Şikayet Dilekçesinde Bulunmayan Hususların İtirazen Şikayet Dilekçesinde İleri Sürülmüş Olması
Karar No : 2021/UH.IV-1173

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/263981 İhale Kayıt Numaralı “3 Aylık Hastane Mutfağında Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Yüreğir Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 17.05.2021 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “3 Aylık Hastane Mutfağında Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetler Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 14.06.2021 tarih ve 27507 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1036 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) İhale üzerinde bırakılan istekli Efe Sis. Hiz. Bil. Tek. Yem. Gıda İnş. Tur. Taş. Elekt. San. Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Tepe Group Kur. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin ihale dosyasında sundukları birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin şirket yetkilileri tarafından imzalanmadığı,

2) Anılan istekliler tarafından sunulan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevlileri” gösterir belgenin standart forma uygun olarak düzenlenmediği,

3) Adı geçen isteklilere ait teklif zarflarının yapıştırılan kısımlarının imzalanmadığı,

4) Anılan istekliler tarafından sunulan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevlileri” gösterir belgede yer alan bilgilerin son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetelerinde yer alan bilgiler ile uyuşmadığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru Süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür…” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvuru süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet başvurusu usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmadan önce aday veya istekliler ile istekli olabileceklerin şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün içinde ihaleyi yapan idareye yapılır.

(2) Süreler;

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

(5) Tatil günleri sürelere dahil olup, sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde süre, tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar…” açıklaması yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin 17.05.2021 tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendi uyarınca pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği, kesinleşen ihale kararının 18.05.2021 tarihinde ilgililere tebliğ edildiği, başvuru sahibi tarafından ise 24.05.2021 tarihinde ihale kararına karşı şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu şikayet başvurusu neticesinde 27.05.2021 tarihli ihale komisyonu düzeltici kararının alındığı, yalnız söz konusu kararda ihale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliler bakımından bir değişiklik olmadığı, bahse konu ikinci kesinleşen ihale kararının 28.05.2021 tarihinde ilgililerce öğrenildiği ve buna ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından 01.06.2021 tarihinde ikinci kez şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu şikayet başvurusu idarenin 03.06.2021 tarihli kararı ile reddedilmiş olup başvurunun reddedildiğine ilişkin karar 03.06.2021 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmiştir. Başvuru sahibi tarafından da söz konusu karara karşı 14.06.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurunda bulunulmuştur.

Başvuru sahibi tarafından 14.06.2021 tarihli itirazen şikayet dilekçesinde konu edilen hususların ihale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye yönelik olduğu ve 27.05.2021 tarihli düzeltici ihale komisyonu kararının anılan istekliler açısından herhangi bir değişiklik meydana getirmediği dikkate alındığında itirazen şikayet dilekçesindeki iddialar bakımından ilk ihale kararının öğrenildiği 18.05.2021 tarihini takip eden 5 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Her ne kadar başvuru sahibi tarafından 24.05.2021 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu görülmüş ise de anılan tarihte yapılan şikayet başvurusunda öne sürülen iddiaların, 14.06.2021 tarihli itirazen şikayet dilekçesinde konu edilen iddialardan farklı olduğu anlaşılmıştır. Dolayısı ile başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet dilekçesinde dile getirilen iddialar bakımından 18.05.2021 tarihini takip eden 5 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle