Şirket Ortağının Tc Kimlik Numarası

Karar No              : 2020/MK-230

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/203809 İhale Kayıt Numaralı “Kemerburgaz Cumhuriyet Kent (Şehir) Ormanı Çevre Düzenleme Ve Revizyon Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü tarafından yapılan  2020/203809 ihale kayıt numaralı “Kemerburgaz Cumhuriyet Kent (Şehir) Ormanı Çevre Düzenleme ve Revizyon Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak, Erb Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 12.08.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1369 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Hsc Peyzaj Ticaret Limited Şirketi – Polen Peyzaj İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığ tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 11/09/2020 tarihli E: 2020/1481, K: 2020/1189 sayılı kararı ile “Dava dosyasının incelenmesinden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü tarafından 20.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kemerburgaz Cumhuriyet Kent (Şehir) Ormanı Çevre Düzenleme ve Revizyon Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak dava dışı ERB Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 02.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun reddi üzerine, davacı şirket tüzel kişiliğinin ortaklarından Polen Peyzaj İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda şirket ortaklarının T.C. kimlik numaralarına yer verildiği ancak sunulan Ticaret Sicili Gazetesi’nde T.C. kimlik numaralarının bulunmadığı, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ortaklara ait T.C. kimlik numaralarının elektronik ortam dışında teyit edilmesine olanak sağlayan “Diğer belgeler” bölümünün de doldurulmadığı, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesine aykırı olduğu, iddiasıyla yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun davaya konu 12.08.2020 tarih ve 2020/UY.I-1369 sayılı kararıyla, ihale üzerinde bırakılan davacı şirketin tüzel kişiliğin ortağına ilişkin T.C. kimlik numarası bilgisine Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinden ulaşılamadığı ve söz konusu tabloda “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmının istekli tarafından doldurulmadığı görüldüğünden davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmesi üzerine kararın bu kısmı yönünden bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, ihale üzerinde bırakılan Hsc Peyzaj Ticaret Limited Şirketi – Polen Peyzaj İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın ortağı Polen Peyzaj İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan; “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında “Şener Ay,191******48, 53” ve “Gülbeyaz Ay,190******06, 47” şeklinde, “Yöneticilere Ait Bilgiler Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi” kısmında “Şener Ay,191******48, Şirket Müdürlüğü” şeklinde, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında “28.05.2003, 5807, İstanbul Ticaret” ve “31.12.2019, 9984, İstanbul Ticaret” şeklinde beyanların yer aldığı, 31.12.2019 tarihli ve 9984 sayılı, 28.05.2003 tarihli ve 5807 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin sunulduğu görülmüş olup, 31.12.2019 tarihli ve 9984 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirket ortaklarının Şener Ay ve Gülbeyaz Ay olduğu bilgisinin yer aldığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada da söz konusu bilgilerin teyit edildiği, söz konusu gazetelerde Şener Ay ve Gülbeyaz Ay’a ait T.C. kimlik numarası bilgilerine ulaşılamadığı, dolayısıyla idarece davacı şirket tarafından beyan edilen bilgilerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulandığında teyidinin yapılamadığı, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması nedeniyle söz konusu bilgilerin teyidinin yapılamadığı gerekçesiyle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği görülmektedir.

Olayda, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38.1.(b) maddesi ve İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7. maddesi uyarınca tüzel kişi isteklilerin, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini teklif kapsamında sunması gerektiği, davacı şirket tarafından teklifi kapsamında 31.12.2019 tarihli ve 9984 sayılı, 28.05.2003 tarihli ve 5807 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin sunulduğu görülmüş olup, 31.12.2019 tarihli ve 9984 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde şirket ortaklarının Şener Ay ve Gülbeyaz Ay olduğu bilgisinin yer aldığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada da söz konusu bilgilerin teyit edildiği, söz konusu gazetelerde Şener AY ve Gülbeyaz AY’ın T.C. kimlik numarası bilgisine ulaşılamadığı, sunulan söz konusu belgelerin aday ve isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler arasında sayıldığı ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada da söz konusu hususların aykırılığını gösteren bir bilgi ve belge bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, aktarılan mevzuat ve uyuşmazlık konusu olayın birlikte değerlendirilmesinden her ne kadar davacı şirket tarafından esasen yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün doldurulmaması nedeniyle davacı şirketin ortağı Şener AY ve Gülbeyaz AY’ın T.C. kimlik numarası tevsik edilememişse de bu durumun ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılabileceği de göz önüne alındığında, ihaleyi yapan idarece bu kapsamda davacı şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen imza sirkülerinden T.C. kimlik numarasının teyidinin yapılabileceği anlaşıldığından, davacı şirketin teklifinin T.C. kimlik numarasının teyidinin Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden yapılamaması nedeniyle değerlendirme dışında bırakılmasına ilişkin Kamu İhale Kurulunun 12.08.2020 tarih ve 2020/UY.I-1369 sayılı kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 12.08.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1369 sayılı kararının 1’inci iddiaya ilişkin değerlendirmeleri içeren kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihaleyi yapan idarece davacı şirketin yeterlik bilgileri tablosunda belirtmiş olduğu imza sirkülerinden T.C. kimlik numarası teyidinin yapılması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle