak olan Halit Elgin’e devrettiğinin anlaşıldığı, sonuç olarak anılan İş Ortaklığı’nın pilot ortağı tarafından ortaklarını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile bu hususları gösteren belgelerin teklif dosyasında sunulmadığı görülmüş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Bahar-Su İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. – Uyak Yapı Taah. İnş. Elektrik Elektronik Bilgi. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir…” şeklinde karar verilmiştir.

Süreç içerisinde, idare tarafından isteklilere 13.10.2020 tarihinden EKAP üzerinden gönderilen “İhale Sonuç Kararı Tebliği” adlı belgede “… İhale komisyonumuzca konu ile ilgili yapılan incelmelerde Kamu İhale Kurulunun 25.10.2010 tarihli ve 2010/DK. D-162 sayılı kararında;

“Genel olarak idari işlem; kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamu hukuku kuralları uyarınca tek taraflı olarak tesis edilen ve re’sen uygulanabilir nitelikte olan hukuki tasarruflar olup, yetki, şekil, neden, konu (sonuç) ve amaç unsurlarından oluşmaktadır. Bilindiği üzere ihale süreci, zincirleme idari işlemlerden oluşan bir süreçtir. Bu süreç içerisinde bir idari işlemin sonuç unsuru kendisinden sonra gelen idari işlemin neden unsurunu oluşturmaktadır. Bu süreçte herhangi bir idari işlem sakatsa zincirleme olarak onu izleyen bütün idari işlemler de sağlıklı biçimde sonuç doğurmazlar.

Bu çerçevede, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde ihalenin, bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler olarak tanımlandığı dikkate alındığında, sözleşme imzalanmadan önce sakat olduğu tespit edilen işlemin, ihalenin bulunduğu aşamaya göre düzeltilmesi, geri alınması, kaldırılması, bunlar yapılamıyor ise ihalenin bulunduğu aşamaya göre Kanunun 16, 39, 40 ve 45 inci maddelerine göre ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptal edilebileceği ortaya çıkmaktadır.

 4734 sayılı Kanuna göre, isteklilerin tekliflerinin 37 ve 38 inci maddelere göre değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinin ihale komisyonunun yetki ve sorumluluğunda olduğu, ihale komisyonunun gerekçeli kararının belirlenmesinden sonra ihale yetkilisinin karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylamak veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal etmek yetkisine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda ihale komisyonunca verilen ihale kararının ihale yetkilisi açısından öneri niteliğinde olduğu, ihale yetkilisince yapılan incelemelerde eksiklik veya hatalar bulunduğu kanaatine varılması durumunda, ihale kararının iptal edebileceği, 45 inci madde de yer verilen düzenlemeden ise hukuken haklı sebeplerin bulunması halinde ihale yetkilisinin kararı ile sözleşme imzalamaktan imtina edilebileceği anlaşılmaktadır.” hususlarının belirtildiği tespit edilmiştir.

İhale komisyonumuzca ilk oturumda istekliler tarafından sunulan belgeler incelenmiş olup, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Bahar-Su İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti.- Uyak Yapı Taah. İnş. Elektrik Elektronik Bilgi. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının sunmuş olduğu belgelerin tam ve eksiksiz olduğu tespit edilmiştir.

Kamu İhale Kurumunca itirazen şikayet başvurusu üzerine idaremizden 07/09/2020 tarih ve E.2020/13322 sayılı yazı ile bilgi ve belgeler talep ettiği, idaremizce kuruma 10/09/2020 tarih ve E-96581997-000-18321 sayılı yazı ile Kamu İhale Kurumuna talep edilen bilgi ve belgeler gönderilmiştir. Ancak, yaptığımız incelmelerde teklif zarfı içerisinde aslı bulunan; 4 Eylül 2019 tarihli ve 9901 sayılı ticari sicil gazetesinin 840. Sayfasının Kamu İhale Kurumu’na  gönderilirken tüm belgelerin numaralandırıldığı; fakat asıl belge olması nedeni ile söz konusu ticari sicil gazatesinin numaralandırılmadığı ve fotokopi gönderilirken numaralı olmaması nedeni ile  sehven eksik gönderildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle de isteklinin teklifinin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Aksi yönde bir işlem tesis edilmesi halinde iki teklif arasındaki tutar farkından kaynaklı KDV hariç 853.000,00 TL tutarında bir fark meydana geleceği bununda kamu yararına uygun düşmeyeceği ortadadır.

Sonuç olarak

Bu ihalede, ihale yetkilisinin kararı ile, “25 Adet Çok Amaçlı Spor Salonu,3 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Mini Futbol Sahası ve Müştemilatı,1 Adet Doğal Yüzeyli Çim Sahası ve Müştemilatı İle 2 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Ve Müştemilatları” yapım işinin,  uygun fiyatı teklif eden BAHAR SU İNŞ TAAH SAN VE TİC LTD ŞTİ& UYAK YAPI TAAH İNŞ ELK ELKTR BİL SAN VE TİC LTD ŞTİ İş Ortaklığı firmasının üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir.”  ifadelerine yer verilmek suretiyle ihalenin yeniden aynı istekli üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Kurum tarafından Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilen 07.09.2020 tarih ve E.2020/13322 sayılı “İhale işlem dosyası” konulu belgede “…Kurumumuzca yürütülmekte olan incelemeye esas olmak üzere yukarıda belirtilen ihaleye ilişkin olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 7’nci maddesi ile ilgili Uygulama Yönetmeliklerinde (Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesi) tarifi yapılan ihale işlem dosyasındaki bütün bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.

İhale işlem dosyasındaki bütün bilgi ve belgelerin,  madde sırasına uygun olarak, kendi içinde tarih sırasına göre dosyalanmış ve aslına uygun olduğu idarenizce onaylanmış örneklerinin her sayfası numaralandırılarak bir dizi pusulasına bağlanmak suretiyle, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi (b) bendinin “Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur” hükmü gereğince en geç üç (3) iş günü içinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuruya ilişkin inceleme ve karar alma aşamalarında, tarafınızca gönderilecek olan bilgi ve belgeler esas alınacağından, Kurumumuza gönderilmesi gereken ancak herhangi bir gerekçe ile gönderilmeyen belgelerin yok kabul edileceği, yukarıda sayılan belgelerin süresinde gönderilmemesi halinde ise itirazen şikâyet dilekçesinde belirtilen iddialar esas alınarak değerlendirme yapılacağı hususunda bilgileri ve gereğini rica ederim.” şeklinde ifadelerin yer aldığı görülmüştür.

Yukarıda aktarılan Kurul kararında, ihale işlem dosyası talebine istinaden idare tarafından gönderilen belgeler ile sınırlı olarak yapılan inceleme neticesinde, Bahar-Su İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. – Uyak Yapı Taah. İnş. Elektrik Elektronik Bilgi. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı tarafından ortaklarını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile bu hususları gösteren belgelerin teklif dosyasında sunulmadığının anlaşılması üzerine, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verildiği,

Bu karar üzerine idare tarafından isteklilere gönderilen bildirim yazısından, idarenin Bahar-Su İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. – Uyak Yapı Taah. İnş. Elektrik Elektronik Bilgi. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklif dosyasında yer alan ve son ortaklık durumu gösterir belgenin asıl olması sebebiyle Kuruma gönderilmediği, ayrıca asıl belge olması nedeni ile söz konusu Ticaret Sicil Gazetesi’nin numaralandırılmadığı ve fotokopi gönderilirken numaralı olmaması nedeni ile sehven eksik gönderildiği, ayrıca idarenin 13.10.2020 tarihli kararında, Kamu İhale Kurulunun 25.10.2010 tarihli ve 2010/DK. D-162 sayılı kararına atıfta bulunularak işlem tesis edildiği görülmüştür.

Kanun’un  “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinden, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği, belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı, bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği, bu aşamada tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının inceleneceği, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

Kurum tarafından yapılan incelemeler, kamu ihale mevzuatı sınırları çerçevesinde isteklilerin ve idarelerin hak ve menfaatlerini gözeterek yürütülmektedir. Bu itibarla, idarelerin kamu ihale mevzuatına uygun hareket etmesi, ihale sürecinin sağlıklı neticelenmesi sonucunu doğurmakta, özellikle de ihale işlem dosyaları da söz konusu sürecin mevzuata uygun bir şekilde yürütmesinde önemli bir göreve sahip olmaktadır. Yukarıda bahsi geçen Kanun’un 7’nci maddesinde, ihale işlem dosyasının tanımı yapılmakta ve söz konusu dosya içeriğinde, istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgelerin eksiksiz ve tam olarak bulunmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla söz konusu belgelerin idarece muhafazasının zorunlu olduğu anlaşılmakta olup, Kurum tarafından yapılan incelemelerde ise idareler tarafından gönderilen ihale işlem dosyasındaki belgeler dikkate alınacağından, idarelere gönderilen ihale işlem dosyası isteme yazısında yer verilen hususların idarelerce dikkate alınarak, ihale işlem dosyasında yer alan bütün belgelerin tam ve eksiksiz olarak gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca Kurum’un ihale işlem dosyası isteme yazısı içeriğinde, ihale işlem dosyasındaki bütün bilgi ve belgelerin “aslı” yerine, aslına uygun olduğunun idarece onaylanmış örneklerinin istenildiği açık şekilde belirtilmektedir. 

Bu çerçevede, başvuruya konu ihalede idarece 07.09.2020 tarih ve E.2020/13322 sayılı “İhale işlem dosyası” konulu yazıda yer verilen hususlar dikkate alınarak ihale işlem dosyası gönderilmesi gerektiği, bahse konu Kurul kararında, bu talep yazısı üzerine idarece gönderilen belgeler üzerinden Bahar-Su İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. – Uyak Yapı Taah. İnş. Elektrik Elektronik Bilgi. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na yönelik iddiaların incelenerek karar verildiği, dolayısıyla Kurum’a gönderilen ihale işlem dosyası içeriğinde idare tarafından gönderilmeyen ve/veya sehven unutulduğu ifade edilen belge/belgeler üzerinden herhangi bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile idarenin “İhale Sonuç Kararı Tebliği” adlı bildiriminde yer alan ifadelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, idarenin anılan İş Ortaklığı’nın ihale işlem dosyasında yer alan son ortaklık durumunu gösterir nitelikteki belgenin “asıl” belge olması nedeniyle gönderilmemesindeki sorumluluğun kendisine ait olduğu, teklif dosyasında sunulan tek “asıl” niteliğindeki belgenin ticaret sicil gazetesi olmadığı, geçici teminat mektubu, teklif mektubu, teklif cetveli, bilanço-ciro belgeleri gibi belgelerin de  “asıl” olarak teklif dosyasında sunulması gerektiği, buna karşın idare tarafından “asıl” olması nedeniyle gönderilmediği ifade edilen ticaret sicil gazeteleri dışındaki söz konusu “asıl” belgelerin aslına uygunluğu onaylanmış suretlerinin ihale işlem dosyasında gönderildiği, bu nedenle idarece kullanılan “ asıl belge olması nedeni ile söz konusu ticari sicil gazetesinin numaralandırılmadığı ve fotokopi gönderilirken numaralı olmaması nedeni ile sehven eksik gönderildiği tespit edilmiştir” şeklindeki gerekçenin dayanaktan yoksun olduğu, kaldı ki söz konusu belge veya belgelerin anılan istekli tarafından sunulan teklif dosyasında ya da idarece hazırlanan ihale işlem dosyasında yer aldığına ilişkin net bir tespitin de yapılamadığı anlaşılmış olup, idarenin tesis ettiği işlemin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde idarelerin hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorunda olduğu hükme bağlanmıştır. Buna göre idarelerin Kurul kararlarının gereklerini gecikmeksizin yerine getirmeleri gerektiği, Kurul kararlarını etkisiz bırakacak şekilde veya karar gerekçesine aykırı işlem tesis edilemeyeceği açıktır.

30.09.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1612 sayılı Kurul kararının hukuki durumda değişiklik yaratan bir Kurul kararı olduğu, bu çerçevede Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda yer verilen 56’ncı maddesi gereğince hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri idarelerin ivedilikle yerine getirmesinin zorunlu olduğu, bu sebeple anılan Kurul kararının gereğinin idare tarafından yrine getirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 Ancak, idare tarafından gönderilmeyen ve/veya sehven unutulduğu ifade edilen belge/belgelerin istekli tarafından sunulan teklif dosyasında ya da idarece hazırlanan ihale işlem dosyasında yer aldığına ilişkin net bir tespitin yapılamadığı, dolayısıyla idarenin icra ettiği ihale işlemlerinin söz konusu Kanun’un temel ilkelerinden “güvenirlik” ilkesine aykırılık oluşturduğu, bu nedenle gelinen aşama itibari ile ihale işlemlerine devam edilemeyeceği değerlendirildiğinden, ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle