Karar No              : 2020/UH.II-893

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/80240 İhale Kayıt Numaralı “Şehiriçi Toplu Taşıma” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 18.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şehiriçi Toplu Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Dicle Temizlik Sosyal Hizmetler İnş. Turizm Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 10.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.03.2020 tarih ve 14899 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/546 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

6 Teknik Şartname’de işe başlama tarihinden itibaren 120 gün içerisinde idare malı araçlarda yer alan eksiklik ve değişikliklerin yüklenici tarafından yerine getirileceği düzenlenmiş olmakla birlikte bu eksiklik ve değişikliklerin neler olduğunun belirlenmemesinin mevzuata aykırı olduğu ve isteklilerin aşırı düşük teklif açıklama durumunda objektif olmayan şartlarla karşılaşması sonucunu doğuracağı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak sigorta, ulaşım, vergi, resim ve harç giderleri ile KİK payı isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Yüklenicinin faaliyetleri ile ilgili tüm işletme giderleri (her türlü personel gideri, servis, yemek, elektrik, su, doğalgaz, arıtma tesisi, garaj ısıtma-soğutma-havalandırma sitemleri, kalibrasyon gerektiren tüm cihaz ve aletler ile bu aletlerin kalibrasyon ücretleri, ortam ölçümleri, yol yardım hizmeti, jeneratör ve forklift yakıtı vs.) yükleniciye ait olacaktır.

25.3.2. Yukarıda belirtilen giderlerin dışında ihale dokümanında belirtilen hususların şartnamesine uygun olarak yerine getirilebilmesi için gerekli bütün giderler yükleniciye aittir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin eki “Araç Aksiyonları” başlıklı Ek-4’ün “Otokar araç aksiyonları” başlıklı 1’inci maddesinde “1.1 Araçların şoför mahalline yer teslimine müteakip 120 gün içinde, araç üzerindeki otomatik yangın söndürme sistemine uygun mühürlü kapak altına konmuş buton vasıtası ile yangın söndürme sistemini manuel de devreye sokacak sistem yapılacaktır.

1.2 Yer teslimine müteakip 120 gün içinde araçlardaki otomatik yangın söndürme sistemine ait yangın tüplerinin test raporları (tüp basınç testi ve söndürme sıvısının kalite ve ömür) İdareye teslim edilecek ve tüplerin üzerine test rapor bandrolü işlenecektir.

1.3 Yer teslimine müteakip 120 gün içinde araçların arka kaput bölgesine İdarenin uygun gördüğü en az iki bölgeye yangın söndürme tüpleri ile kaput açmadan müdahale edilebilmesi için en ez 5-10cm çapında delikler açılacaktır. Açılan deliklere kırılabilir plastik türevi malzeme ile kapak yapılacaktır. Kapak üzerine dış ortam şartlarından ve fırçalardan etkilenmeyecek malzemeden yangın tüpü sembollü sticker veya boya uygulaması yapılacaktır.

1.4 Yer teslimine müteakip 120 gün içinde araçların yangın tüpleri, ecza çantaları ve yangın battaniyeleri üzerine çıkmayan boya veya yapıştırma ile araç kapı numaraları yazılacaktır.

1.5 Yer teslimine müteakip 120 gün içinde, araçların gaz ve fren pedalı bölümünü aydınlatacak şekilde ledli ışık tesisatı çekilecektir. Işık kontak 1 pozisyonuna bağlı olacak olup şoförün algısını dağıtmayacak şekilde konumlandırılacaktır. Ayrıca fren pedalına basınca yanacak led lamba uygulaması yapılacak olup, frene basıldığında kırmızı ışık yanacak bu ışık şoför üstü kameradan görülecek şekilde pedalların olduğu bölgeye yerleştirilecek.

1.6 Yer teslimine müteakip 120 gün içinde araçların ön kamera kapaklarına DOM kamera kapağı takılacaktır.

1.7 Yer teslimine müteakip 120 gün içinde araç ön solda bulunan 4’lü karşılıklı koltukların (engelliler için ayrılan erişimli koltuklar) pedleri veya ped kumaşları (sırt ve oturma) üzerinde yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu kadın desenli pedler veya kumaşlar ile değiştirilecektir.

1.8 Yer teslimine müteakip 120 gün içinde araçların yangın tüplerinin bağlantı kayışları ve bağlantı klipsleri çabuk açılır plastik toka ile yenilenecektir. Tokaların kayış gerdirme özelliği olacaktır.

1.9 Sözleşmeye müteakip 120 gün içinde aşağıdaki tabloda verilen parçalar araç orijinali yeni parçalar ile değiştirilecek çıkan parçalar İdareye teslim edilecektir.

1.10 Yer teslimine müteakip 120 gün içinde araçların ön sol bölümünde bulunan 13F57-36782-AA numaralı acil durum butonu iptal edilecek ve aracın sol yanında veya ön bölümünde aynı özellikli mantar buton haline dönüştürülecektir.

1.11 Yer teslimine müteakip 120 gün içinde araçların direksiyonları leke yapmayan ve çıkmayan kaplama malzemesi ile kaplanacaktır.

1.12 Yer teslimine müteakip 180 gün içinde araçların üst profil birleşimlerinde, sunroof çevresinde, tavan klima petek bölgesinde bulunan silikonlar yenilenecek, ön gabari lambaları sökülüp tabanları silikonlanacak ve sunroof sızdırmazlık contası yenilenecektir.

1.13 Yer teslimine müteakip 120 gün içinde araçların şoför koltuğu emniyet kemeri sağ alt bağlantı aparatı kısaltılarak koltuk oturma seviyesine getirilecektir. ” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “KARSAN marka AVANCITY S PLUS (Körüklü) model araç aksiyonları” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1 Araçların şoför mahalline yer teslimine müteakip 120 gün içinde, araç üzerindeki otomatik yangın söndürme sistemine uygun mühürlü kapak altına konmuş buton vasıtası ile yangın söndürme sistemini manuel de devreye sokacak sistem yapılacaktır.

2.2 Yer Teslimine müteakip 120 gün içinde araçlardaki soğutma suyu radyatörleri araç orijinali yeni parçalar ile değiştirilecek çıkan parçalar İdareye teslim edilecektir.

2.3 Yer Teslimine müteakip 120 gün içinde araçların dizel partikül filtreleri temizlenecektir. (Temizleme işlemi basınçlı hava ve uygun solüsyonlar kullanılarak fırınlama işlemiyle yapılacaktır temizleme işlemi sonrası filtre iç yüzey durumu ve geçirgenlik değişimi idareye raporlanacaktır. İdare temizlik sonrası iç yüzey yıpranmaları artan ve basınç değerleri düşük olan filtrelerin değişimini talep edebilir.)

2.4 Yer teslimine müteakip 120 gün içinde araçlardaki otomatik yangın söndürme sistemine ait yangın tüplerinin test raporları (tüp basınç testi ve söndürme sıvısının kalite ve ömür) İdareye teslim edilecek ve tüplerin üzerine test rapor bandrolü işlenecektir.

2.5 Yer teslimine müteakip 120 gün içinde araçların arka kaput bölgesine İdarenin uygun gördüğü en az iki bölgeye yangın söndürme tüpleri ile kaput açmadan müdahale edilebilmesi için en ez 5-10cm çapında delikler açılacaktır. Açılan deliklere kırılabilir plastik türevi malzeme ile kapak yapılacaktır. Kapak üzerine dış ortam şartlarından ve fırçalardan etkilenmeyecek malzemeden yangın tüpü sembollü sticker veya boya uygulaması yapılacaktır.

2.6 Yer teslimine müteakip 120 gün içinde araçların yangın tüpleri, ecza çantaları ve yangın battaniyeleri üzerine çıkmayan boya veya yapıştırma ile araç kapı numaraları yazılacaktır.

2.7 Yer teslimine müteakip 120 gün içinde, araçların gaz ve fren pedalı bölümünü aydınlatacak şekilde ledli ışık tesisatı çekilecektir. Işık kontak 1 pozisyonuna bağlı olacak olup şoförün algısını dağıtmayacak şekilde konumlandırılacaktır. Ayrıca fren pedalına basınca yanacak led lamba uygulaması yapılacak olup, frene basıldığında kırmızı ışık yanacak bu ışık şoför üstü kameradan görülecek şekilde pedalların olduğu bölgeye yerleştirilecek.

2.8 Yer teslimine müteakip 120 gün içinde araç ön solda bulunan 4’lü karşılıklı koltukların (engelliler için ayrılan erişimli koltuklar) pedleri veya ped kumaşları (sırt ve oturma) üzerinde yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu kadın desenli pedler veya kumaşlar ile değiştirilecektir.

2.9 Yer teslimine müteakip 120 gün içinde araçların yangın tüpleri İdare tarafından belirlenecek ulaşımı kolay bir yere alınacak, bağlantı kayışları ve bağlantı klipsleri çabuk açılır plastik toka ile yenilenecektir. Tokaların kayış gerdirme özelliği olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, Teknik Şartname’nin 1.3’üncü maddesine göre sözleşme kapsamındaki otobüslerin arıza ve hasar onarımlarının yapılacağının belirtildiği, buna ek olarak Ek Teknik Şartname’de ihale konusu iş kapsamında araçların bakım ve onarımlarına ilişkin 120 gün içerisinde yapılacak işlere detaylı bir biçimde yer verildiği, söz konusu madde düzenlemelerinden yapılacak bakım ve onarım işlerinin açıkça anlaşıldığı, herhangi bir sayıya yer verilmesine gerek bulunmadığı, ihale konusu alanda faaliyet gösteren bir firmanın Teknik Şartname’deki bilgileri esas alarak ve İdari Şartname’nin 12’nci maddesinde belirtildiği üzere işin yapılacağı yeri incelemek suretiyle öngörüde bulunmasının ve ortaya çıkabilecek maliyet kalemlerini dikkate alarak teklif oluşturmasının mümkün olduğu, ayrıca basiretli tacirler tarafından ihale konusu hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi için gerekli bakım ve onarımlarının yapılarak idarenin ihtiyacının karşılanması gerektiği dikkate alındığında, isteklilerin söz konusu giderler kalemi maliyetlerini belirleyerek tekliflerini oluşturabilecekleri anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle