Sunulan Geçici Teminat Mektubunun Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgilerle Örtüşmemesi

Karar No              : 2021/UH.II-588

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/639128 İhale Kayıt Numaralı “2021 Yılı Araç Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mudanya Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 16.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021 Yılı Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Sofistik Gıda Turizm Teks. Mak. Bilgis. Yaz. İnş. İmal. İth. İhr. Sağ. Taş. ve Tur Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin 04.01.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.01.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.01.2021 tarih ve 3865 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/177 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarenin, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen imza sirkülerinin aslının sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerini değerlendirme dışı bırakarak geçici teminatlarını gelir kaydettiği, ayrıca ihale günü mevcut olmayan bir teminat mektubuna ait bilgilere yeterlik bilgileri tablosunda yer verdiği, bunun bir imla hatası olmadığının görüldüğü gerekçesiyle 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü çerçevesinde haklarında işlem yapılmasının yerinde olacağının değerlendirildiği, 

Ancak kendilerince geçici teminat mektubu alınmak üzere bankaya 15.12.2020 tarihinde talep gönderildiği, yeterlik bilgileri tablosuna 16.12.2020 tarih ve 1 sayılı geçici teminat mektubu alındı bilgisinin beyan edildiği, ihalenin gerçekleşmesinden sonra tekliflerinin ekonomik açıdan 5’inci sırada bulunması nedeniyle bankadan fiziki olarak geçici teminat mektubunun alınmadığı, 17.12.2020 tarihinde idarenin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgilerin tevsikini istediği, bunun üzerine ihale şartlarını sağlayan geçici teminat mektubunun 17.12.2020 tarihli olarak bankadan temin edilerek idareye sunulduğu, bu durumun Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59/A maddesinin 11’inci fıkrası kapsamında değerlendirilerek sundukları geçici teminat mektubunun kabul edilmesi ve tekliflerinin geçerliliğine karar verilmesi gerektiği, ayrıca imza sirkülerinin farklı bir ihaleye daha katıldıklarından dolayı aslının sunulamadığı, bu durumun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. …” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(6) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17’nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 2021 Yılı Araç Kiralama

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

Mudanya Belediye Başkanlığı Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 13 adet araç şoförsüz olarak kiralanması ile ilgili hizmet alım işidir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Mudanya Belediye Başkanlığı” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.9. Belgelerin sunuluş şekli:

7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.2. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.9.3. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.9.4. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler. …” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 14.04.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17’nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Kamu İhale Kurulu’nun 22.07.2020 tarihli ve 2020/DK.D-222 sayılı düzenleyici kararı ile “1- İdarenin talebi üzerine, ihaleye katılım aşamasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekli hükümlerine aykırı olarak sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiğine,

 2- Elektronik ortamda aınmayan geçici teminat mektuplarının asıllarını idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiğine,” karar verilmiştir.

udanya Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açık ihale usulüyle ve elektronik ortamda yapılan “2021 Yılı Araç Kiralama” ihalesine ilişkin 23.12.2020 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararına göre; doküman indirenlerin sayısının 12, ihaleye teklif veren istekli sayısının 7 olduğu, ihalede geçerli teklif bulunmadığından dolayı ihalenin iptal edildiğinin anlaşıldığı, başvuru sahibinin teklifinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği imza sirkülerinin belgelerin sunuluş şekline uygun sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedildiği, ayrıca sunduğu geçici teminat mektubunun beyan edilenden farklı olduğu ve ihale tarihinden sonraki bir tarihte alındığı gerekçesiyle hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü çerçevesinde idarece işlem yapılmasının yerinde olacağının değerlendirildiği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin teklifi kapsamında beyan ettiği yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; “Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna İlişkin Bilgiler” kısmının “İmza Sirküleri” bölümünde,  Ankara 2. Noteri tarafından düzenlenen 28.11.2019 tarihli ve A 26515 yevmiye numaralı imza sirkülerinin beyan edildiği,

“Teminata İlişkin Bilgiler” kısmının “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu” bölümünde,  geçici teminat mektubunun Albaraka Türk tarafından 16.12.2020 tarihinde düzenlendiği, son geçerlik tarihinin 14.04.2021 olduğu, tutarının 26.600,00 TL olduğu mektup numarasının 1 olduğu şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmaktadır.

İdare tarafından başvuru sahibi istekliden, yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgileri tevsik eden belgelerin 17.12.2020 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ ettiği yazıyla sunmasının istenildiği, anılan yazıda; “2021 Yılı Araç Kiralama işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 21.12.2020 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

•İmza Sirküleri

•Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu

•Ortaklık Tespit Belgesi

•Diğer Belge ( Marka-Tip ve Model gösteren araç listesi / Araçlara ilişkin kasko değer listesi” hususlarının belirtildiği görülmektedir.

Anılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgilerin tevsikine ilişkin belgeleri 21.12.2020 tarihinde idareye sunduğu anlaşılmaktadır. Sunulan belgeler incelendiğinde; Ankara 2. Noterliği tarafından düzenlenen 28.02.2019 tarihli ve A 4424 sayılı imza sirküleri sunulduğu görülmektedir. İsteklinin idareye sunduğu belgelerden yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri imza sirkülerinin aslının başka bir idarenin ihalesinde kullanılmak üzere o idareye teslim edildiği, bu gerekçeyle imza sirkülerinin idareye fotokopi olarak sunulduğu, dolayısıyla belgelerin sunuluş şekline uygun tevsik işleminin yapılmadığı beyan edilmekte olup bu durumun istekli tarafından da kabul edildiği ve bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılmasının istendiği anlaşılmaktadır.

Geçici teminat mektubunun tevsiki için sunulan belge incelendiğinde; yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen tarih ve sayıdan farklı olarak, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Timko Sanayi Sitesi Şubesi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş 17.12.2020 tarihli ve 224-B1-321 numaralı 26.600,00 TL tutarlı, geçerlik süresi 14.04.2021 tarihine kadar olan geçici teminat mektubunun idareye sunulduğu anlaşılmaktadır.

16.02.2021 tarihli ve E.2021/2936 sayılı Kurum yazısı ile Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Timko Sanayi Sitesi Şubesi Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin idareye sunduğu geçici teminat mektubunun yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgilere istinaden hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin bilgi talep edilmiştir.

Anılan bankanın 23.02.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevap yazısında “… Bankamız kayıtlarında yapılan araştırmalarda; Sofistik Gıda Turizm Tekstil Makine Bilgisayar İnşaat İmalat İhracat Limited Şirketi (“Şirket”) lehine düzenlenmiş 16.12.2020 tarihli ve 1 sayılı, vade tarihi 14.04.2021 ve miktarı 26.600,00-TL olan herhangi bir mektup bulunmadığı tespit edilmiştir.

İlgi sayılı yazınızda da künye bilgileri geçen 17,12.2020 tarihli 224-B1-321 numaralı 26.600,00-TL miktarlı 14.04.2021 vadeli olarak düzenlenen geçici teminat mektubu(“Mektup”); müşteri Şirketin talimat ve taleplerine uygun olarak 17.12,2020 tarihinde, Şirket tarafından yetkilendirilen kişiye teslim edilmiştir.

Dolayısıyla Bankamızca 16.12.2020 tarihli ve 1 sayılı herhangi bir mektup düzenlenmemiş olduğundan yukarıda bahsi geçen Mektup’un, “16.12.2020 tarihli 1 Sayılı”‘ mektup yerine verilmesi söz konusu olamayacaktır. …” hususları belirtilmiştir.

Dolayısıyla sunulan geçici teminat mektubunun ihale tarihinden (16.12.2020) sonra düzenlenen bir geçici teminat mektubu olduğu, diğer bir ifadeyle başvuru sahibinin ihaleye teklif verdiği gün geçerliliği bulunan bir geçici teminatının olmadığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve düzenleyici Kurul kararından, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin idarece talep edilmesi durumunda, anılan belgeleri belgelerin sunuluş şekline aykırı olarak idareye sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiği, diğer taraftan elektronik ortamda alınmayan geçici teminat mektuplarının asıllarını idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen inceleme ve tespitler doğrultusunda başvuru sahibinin idareye sunduğu geçici teminat mektubunun yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgilerle örtüşmediği, her ne kadar sunulan geçici teminat mektubunun tutarı ve son geçerlilik tarihi dokümanda yer alan şartları sağlasa da isteklinin ihale tarihinden (16.12.2020) sonra düzenlenen (17.12.2020) bir geçici teminat mektubu ile ihaleye teklif sunduğu, dolayısıyla ihale şartları yerine getirilmeden ihaleye katılımda bulunulduğu, diğer bir ifadeyle beyan edilen teminat mektubu bilgilerinin karşılığı olan bir mektubun bulunmadığı, idarenin talebi üzerine bu tarihli, tutarı ve son geçerlik tarihi aynı ancak tarih ve sayısı farklı olan bir teminat mektubunu düzenleterek idareye sunduğu, tüm bu tespitler ışığında bu fiil ve davranışın ihale kararını etkileyecek nitelikte fiil ve davranışlar kapsamında değerlendirilebileceği, nitekim idarece de bu yönde değerlendirme yapılarak başvuru sahibi hakkında 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (b) bendi kapsamında yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu yönünde kanaate ulaşıldığı, bu doğrultuda idarenin söz konusu işleminin mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca başvuru sahibinin imza sirkülerinin, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmadığı gerekçesiyle idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin de yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle