Karar No              : 2020/UH.I-664

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/701542 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı Tanıtım Materyalleri ve Baskı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Buca Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 20.01.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı Tanıtım Materyalleri ve Baskı İşi” ihalesine ilişkin olarak Mediform Ambalaj Matbaacılık Reklam. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.02.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.02.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.03.2020 tarih ve 11729 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/442 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teklif dosyasında sunmuş oldukları kapasite raporunun 7.5.2’nci maddesinde istenilen şartları sağladığı, anılan kapasite raporunun ihale dokümanında ofset baskı için istenilen kriterleri karşıladığı, öte yandan ihale komisyonu üyelerinin ihale konusu iş kapsamında herhangi bir uzmanlıklarının olmadığı,

2) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir noter onaylı Ticaret Sicil Gazetesi’nin teklif dosyalarında yer aldığı, öte yandan ihalenin birinci oturumunda ihale komisyon üyelerince teklif dosyaları incelenirken anılan Gazetelerin eksik olduğuna ilişkin bir beyanda bulunulmadığı, dolayısıyla söz konusu Gazetelerin bulunduğu ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği,

3) Şikâyete konu ihaleye sundukları tekliflerinin, banka referans mektubunun teklif dosyasında olmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teklif dosyalarında banka referans mektubunu teyit yazısının yer aldığı, bu itibarla anılan teyit yazılarının ancak banka referans mektubunun varlığı halinde alınabileceği, hal böyleyken söz konusu teyit yazısının dikkate alınmayarak ihale komisyonunca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmayacağı,

4) Teknik Şartname’nin 6.11, 6.7, 6.9 ile 7.17’nci maddelerinde yer alan düzenlemelerin açıklanması gerektiği, dolayısıyla yapılmayan açıklamalar sonucunda tekliflerin sağlıklı hazırlanmamasına sebebiyet vereceği,  ayrıca ihaleye katılma şartı olarak TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerinin istenilmemesi gerektiği,

5) Başvuruya konu ihaleye katılan isteklilerden ikisinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tek geçerli teklifin tutarının ise yaklaşık maliyete yakın olduğu, yaklaşık maliyete yakın teklifin idare tarafında geçerli teklif olarak kabul edilmesinin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırı olduğu, bu çerçevede söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda ortaya çıkmadığı, sonuç olarak ihalede rekabet ilkesinin sağlanmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuruya konu ihalenin “Tanıtım Materyalleri ve Baskı İşi” olduğu, ihalede 7 doküman satın alındığı, 3 isteklinin ise ihaleye teklif sunduğu, Mediform Ambalaj Matbaacılık Reklam. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında Ticaret Sicil Gazetesi, banka referans mektubu sunulmaması ve ayrıca teklifi kapsamında sunmuş olduğu kapasite raporunun da İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde istenilen asgari yeterlik kriterinin sağlamaması nedenleriyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ayrıca ihaleye teklif veren isteklilerden birisi olan Seta Dijital Baskı Sistemleri Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunması sebebiyle reddedildiği, Fec Reklamcılık Tur. İnş. ve Restaurant İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu, anılan ihalede ekonomik açından en avantajlı ikinci teklifin ise belirlenmediği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin “Teklif dosyasında sunmuş oldukları kapasite raporunun 7.5.2’nci maddesinde istenilen şartları sağladığı, anılan kapasite raporunun ihale dokümanında ofset baskı için istenilen kriterleri karşıladığı” şeklindeki iddiasının incelenmesi sonucunda,

İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi gereğince, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin teklifleri ile birlikte kapasite raporu sunacakları, anılan raporlarda ise ofset baskı için; minumum 120.000 metrekare veya üzeri dijital baskı için; minumum 75.000 metrekare veya üzeri asgari yeterlik kriterlerinin birlikte sağlamasının zorunlu olduğu, bu itibarla başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında, TOBB tarafından düzenlemiş 06.01.2020 tarihli ve 27 sayılı kapasite raporunun sunulduğu, anılan raporun ikinci sayfasında istekliye ait makine ve teçhizata ilişkin tablonun yer aldığı, bu tabloda “Sert Yüzey Dijital Baskı Grubu”, “Kağıt Üzeri Dijital Baskı Grubu”, Kağıt-Branda-Vinil Üzeri Dijital Baskı Grubu” ile “Yardımcı İşletme Makinalı” adlı sütunların yer aldığı görülmekle birlikte, ofset baskı grubuna ilişkin olarak herhangi bir bilginin yer almadığı, ayrıca raporun 3’üncü sayfasında yukarıda aktarılan gruplara ilişkin olarak da kapasite bilgilerinin yer aldığı ancak ofset baskının yıllık üretim kapasitesi bilgisinin de yer almadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede başvuru sahibinin, ofset baskı için kapasite raporu sunmaması nedeniyle İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde istenen asgari yeterlik kıstasını sağlamadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle