Karar No              : 2019/MK-108

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2011/88132 İhale Kayıt Numaralı “Eğitici Ve Kursiyer Ders Kitapları Basımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 19.07.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Eğitici ve Kursiyer Ders Kitapları Basımı” ihalesine ilişkin olarak Gökçe Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 17.10.2011 tarihli ve 2011/UH.I-3432 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Gökçe Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 13.02.2013 tarih ve E:2011/2807, K:2013/116 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 14.01.2019 tarihli E:2013/2099, K: 2019/106 sayılı kararında “Uyuşmazlık, davacının süresi içinde ihale sözleşmesini imzalamak için ihaleyi yapan idareye başvurup başvurmadığı ile anılan süre içinde üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği noktasında toplanmaktadır.

İhale sözleşmesinin imzalanması için son tarihin tespitine yönelik olarak yapılan değerlendirme:

Sözleşmeye davet yazısının tebliği ile ihale sözleşmesinin taraflarca imzalanarak noterlikçe onaylanması aşamasına kadarki süreç, sözleşme öncesi aşama olarak adlandırılmaktadır. Bu aşamada henüz taraflar arasında akdedilen bir sözleşme olmamakla birlikte, sözleşme yapma niyetinde olan her iki tarafın bu aşamada dürüstlük kuralı gereğince özenli şekilde birbirlerine bilgi verme yükümlülüğü bulunmaktadır….Bu yükümlülük, yanlış ve eksik bilgi vermekten kaçınmayı da gerektirir.

Davacı, ihale sözleşmesinin imzalanması için son tarihin ihaleyi yapan idarenin yanlış bilgilendirmesi sonucu 22/08/2011 olarak kabul edilmesi gerektiğini iddia ederken, davalı ise sözleşmeye davet yazısının fiili tebliğ tarihi olan 09/08/2011 tarihi esas alınarak 19/08/2011 tarihi olduğunu savunmaktadır.

Bu bağlamda, ihaleyi yapan idarece sözleşme taslağının notere onaylatılması için davacıya 22/08/2011 tarihinde verilmiş olması ve 26/08/2011 tarih ve 175079 sayılı yazısı karşısında, ihaleyi yapan idarenin davacıyı sözleşmeyi imzalamak için son tarihin 22/08/2011 olduğu konusunda yanlış bilgilendirdiği anlaşılmaktadır. Bu sebeple, uyuşmazlıkta sözleşmeyi imzalama hususundaki son tarihin 22/08/2011 olarak kabul edilmesi zorunludur.

Davacının sözleşmeyi imzalama noktasında üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine yönelik olarak yapılan değerlendirme:

Davacı, ihale sözleşmesini imzalamak amacıyla 22/08/2011 tarihinde notere başvurmuş olmasına karşın, sözleşme taslağında eksiklik olduğu için sözleşme bu tarihte noter tarafından onaylanmamıştır. Ankara 59. Noterliği’nin 26/08/2011 tarih ve 413 sayılı yazısında, anılan eksiklik, sözleşmeyi imzalayacak idare yetkilisinin yetki belgesinin dosya içinde bulunmaması olarak gösterilmiştir.

Bu durumda, sözleşmenin noter tarafından onaylanmaması noktasındaki eksikliğin davacıdan değil, ihaleyi yapan idareden kaynaklandığı anlaşıldığından, davacı şirket tarafından, idarece sözleşme imzalanmaması üzerine yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 17.10.2011 tarihli ve 2011/UH.I-3432 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle