T.C. Kimlik Numarasının Ticaret Sicil Gazetesi’nde Yer Almaması

Karar No              : 2021/MK-25

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/185331 İhale Kayıt Numaralı “Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2 Kısım Şebeke İkmali İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/185331 ihale kayıt numaralı “Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2 Kısım Şebeke İkmali İşi” ihalesine ilişkin olarak İntaş İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.09.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1558 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Balans Yapı. İnş. San ve Tic. A.Ş – Derinsu Proje İnş. San ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 31.12.2020 tarih ve E:2020/2298, K:2020/2211 sayılı kararında “Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerin herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması hâlinde, bu eksik belgelerin yada bu belgelere dayalı bilgilerin ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması halinde idarelerce tamamlatılması gerekmektedir.

Bu bakımdan; davacı şirketler ortaklarının T.C. kimlik numarasının Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği kapsamında kaldığı anlaşıldığından, bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken teklifin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline,…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 23.09.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1558 sayılı kararının 2’nci iddiası ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Balans Yapı. İnş. San ve Tic. A.Ş – Derinsu Proje İnş. San ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının T.C. kimlik numaralarına ilişkin eksikliğinin bilgi eksikliği kapsamında idarece tamamlatılmasını teminen 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle