Sunulan İmza Sirkülerinin Fotokopi Olması

Karar No              : 2021/UY.IV-875

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/95636 İhale Kayıt Numaralı “2021 Yılı Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda Sıcak Karışım Asfalt Aşınma Tabakası Alımı, Sıcak Karışım Asfalt Aşınma Tabakası Nakli, Serimi ve Sıkıştırılması ile Asfalt Freze Kazısı ve Freze Malzemesi Nakliyesi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çankaya Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 19.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021 Yılı Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda Sıcak Karışım Asfalt Aşınma Tabakası Alımı, Sıcak Karışım Asfalt Aşınma Tabakası Nakli, Serimi ve Sıkıştırılması ile Asfalt Freze Kazısı ve Freze Malzemesi Nakliyesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 16.04.2021 tarih ve 19911 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/702 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; Teknik Şartname ve Özel Şartname uyarınca ihale anında personel ve laboratuvar malzemesi dahil laboratuvarın hazır bulunması gerektiği, ayrıca Asfalt Üretecek Plentin Özellikleri Plent Sahasında Bulunması Gerekli Araçlar ve Avadanlıklar ile Çalışma Hususları başlığı altında asfalt plentinin “Ziya Gökalp Cad. No: 11 Çankaya” adresine 40 km mesafede bulunması, GSM belgesine sahip ve en az 200 ton/saat kapasitede olmasının yanı sıra ihale tarihinde asfalt plentinin Ankara’da kurulu olmasının da belirtildiği, fakat ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ihale dokümanında belirtilen şartları karşılamadığı iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmü,

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

 ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

g) İdareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin ve idare tarafından şikayet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bununla birlikte itirazen şikayet dilekçesine, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneğinin eklenmesi zorunlu olmasına rağmen itirazen şikayet dilekçesi ekinde şikayet dilekçesinin bir örneğinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan itirazen şikâyet dilekçesi ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler kapsamında imza sirkülerinin sunulduğu, fakat söz konusu belgenin aslının ya da noter onaylı örneğinin değil fotokopisinin sunulduğu görülmüştür.

Söz konusu eksikliklerin, başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet adresi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliklerin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 02.04.2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 07.04.2021 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 19.04.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle