Şikâyet Başvurusunun Yargılama Ve Zorunlu İdari Başvuru Sürelerinin De Durdurulduğu Zaman Dilimi İçerisinde Gerçekleştirildiğinden Süresinde Olduğu

Karar No              : 2020/MK-290

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/183975 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü 165 (Kangal) Şube Şefliği, 166 (İliç) Şube Şefliği Ve Bölge Dahili Yollarda Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması İle Sathi Kaplama Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/183975 ihale kayıt numaralı “Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü 165 (Kangal) Şube Şefliği, 166 (İliç) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarda Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması ile Sathi Kaplama Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Kadir Petrol Ürünleri İnş Taş. Hafr. Maden. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 13.05.2020 tarihli ve 2020/UY.IV-861 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddine” karar verilmiştir.

Davacı Kadir Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Hafriyat Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 24.06.2020 tarihli ve E:2020/953, K:2020/936 sayılı kararı ile “Davanın reddine” karar verildiği, davacı tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 17.09.2020 tarihli E:2020/1970, K: 2020/2162 sayılı kararında “4734 sayılı Kanuna göre şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olduğu, 26.03.2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. Maddesine göre zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm sürelerin 13.03.2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 30.04.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar duracağı açıktır.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu ihalenin 04.05.2020 tarihinde gerçekleştirildiği, davacı şirket tarafından ise ihale dokümanının 28.04.2020 tarihinde EKAP üzerinden indirildiği ve dokümana yönelik olarak 28.04.2020 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu,  idarenin şikâyet başvurusunu esastan reddetmesi üzerine 11.05.2020 tarihinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunun gerçekleştirildiği, davalı idare tarafından ise, şikâyet başvurusunun ihale tarihinde en az üç iş günü öncesi olan 27.04.2020 tarihine kadar yapılması gerekirken bu süre geçtikten sonra 28.04.2020 tarihinde yapıldığından bahisle itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Her ne kadar Kurul tarafından, şikâyet başvurusunun ihale tarihinden en az üç iş günü öncesi olan 27.04.2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılması gerektiğinden bahisle başvuru süre yönünden reddedilmişi ise de, davacı şirket tarafından şikâyet başvurusunun 28.04.2020 tarihinde yapıldığı, bu tarihin ise 7226 sayılı Kanun uyarınca sürelerin durdurulduğu son tarih olan 30.04.2020 tarihi öncesinde kaldığı, başka bir anlatımla, şikâyet başvurusunun yargılama ve zorunlu idari başvuru sürelerinin de durdurulduğu zaman dilimi içerisinde gerçekleştirildiği anlaşıldığından idareye yapılan şikâyet başvurusunun süresinde olduğu anlaşılmaktadır.

u itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk davanın reddi yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

– Kau İhale Kurulunun 13.05.2020 tarihli ve 2020/UY.IV-861 sayılı kararının iptaline

– Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle