Tebliğin Hizmet Alımlarına İlişkin Hükümlerinin Yapım İşlerine Uygulanamayacağı

Karar No              : 2020/MK-197

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/228797 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Yollarda Akıllı Ulaşım Sistemleri Bakım – Onarım Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/228797 ihale kayıt numaralı “Karayolları 4 Bölge Müdürlüğü Sınırlarındaki Yollarda Akıllı Ulaşım Sistemleri Bakım-Onarım Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak, Tandem Trafik Sistemleri Elektronik Bilgi İşlem Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.09.2019 tarihli ve 2019/UY.II-1112 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Trafik Sistemleri Elektronik Bilgi İşlem Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 29.11.2019 tarihli ve E:2019/1877, K:2019/2731 sayılı kararı ile  “dava konusu işleminin iptaline” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararı üzerine 05.02.2020 tarihli ve 2020/MK-30 sayılı Kurul kararı ile “1-Kamu İhale Kurulunun 11.09.2019 tarihli ve 2019/UY.II-1112 sayılı kararının iptaline,

2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararına Kurum tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından verilen 30.04.2020 tarihli ve E:2020/713, K:2020/985 sayılı karar ile “Dava konusu ihalede, davacının İdari Şartname’de istenen ve müdahil tarafından sunulan kalite ve standarda ilişkin belgelerden bir kısmının (buton ve buton kontrol cihazı yanmazlık testi, EMC testleri, ışık perdesi testleri, vb) yurt dışından temin edildiği, yabancı dildeki söz konusu belgelerin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercümelerinin noter tarafından onaylandığı, belgelerin bu haliyle ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından kabul edildiği, müdahil tarafından sunulan kalite ve standarda ilişkin belgelerin geçerli belgeler olmadığı yönünde itirazda bulunduğu anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık, müdahil tarafından sunulan kalite ve standarda ilişkin belgelerin asıllarının idareye sunulmasının gerekip gerekmediği hususundan kaynaklanmaktadır.

Dava konusu ihalede sunuluş şekline itiraz edilen belgelerin İdari Şartname’nin 7. maddesinin 1. fıkrasının { }  bendinde sayılan, kalite ve standarda ilişkin belgeler olduğu, İdari Şartname’nin kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şeklini belirleyen 7. maddesinin 7. fıkrasının 6. bendinin {1} numaralı alt bendinin sunuluş şekillerine ilişkin kısmının ise boş bırakıldığı, bir başka ifadeyle kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunulmasına ilişkin özel bir şekil şartı öngörülmediği anlaşılmaktadır.

Yönetmeliğin kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemini düzenleyen 31. maddesinin 5. Fıkrasının  (b) bendinde Türk Akreditasyon Kurumu’ndan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılmasının aynı maddenin 4. ve 5. fıkraları kapsamında yapılacağı, atıf yapılan fıkralarda ise yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki bir yeminli tercümana yaptırılması ve daha sonra noter tarafından onaylanması hâlinde bu tercümeler için başkaca bir tasdik şerhi aranmayacağı kurala bağlanmıştır.

Uyuşmazlık konusu belgelerin söz konusu mevzuat hükümleri doğrultusunda sunulup sunulmadığı incelendiğinde. belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş suretleri ile Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılan ve noter tarafından onaylanan tercümelerinin sunulduğu görülmektedir.

Bu itibarla müdahil tarafından ihale kapsamında sunulan belgelerin sunuluş şeklinin mevzuata uygun olduğundan bahisle itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık. dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan, her ne kadar temyize konu İdare Mahkemesi kararında işlemin iptaline gerekçe olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin  “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 74. maddesi gösterilmişse de söz konusu maddenin hizmet alımlarına yönelik özel hususları düzenleyen bir madde olduğu ve dava konusu yapım işi ihalesine uygulanamayacağı açıktır.” gerekçesiyle temyize konu Mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine kesin olarak karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 05.02.2020 tarihli ve 2020/MK-30 sayılı kararının iptaline,

 2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 11.09.2019 tarihli ve 2019/UY.II-1112 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle