Şartnamedeki Benzer İş Tanımına Uygun İş Deneyim Bulunması

Karar No              : 2021/UH.II-663

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/691453 İhale Kayıt Numaralı “Kağızman Belediyesi Sınırlarında 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar Planı Hazırlanması; Renkli Ortofoto Haritalarının Üretilmesi; İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Hazırlanması İşi” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kağızman Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 19.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kağızman Belediyesi Sınırlarında 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar Planı Hazırlanması; Renkli Ortofoto Haritalarının Üretilmesi; İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Hazırlanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Utem Planlama Proje İnş. İş Mak. Eğt. ve Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti. nin 27.01.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.02.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.02.2021 tarih ve 7316 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.02.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/268 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 2020/691453 ihale kayıt numaralı ihalenin Metropol Kent. Tas. ve Şeh. Mim. Müh. ve Tic. Ltd. Şti.-Cemre Şehir Planlama Harita Müh. Mim. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, şikâyete cevap yazısında anılan iş ortaklığının “Değirmenönü ve Karapınar Mahallerinde Kentsel Dönüşüme Esas Halihazır Harita, Jeolojik Jeoteknik Etüt, 1/1000 Ölçekli İmar Planı ve İmar Uygulaması İşi” ve “Yıldırım Belediyesi Ortabağlar, Güllük ve Mimarsinan Mahallelerinde Kentsel Dönüşüme Esas 1/1000 Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması, Kentsel Tasarım ve Mimari Avam Proje Hazırlanması Hizmet Alımı İşi” ne ait iş deneyim belgesi sunduğunun görüldüğü, ancak anılan iş ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerinden “Yıldırım Belediyesi Ortabağlar, Güllük ve Mimarsinan Mahallelerinde Kentsel Dönüşüme Esas 1/1000 Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması, Kentsel Tasarım ve Mimari Avam Proje Hazırlanması Hizmet Alımı İşi” ne ait iş deneyim belgesinin anılan iş ortaklığının hangi ortağı (pilot/özel ortak) tarafından sunulduğunun belirtilmediği ve İdari Şartname’de belirtilen benzer iş kapsamında olmadığı, şöyle ki; söz konusu belgenin kentsel dönüşüme esas uygulama imar planı, imar uygulaması, kentsel tasarım ve mimari avam projeyi kapsadığı, ancak İdari Şartname’de belirtilen ve tek sözleşme kapsamında olması istenilen halihazır harita, nazım imar planı, jeolojik ve jeofizik etüt raporları kısımlarını kapsamadığı, bu nedenle bahse konu belgenin benzer işe uygun olmadığı ve anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

22.01.2021 tarihli ihale komisyonu kararına göre açık ihale usulüyle yapılan şikâyete konu ihaleye 5 (beş) isteklinin teklif verdiği, bu isteklilerden Küre Mühendislik Harita İmar. İnş. Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi sınır değer tutarının altında kaldığı için İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi uyarınca açıklama istenilmeksizin reddedildiği, Alya Proje Harita Mühendislik Müşavirlik Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi-Planart Harita Planlama Mimarlık Mühendislik Çevre Projeleri Bilgisayar ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin, idarece istenilen asgari iş deneyim belge tutarını karşılamadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Metropol Kent. Tas. ve Şeh. Mim. Müh. ve Tic. Ltd. Şti.-Cemre Şehir Planlama Harita Müh. Mim. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde kaldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise başvuru sahibinin belirlendiği görülmüştür.

İdare tarafından Kurumumuza gönderilen belgeler çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli Metropol Kent. Tas. ve Şeh. Mim. Müh. ve Tic. Ltd. Şti.-Cemre Şehir Planlama Harita Müh. Mim. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulan belgeler incelendiğinde;

Anılan iş ortaklığının pilot ortağı Metropol Kent. Tas. ve Şeh. Mim. Müh. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 22.05.2018 tarih ve 2015/46899-1172830-1-1 sayılı iş bitirme belgesinin Yıldırım Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olduğu, işin adı ve İKN’sinin “Değirmenönü ve Karapınar Mahallerinde Kentsel Dönüşüme Esas Halihazır Harita, Jeolojik Jeoteknik Etüt, 1/1000 Ölçekli İmar Planı ve İmar Uygulaması İşi, 2015/46899”, işin tanımının “Kentsel Dönüşüme Esas Halihazır Harita, Jeolojik Jeoteknik Etüt, 1/1000 Ölçekli İmar Planı ve İmar Uygulaması İşi” olduğu görülmüştür.

Özel ortak Cemre Şehir Planlama Harita Müh. Mim. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından gerçek kişiye bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen iş kapsamında alınmış sözleşme ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak fatura örneğinin sunulduğu, sözleşmenin 2’nci maddesinde “Sözleşmenin konusunun serbest şehircilik hizmeti: 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyası hazırlanması ve 1/1000 ve 1/5000 ölçekli halihazır harita yapımı” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında “Değirmenönü ve Karapınar Mahallerinde Kentsel Dönüşüme Esas Halihazır Harita, Jeolojik Jeoteknik Etüt, 1/1000 Ölçekli İmar Planı ve İmar Uygulaması İşi” ve “Yıldırım Belediyesi Ortabağlar, Güllük ve Mimarsinan Mahallelerinde Kentsel Dönüşüme Esas 1/1000 Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması, Kentsel Tasarım ve Mimari Avam Proje Hazırlanması Hizmet Alımı İşi” ne ait iş deneyim belgelerine ilişkin açıklamaları içeren belge sunulduğu, ancak “Yıldırım Belediyesi Ortabağlar, Güllük ve Mimarsinan Mahallelerinde Kentsel Dönüşüme Esas 1/1000 Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması, Kentsel Tasarım ve Mimari Avam Proje Hazırlanması Hizmet Alımı İşi” ne ait iş deneyim belgesinin teklif kapsamında sunulmadığı görülmüştür.

İdarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevabi yazıda anılan iş ortaklığı tarafından sunulmuş olan “Değirmenönü ve Karapınar Mahallerinde Kentsel Dönüşüme Esas Halihazır Harita, Jeolojik Jeoteknik Etüt, 1/1000 Ölçekli İmar Planı ve İmar Uygulaması İşi”ne ve anılan istekli tarafından sunulmamış olan “Yıldırım Belediyesi Ortabağlar, Güllük ve Mimarsinan Mahallelerinde Kentsel Dönüşüme Esas 1/1000 Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması, Kentsel Tasarım ve Mimari Avam Proje Hazırlanması Hizmet Alımı İşi” ne ait iş deneyim belgelerine yönelik olarak değerlendirme yaptığı tespit edilmiştir.

İhale konusu işin “Kağızman Belediyesi Sınırlarında 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar Planı Hazırlanması; Renkli Ortofoto Haritalarının Üretilmesi; İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Hazırlanması İşi” olduğu, İdari Şartname’de belirtilen benzer işin ise “Tek sözleşme kapsamında kent bütününe yönelik Halihazır Harita, Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı, Jeolojik ve jefizik etüt raporları” olarak belirlendiği görülmüştür.

Netice itibariyle, idarenin İdari Şartname’de düzenlediği benzer iş tanımında birden çok benzer işin belirlendiği (halihazır harita, nazım imar planı, uygulama imar planı, jeolojik ve jefizik etüt raporları) ve bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin Şartname’de belirtilmediği, bu nedenle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 72.3’üncü maddesine yer alan açıklama uyarınca benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması gerektiği ve anılan iş ortaklığının pilot ortağı tarafından sunulan “Değirmenönü ve Karapınar Mahallerinde Kentsel Dönüşüme Esas Halihazır Harita, Jeolojik Jeoteknik Etüt, 1/1000 Ölçekli İmar Planı ve İmar Uygulaması İşi”ne ait iş deneyim belgesinin de İdari Şartname’de düzenlenen benzer iş tanımı kapsamında yapılan işlere uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde belirtilen “Yıldırım Belediyesi Ortabağlar, Güllük ve Mimarsinan Mahallelerinde Kentsel Dönüşüme Esas 1/1000 Uygulama İmar Planı, İmar Uygulaması, Kentsel Tasarım ve Mimari Avam Proje Hazırlanması Hizmet Alımı İşi” ne ait iş deneyim belgesinin istekli tarafından teklif kapsamında sunulmadığı tespit edildiğinden, iddianın bu yönüyle de yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle