Şikayet Süresinin Bitiminden Sonra İdareye Başvurulmuş Olması

Karar No              : 2021/UY.IV-1008

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/656486 İhale Kayıt Numaralı “Manyas Ovası Sağ Sahil Sulaması 2 Kısım İkmali” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından 06.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Manyas Ovası Sağ Sahil Sulaması 2 Kısım İkmali” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 06.05.2021 tarih ve 22592 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/828 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) Endülüs Altyapı İnşaat A.Ş.nin teknik değer nitelik puanı hesaplamasında kullanılan 2015/61943 İKN’li “Eskişehir Bozan Beldesi Sulama Projesi” işine ait sunmuş olduğu iş bitirme belgesinin aynı ihaleyi yapan idare kapsamında yapılan ihaleler sonucunda alınmadığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Arazi Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkanlığına karşı yüklenimde bulunduğundan farklı idarenin kapsamında işin yapıldığı, DSİ kapsamında işin tamamen yapılmadığı, bu sebeple İdari Şartname’de yer alan “isteklinin kurumumuza karsı yükleniminde bulunarak ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 10 yıl içinde…”  şartını sağlamadığı, bu durumun iş bitirme belgesini veren DSİ 3. Bölge Müdürlüğüne sorularak DSİ kapsamında işin yüzde kaçı, TRGM kapsamında işin yüzde kaçının yapıldığının tespit edilmesi gerektiği, işin tamamının DSİ bünyesinde yapılmadığının tespiti halinde ise “İsteklinin kurumumuza karşı yükleniminde bulunarak” kriterini sağlamadığından teknik değer nitelik puanı hesaplamasında iş deneyim belgesinin karşılığının 0 (sıfır) olarak kabul edilerek anılan isteklinin toplam puanının yeniden hesaplanması gerektiği,

2) Endülüs Altyapı İnşaat A.Ş.nin “ticaret.sicil.gov.tr” adresinden bakıldığında ilk isminin Nira Yapı Gıda Cam Alüminyum PVC Yapı Elemanları Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğu, Endülüs Altyapı İnşaat A.Ş.nin teknik değer nitelik puanı hesaplamasında kullanılan 2015/61943 İKN’li “Eskişehir Bozan Beldesi Sulama Projesi” işine ait sunmuş olduğu iş bitirme belgesine konu işin Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Arazi Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkanlığı tarafından ihale edildiği, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Arazi Toplulaştırma ve TÎGH Daire Başkanlığı ile Endülüs Altyapı İnşaat A.Ş. (Eski Adı: Nira Yapı Gıda Cam Alüminyum PVC Yapı Elemanları Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.) arasında 04.04.2016 tarihinde sözleşme imzalanarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Arazi Toplulaştırma ve TÎGH Daire Başkanlığına karşı yüklenimde bulunulduğu, işin büyük kısmının Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Arazi Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkanlığı bünyesinde yapıldığı, dolayısıyla DSİ sulama teknik şartnamelerini sağlamadığından İdari Şartname’de yer alan “Her bir sözleşmeye bağlı en az 500 ha ve üzeri alan için geçici kabulü yapılan sulama şebekesi işleri…” kriterini sağlamadığı, işi yaptıran kurumdan DSİ sulama şebekesi olması için gerekli çalışmalar olan optimizasyon değerlerinin, genel vaziyet planının, hidrolik değerler tablosunun ve sanat yapıları karakteristik tablolarının talep edilerek incelenmesi gerektiği, söz konusu işin basit nitelikte tarla içi geliştirme hizmeti işi olduğu, DSİ sulama şebekesi sistemlerinde proje yapımının ve imalatının ciddi hidrolik hesaplara dayandığının DSİ sulama şebekesi proje yapımı şartnamelerinde belirtildiği, bu işin DSİ sulama projeleri hazırlama kriterlerine, DSİ HDPE boru genel teknik şartnamesine, DSİ mekanik akşamlar teknik şartnamesine, ihale kapsamındaki birim fiyat tariflerine uyup uymadığının ilgili idareden projelerin talep edilerek incelenmesi gerektiği, DSİ sulama şebekesi kriterlerine uymuyor ise teknik değer nitelik puanı hesaplamasında iş deneyim belgesinin karşılığının 0 (sıfır) olarak kabul edilerek anılan isteklinin toplam puanının yeniden hesaplanması gerektiği,

3) Endülüs Altyapı İnşaat A.Ş.nin teknik değer nitelik puanı hesaplamasında kullanılan 2015/61943 İKN’li “Eskişehir Bozan Beldesi Sulama Projesi” işine ait sunmuş olduğu iş bitirme belgesine konu işin ihale dokümanı incelendiğinde, söz konusu işin 31 adet olan kuyulardan basit usulle su aktarılması suretiyle yapılan bir iş olduğu, mevzubahis işte tek 500 ha alan olmadığı, dolayısıyla İdari Şartname’de yer alan “Her bir sözleşmeye bağlı en az 500 ha ve üzeri alan için geçici kabulü yapılan sulama şebekesi işlere…” kriterini sağlamadığı, idarece ihale dokümanında istenildiği gibi tek parça 500 ha alandan oluşan sulama şebekesi olamadığı, bu parça parça sulama sistemlerinin kaçar hektardan oluştuğunun DSİ 3. Bölge Müdürlüğünden sorulması gerektiği, 500 hektardan az gruplar olması halinde İdari Şartname’nin en az 500 ha olması gereken kriterinden dolayı teknik değer nitelik puanı hesaplamasında iş deneyim belgesinin karşılığının 0 (sıfır) olarak kabul edilerek anılan isteklinin toplam puanının yeniden hesaplanması gerektiği,

4) Endülüs Altyapı İnşaat A.Ş.nin teknik değer nitelik puanı hesaplamasında kullanılan 2015/61943 İKN’li “Eskişehir Bozan Beldesi Sulama Projesi” işine ait sunmuş olduğu iş bitirme belgesine konu işin ihale dokümanı incelendiğinde, söz konusu işe ait Sözleşme Tasarısı’nın 23’üncü maddesinde teknik personel olarak ziraat mühendisi istendiği, İdari Şartname’nin 7.6.1’inci maddesinde iş deneyimini tevsik amacıyla ziraat mühendisi diploması istenildiği, DSİ sulama şebekesi proje ve imalat aşamasında kesinlikle inşaat mühendisi olması gerektiği, bu sebeple yüksek teknik ve hidrolik hesap ile fenni kabiliyet gerektiren sulama şebekesi işleri yapım yeterliliğini mevzubahis işin karşılamaması sebebiyle 2020/654686 İKN’li “Manyas Ovası Sağ Sahil Sulaması 2. Kısım İkmali İnşaatı” işinde ihale yeterliliği için talep edilen inşaat mühendisi kriterinin sağlanmadığı, her iki iş incelendiğinde teknik personel açısından uyumsuzluk olduğu, bu nedenle teknik değer nitelik puanı hesaplamasında iş deneyim belgesinin karşılığının 0 (sıfır) olarak kabul edilerek anılan isteklinin toplam puanının yeniden hesaplanması gerektiği,

5) Endülüs Altyapı İnşaat A.Ş.nin teknik değer nitelik puanı hesaplamasında kullanılan 2015/61943 İKN’li “Eskişehir Bozan Beldesi Sulama Projesi” işine ait sunmuş olduğu iş bitirme belgesine konu işin ihale dokümanı incelendiğinde, söz konusu işin EKAP’ta yer alan sonuç ilanında yaklaşık maliyetin 2.667.292,08 TL ve ihale bedelinin 1.990.495,03 TL olduğu, ihale yılı DSÎ sulama şebekesi ha maliyetleri ile kıyaslandığında söz konusu bedelin 200 ha alana tekabül ettiği, iş deneyim belgesinde belirtilen 1.030 ha alana maliyet yönüyle çok uzak olduğu, bahsi geçen işin bir tarla içi geliştirme hizmeti işi olduğu ve sulama şebekesi olmadığı, bu nedenle teknik değer nitelik puanı hesaplamasında iş deneyim belgesinin karşılığının 0 (sıfır) olarak kabul edilerek anılan isteklinin toplam puanının yeniden hesaplanması gerektiği,

6) Endülüs Altyapı İnşaat A.Ş.nin teknik değer nitelik puanı hesaplamasında kullanılan 2015/61943 İKN’li “Eskişehir Bozan Beldesi Sulama Projesi” işine ait sunmuş olduğu iş bitirme belgesine konu işin ihale dokümanı incelendiğinde, söz konusu işe ait İdari Şartname’nin 19’uncu sayfasında işin birim fiyat teklif cetveli kısmında OKAS Kodunun “452470004” ve OKAS Açıklamasının “Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine İlişkin Yapım İşleri” şeklinde olduğu, mevzubahis iş deneyim belgesinin A.IX Grup: Su Yapıları iş grubunda olmadığı ve A.XX Grup: Tarımsal Altyapı İşleri iş grubunda olması gerektiği, bu nedenle teknik değer nitelik puanı hesaplamasında iş deneyim belgesinin karşılığının 0 (sıfır) olarak kabul edilerek anılan isteklinin toplam puanının yeniden hesaplanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

   Anılan Kanun’un 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar…” hükmü yer almaktadır.

            19.01.2021 tarihli 1’inci ihale komisyonu kararı ile ihale Ekaf İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.-Arkem Yapı Teknik Müşavirlik Denetim San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının üzerinde bırakılmış, Endülüs Altyapı İnşaat A.Ş. ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmiştir. Endülüs Altyapı İnşaat A.Ş.nin Kuruma yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusu üzerine 17.03.2021 tarihli ve 2021/UY.I-613 sayılı Kurul kararı ile Ekaf İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.-Arkem Yapı Teknik Müşavirlik Denetim San. ve Tic. A.Ş. ortak girişiminin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine karar verildiği, anılan karar üzerine idarece 16.04.2021 tarihli 2’nci ihale komisyonu kararı ile söz konusu ihalenin Endülüs Altyapı İnşaat A.Ş.nin üzerinde bırakıldığı ve Yılmaz Turgan’ın ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

           Sonuç olarak Endülüs Altyapı İnşaat A.Ş.nin teklifinin geçerli teklif olarak kabul edildiğinin 1’inci ihale komisyonu kararında başvuru sahibine bildirildiği, bu çerçevede şikâyete konu hususun 1’inci ihale komisyonu kararının bildirildiği kesinleşen ihale karar yazısının tebliği ile 19.01.2021 tarihinde başvuru sahibince öğrenildiği, buna göre anılan kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihi olan 19.01.2021 tarihinin şikâyete konu işlemin farkına varılma tarihi olduğu, 19.01.2021 tarihli kesinleşen ihale kararında “Bu kararın bildiriminden itibaren 10 gün içinde idaremize şikayet başvurusunda bulunulabilir.” şeklinde başvuru merci ve süresinin doğru bir şekilde belirtildiği, ancak başvuru sahibinin ilgili kararın kendisine bildirilmesini izleyen on günlük süre içinde 29.01.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra 20.04.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, dolayısıyla idareye yapılan şikayet başvurunun süresinde olmadığı anlaşılmıştır.

           Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle