Sözleşme İmzalamaya Gelmeyen Başvuru Sahibinin Geçici Teminatının Gelir Kaydedilmesi İşleminde Mevzuata Aykırılık Olmadığı

Karar No              : 2021/UM.I-1116

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/598785 İhale Kayıt Numaralı “4 Kısımlı Muhtelif Gıda” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Menemen R Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi Müdürlüğü tarafından 21.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “4 Kısımlı Muhtelif Gıda” ihalesine ilişkin olarak Ülkü Yeşim Bilir’in 26.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.05.2021 tarih ve 22245 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.05.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/809 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) 21.12.2021 tarihinde yapılan ihalede teklif geçerlik süresinin 90 gün olduğu ve bu sürenin 21.03.2021 tarihinde dolduğu, 16.03.2021 tarihinde idare tarafından sözleşme imzalamaya davet edildiği, bunun üzerine 23.3.2021 tarihinde idareye başvurarak İdari Şartname’nin 24’üncü maddesinde 90 gün olarak belirlenen teklif geçerlik süresinin dolduğu ve süre uzatımı istenilmediği gerekçeleriyle geçici teminatının iade edilmesini talep ettiği, idarenin 24.03.2021 tarihli yazısı ile “…teklif geçerlilik süresi içinde sözleşmeye davet yazısı gönderilmiş olmakla birlikte, 10 gün daha teklif geçerlilik süresini uzatması ve sözleşmeye davet süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmesi gerektiği” hususunun bildirildiği, idarenin bu talebi üzerine 26.03.2021 tarihli dilekçe ile teklif geçerlilik süresini uzatmayacağını bildirdiği ve yeniden geçici teminatının iade edilmesini talep ettiği, ancak idarece alınan 30.04.2021 tarihli komisyon kararı ile 130.000,00 TL geçici teminatının, üzerinde uhde kalan 3 kısım için 69.103,20 TL’sinin gelir olarak kaydedilmesine karar verildiği, teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini kabul etmeden sözleşmeye davet edilemeyeceği, bu nedenle süresi içinde sözleşme imzalamadığı gerekçesi ile geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 32’nci maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla  ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesinde “41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir…” hükmü ile “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir…” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Tekliflerin geçerlilik süresi; tekliflerin tahmini değerlendirme süresi, şikâyete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir ve bu süre ihale dokümanında belirtilir.

(2) İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi” başlıklı 66’ncı maddesinde “Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir…

(2) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan istekli, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılması” başlıklı 16.7’nci maddesinde “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikâyet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir. İdarece bu durumda ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir. Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin  “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

Adı: 4 KISIMLI MUHTELİF GIDA ALIMI” düzenlemesi ile “İhaleye ilişkin bilgiler”

başlıklı 3’üncü maddesinde“3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/598785

b) İhale usulü: Açık ihale usulü

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 21.12.2020 Saat: 14:00…” düzenlemesi,

Aynı İdari Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 4 dir…” düzenlemesi ile “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 24’üncü maddesinde “24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90-Doksan (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak EKAP üzerinden yapılır.” düzenlemesi,

Anılan İdari Şartname’nin “Sözleşmeye davet” başlıklı 39’uncu maddesinde “39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.

39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.” düzenlemesi ile “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 41’inci maddesinde “…41.4. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, tekliflerin elektronik ortamda alındığı ve elektronik eksiltmenin uygulandığı 4 kısımdan oluşan “Muhtelif Gıda Alımı” ihalesinin 21.12.2020 tarihinde gerçekleştirildiği, tekliflerin geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü olduğu ve bu sürenin 21.03.2021 tarihinde sona erdiği tespit edilmiştir.

İhaleye toplam 14 isteklinin katıldığı, iki isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve kalan diğer 12 isteklinin elektronik eksiltmeye davet edildiği, 24.12.2020 tarihinde yapılan elektronik eksiltme sonucunda, ihalenin 3. ve 4. kısmında en düşük teklifi veren Gençfidan Gıda Tem. Mad. Dağ. Paz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu belgelerin beyan ettiği bilgileri doğrulamaması sebebiyle, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedildiği, bunun üzerine anılan isteklinin itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu ve 10.02.2021 tarihli ve 2021/UM.I-351 sayılı karar ile “…Bununla birlikte, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesine göre başvuru sahibi isteklinin sunduğu belgelerin yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte, ancak geçici teminatının gelir kaydedilmemesi gerekmektedir.

Ancak iş deneyimini tevsik etmek amacıyla geçmişe yönelik olarak düzenlendiği anlaşılan sözleşmeler açısından idarece Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesi ve “Dördüncü Kısmında” belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 3 ve 4’üncü kısımlarında Gençfidan Gıda Tem. Mad. Dağ. Paz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin geçici teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin işlemin iptal edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir…” denilerek adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğuna karar verilerek geçici teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin işlemin iptal edilmesine karar verildiği görülmüştür.

İdarenin Kurul kararının gereğini yerine getirdiği ve 18.02.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 1. ve 2. kısmı için en avantajlı teklifi, 4. kısmında da en avantajlı ikinci teklifi veren başvuru sahibi Ülkü Yeşim Bilir ile sözleşme imzalanmasına karar verildiği; ihalenin 3. kısmında en avantajlı teklif ile en avantajlı ikinci teklif arasında 391.200,00 TL fark olduğu için kamu yararı gözetilerek ihalenin bu kısmının iptal edildiği tespit edilmiştir.

18.02.2021 tarihli söz konusu ihale komisyonu kararının aynı gün EKAP üzerinden başvuru sahibine tebliğ edildiği, diğer isteklilere tebliğ tarihinin 05.03.2021 olduğu; açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde, ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamayacağı dikkate alındığında, idarenin 05.03.2021 tarihini esas alarak on gün beklediği, ön mali kontrol sürecinin de tamamlanmasını takiben 16.03.2021 tarihinde EKAP’tan tebliğ edilen yazıyla, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde toplam 3 kısım için sözleşme imzalamak üzere başvuru sahibini davet ettiği,

Sözleşmeye davet tarihinin teklif geçerlilik süresinin 86’ncı günü olduğu, başvuru sahibinin sözleşmeye davet edildiği gün “2745620” sözleşme numarası ile sözleşme bedelinin onbinde beşi oranında Kurum payını (807,91 TL) bankaya yatırdığı, bu işleme ilişkin bilginin ihale komisyonu tarafından EKAP’ta görülmesi üzerine, başvuru sahibinin sözleşme imzalamaya karar verdiği kabulünün yapıldığı, ancak, başvuru sahibinin 23.03.1021 tarihinde idareye başvurarak İdari Şartname’nin 24’üncü maddesinde 90 gün olarak belirlenen teklif geçerlik süresinin dolduğunu belirterek, idare tarafından süre uzatımı istenilmediği gerekçeleriyle geçici teminatının iade edilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

İdarenin 24.03.2021 tarihli cevabi yazısı ile özetle; son teklif tarihinin 21.12.2020 olan ihale tarihi değil, elektronik eksiltme yapılan 24.12.2020 tarihi olduğu, elektronik eksiltme ile 90 günlük teklif geçerlilik süresinin 3 gün uzatılmış olduğu, itiraz süreçleri sonucunda 82. gün olan 16.03.2021 tarihinde sözleşmeye davet yazısının gönderildiği, başvuru sahibinin 89. gün olan 23.03.2021 tarihinde idareye başvurduğu, 24.12.2020 tarihli elektronik eksiltmede sunulan teklif ile teklif geçerlik süresinin 24.03.2021 tarihinde sona erdiği belirtilerek süresi içinde sözleşmeye davet yazısı gönderilmiş olmakla birlikte, isteklinin 10 gün daha teklif geçerlilik süresini uzatarak sözleşme imzalamaya gelmesi gerektiği, aksi takdirde ilgili hükümler uyarınca yaptırım uygulanacağı hususu bildirilmiştir.

Başvuru sahibinin 26.03.2021 tarihinde yeniden idareye başvurduğu, teklif geçerlilik süresini uzatmayacağını bildirerek geçici teminatının iade edilmesini talep etmesi üzerine idare tarafından 06.04.2021 tarihinde;

“1-Firmanın tekliflerin 90 günlük geçerlilik süresi ile ilgili iddialarına ilişkin olarak teklif geçerlilik süresi başlangıcı 21/12/2020 ihale tarihi mi yoksa 24/12/2020 elektronik e-eksiltme teklif tarihi mi olacağı ya da bu süre kadar uzayabileceği mi hususu;

2-Sözleşmeye davetin komisyonumuzun işlemleri dışında itiraz ve inceleme süreçleri nedeniyle uzaması sebebiyle ilanda belirtilen ihale tarihi itibarı ile bile tekliflerin geçerlilik süresi içinde yapıldığı düşünüldüğünde ve firma tarafından da onbindebeş KİK payının yatırıldığı değerlendirildiğinde firmanın tekliflerinin geçerlilik süresinin geçtiği iddiası ile sözleşme imzalamadığı için geçici teminatının gelir kaydedilip kaydedilmeyeceği hususu;

3-Geçici teminat gelir olarak kaydedilecekse ilk teklif tutarı üzerinden mi son elektronik teklif üzerinden mi değerlendirme yapılacağı,

4-Firmaya yasaklanma istenilip istenilmeyeceği hususlarında” Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na görüş sorulmasına karar verildiği,

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 29.04.2020 tarihli görüş yazısında; İdari Şartname’nin 24.1’inci maddesinde yer alan “Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.” hükmü ile tekliflerin geçerlilik süresinin değerlendirilmesi ve teklif geçerlilik süresi içerisinde istekliye sözleşmeye davet yapıldığının tespiti halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 44’üncü maddesinde yer alan “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” hükümleri çerçevesinde işlem ifa edilmesi gerektiği hususunun bildirildiği,

Bunun üzerine, idarece alınan 30.04.2021 tarihli komisyon kararı ile ekonomik olarak en avantajlı ikinci teklifi veren isteklilerin olmadığı ya da değerlendirme dışı bırakıldığı ihalenin 1. ve 4. kısımlarının iptaline; başvuru sahibinin 130.000,00 TL geçici teminatının üzerinde uhde kalan toplam 3 kısım için 69.103,20 TL’sinin gelir olarak kaydedilmesine ve başvuru sahibi hakkında yasaklama kararı alınması için Adalet Bakanlığı’na onaya gönderilmesine karar verildiği ve 03.05.2021 tarihinde söz konusu teminatın gelir kaydedildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla, idare tarafından başvuru sahibi istekli için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 44’üncü maddesinde sözleşmenin imzalanması bakımından yükümlülüklerini yerine getirmeyen istekliler için öngörülen müeyyide sürecinin başlatıldığı anlaşılmıştır.

Aktarılan mevzuat hükümleri ve Tebliğ açıklamalarından, tekliflerin geçerlilik süresinin tekliflerin tahmini değerlendirme süresi, şikâyete ilişkin süreler, ihale kararının onaylanması ile sözleşme imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği; sözleşme imzalamaya davet edilmesi üzerine, ihale üzerinde bırakılan isteklinin mücbir sebep halleri dışında, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorunda olduğu, bu zorunluluğa uyulmaması halinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilerek 4734 sayılı Kanun’un 58 inci maddesinde yer alan yasaklılık hükümlerinin uygulanacağı; ancak ihtiyaç duyulması halinde ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla  ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabileceği, isteklinin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini kabul edebileceği gibi reddetme hakkının da bulunduğu, idarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatının iade edilmesi gerektiği,

Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikâyet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; ihale uygulama yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabileceği yönünde bir usul belirlenmiş olsa da sözleşme imzalanmasını zorunlu kılan bir hüküm bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Yapılan tespitler neticesinde, 21.12.2020 tarihinde yapılan ihalede teklif geçerlilik süresinin 21.03.2021 tarihinde sona erdiği, idarenin teklif geçerlilik süresi dolmadan 16.03.2021 tarihinde başvuru sahibini sözleşme imzalamaya davet ettiği, başvuru sahibinin sözleşmeye davet edildiği tarihte teklifinin geçerli bir teklif olduğu; bununla birlikte, başvuru sahibinin aynı tarihte sözleşme bedelinin onbinde beşi oranında Kurum payını bankaya yatırarak sözleşme imzalama yönündeki iradesini de ortaya koyduğu halde sözleşme imzalamaya gelmediği, idare tarafından 24.03.2021 tarihinde teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının talep edildiği, ancak başvuru sahibinin bu talebi de kabul etmediği,

Öte yandan, başvuru sahibinin sözleşmeye davet yazısının tebliğinden itibaren sözleşmeyi imzalayabileceği on günlük süre içerisinde teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçesiyle geçici teminatın iadesinin talep edilmesinin kamu ihale mevzuatı çerçevesinde uygun olmadığı, söz konusu on günlük sürenin sözleşmeye ilişkin bilgi ve belgelerin temin edilmesi veya hazırlanmasına yönelik istekliye sunulan bir zaman aralığı olduğu, sözleşmeye davet tarihi itibariyle teklifin geçerli olmasının yeterli olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin teklif geçerlilik süresi içerisinde sözleşme imzalamaya davet edildiği, davet edildiği gün sözleşme bedelinin onbinde beşi oranında Kurum payını bankaya yatırarak sözleşme imzalama yönündeki iradesini ortaya koyduğu, kaldı ki söz konusu Kurum payını yatırmamış olsaydı dahi teklif geçerlik süresi içinde davet edildiğinden sözleşme imzalama yükümlülüğünün bulunduğu anlaşıldığından, sözleşme imzalamaya gelmeyen başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık olmadığı ve dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle