Sözleşmede Öngörülmemesine Rağmen Yüklenici Firmalara Teminat Alınmadan Avans Verilmesi – Sayıştay Kararı

Yılı          2011

Dairesi  5

Karar No              1

İlam No                2

Tutanak Tarihi   18.10.2012

Avans ve teminat

İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığına Bağlı Birimlerde …….Hizmet Alımı ve Makine İkmal Bakım Onarım Dai.Bşk.Bağlı Birimlerde ………Hizmet Alımı işlerinin Yüklenicisi …………… Şti.’ne, ………….. İşinin Yüklenicisi …………… A.Ş.’ye, ………….. Şti’ne ve ……………İşi’nin Yüklenicisi …………… Şti.’ne, söz konusu işlerin benzer şekilde hazırlanmış olan sözleşmelerinde öngörülmediği halde avans verildiği ve ayrıca teminat ta alınmadığı konusuyla ilgili olarak;

Söz konusu işlerin Yüklenicilerinin her biri ile İdare arasında benzer şekilde hazırlanmış olan sözleşmelerin “Avans verilmesi şartları ve miktarı” başlıklı 13. maddesinde;

“Bu iş için avans verilmeyecektir.” denilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre ise, 162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı, kurumlarca mal ve hizmet alımı karşılığı olmak üzere, maddi duran varlık hesaplarını ilgilendirmeksizin yüklenicilere verilen avanslar; ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere verilen personel avansları ile emanetler hesabına alınan tutarlardan ilgililerine avans olarak ödenen tutarların izlenmesi için kullanılır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi gereğince, sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere yüklenicilere teminat karşılığı bütçe dışı avans ödenebilir.

Yukarıda açıklanan sözleşme hükmü ile yüklenici firmalara bu işler için avans verilmeyeceğini belirtilmiştir. Yine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği de avans vermek için sözleşmesinde bu yönde hüküm bulunması ve teminat alınmasını şart koymuştur. Dolayısıyla, sözleşmede avans verilmeyecektir şeklinde hüküm bulunduğu, ayrıca teminat alınmadığı halde, yüklenicilere avans verilmesi mümkün gözükmemektedir.

Ancak, yüklenici firmalara sözleşmesinde öngörülmediği halde ………….. TL avans verilmesi ve teminat alınmaması şeklinde yapılan uygulama ile herhangi bir kamu zararına neden olunmamıştır. İlgili şirketlerde çalışanlara maaş ödemelerinin bayramdan sonraya kalması nedeniyle, şirket çalışanlarının bayramda mağdur edilmemesi olduğunun ve ayrıca, şirketlerin 23 günlük alacaklarını da zaten hak etmiş olduklarının bildirilmiş olması ve verilen avansların da Yüklenici şirketlere ödenen hak edişlerden kesilmek suretiyle tahsil edilmiş olduğu, uygulamanın da süreklilik arz etmediği hususları da değerlendirildiğinde, konu hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, kamu zararı oluşmayan ,…………..TL tutarındaki avans ödemesi ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına ..oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Ekle