Karar No              : 2021/UM.I-1774

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/438492 İhale Kayıt Numaralı “Biyokimya-Hematoloji Lab(Ortak) İçin Puan Karşılığı Kit, Kit Karşılığı Cihaz ve Sarf Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 31.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Biyokimya-Hematoloji Lab(Ortak) İçin Puan Karşılığı Kit, Kit Karşılığı Cihaz ve Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Labotest Diagnostik Sistemler A.Ş.nin 06.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.08.2021 tarih ve 38701 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1385 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye ait Teknik Şartname içerisindeki “Hematoloji birimine kurulan cihazlar birbirine entegre edilmelidir veya cihazlar online pre-analitik sistem ile birbirine bağlanabilmelidir.” düzenlemesi nedeniyle entegre edilme imkanı bulunmayan Siemens marka sistemler ile ihaleye katılımının engellendiği, cihazların entegre edildiğinde hızlarında veya fonksiyonelliklerinde bir artış olmayacağı, kapladığı alan entegrasyon ünitesi eklendiğinde artacağı, cihazlar tam otomatik olduğundan ek personele ihtiyaç duyulmayacağı, dolayısıyla ihale dokümanındaki söz konusu entegrasyon şartının rekabeti engellediği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde idarelerin, yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde ihale konusu mal alımının teknik özelliklerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı hükme bağlanmıştır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. Bu şartnamelerde yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilemez.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir.

(3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Bik-Hem (Sıra No: 1–15) Tam Otomatik Koagülometre Testleri” başlıklı maddesinde “2- Laboratuvar sorumlularının onaylayacağı ve ana cihazlarla aynı marka olan ve aynı marka kitleri kullanabilen iki adet tam otomatik cihaz “Yedek cihaz” olarak Biyokimya ve Hematoloji Birimlerine kurulmalıdır. Hematoloji birimine kurulan cihazlar birbirine entegre edilmelidir veya cihazlar online pre-analitik sistem ile birbirlerine bağlanabilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından teklif edilmek istenen cihazın entegre edilememesi gerekçesiyle Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan maddesindeki “Hematoloji birimine kurulan cihazlar birbirine entegre edilmelidir veya cihazlar online pre-analitik sistem ile birbirlerine bağlanabilmelidir.” ifadesinin ihale dokümanından çıkarılması gerektiği iddia edilmektedir.

İdare tarafından şikâyet başvurusu üzerine alınan kararda “… İdareye şikâyet başvurusunun gereği uzman üyeler tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu;

İhale şartnamesinde Hematoloji laboratuarı için istenen 2 adet cihaz (ana ve yedek cihaz) için entegrasyon istenmesinin gerekçesi şudur:

Hematoloji laboratuarında koagülasyon sisteminin değerlendirilmesinde kullanılan bütün test panelleri ve hastanemizin acil servis harici tüm servislerin koagülasyon testleri çalışılmaktadır. Hematoloji laboratuvarımız sadece hastanelerimize değil aynı zamanda Kayseri Şehir hastanesine, Kayseri’de bulunan özel hastanelere ve ilçe devlet hastanelerine de hizmet vermekte olan, “referans” bir laboratuvardır.

Özetle çalışılan test sayısı, iş yoğunluğu ve hizmet kalitesi vb unsurlar birlikte düşünüldüğünde, Hematoloji laboratuarındaki ana ve yedek cihazların birbirleri ile entegrasyonu veya online pre-analitik sistem ile birbirlerine bağlanması ile şu faydaların oluşması amaçlanmıştır:

1- Cihazlar daha verimli, daha fonksiyonel kullanılacak ve SKS tarafından da kontrol edilmesini istediği “sonuç çıkma sürelerinin” çok daha kısalması sağlanacaktır.

2- Cihazların birleştirilmesiyle, tek başına ayrı ayrı kullanıma göre, daha küçük bir alan işgal edileceğinden, özellikle laboratuvar ortamının ergonomik kullanımı sağlanacaktır.

3- Cihazların entegrasyonuyla cihaz başına çalışılan test sayılarında dağılım eşitliği olacak ve bu durum cihazların bakım ve performansının en uygun seviyede kullanılmasını sağlayacaktır.

4- Entegrasyon ve Online pre-analitik bağlantı ile aynı sayıda testleri daha az sayıda teknisyen ile çalışma imkanı sağlayacaktır.

Hastane yönetimi de ve kalite politikamızın da desteklediği yukarıda bahsedilen sebeplerden cihazların entegrasyon veya önüne pre-analitik bağlantı kaçınılmaz olmuştur.

Yaklaşık maliyet toplama süresinde teklif veren 3 farklı firmanın hiçbirinden itiraz gelmemiş, bu sürenin bitmesinden sonra Labotest Diagnostik Sistemler A.Ş şikâyette bulunmuştur. Bunlardan şartname düzeltmesi isteyen firma hariç diğer firmalarda ya entegrasyon yada online pre-analitik sistem kurabilecek durumdadır. Şikâyette bulunan Labotest Diagnostik Sistemler A.Ş CS-5100 cihazları internet sitesi tanıtımında Aptio sistemi ile track bağlantısı yapılabilmekte olduğu görülmektedir. Ayrıca Symex CS-5100 cihazları Sysmex CN üne ile birbirlerine entegre edilebildiği ilgili firmalardan teyit edilmiştir. Sonuç olarak laboratuarımıza teklif edilmesi düşünülen Sysmex CS-5100 cihazları entegrasyon ve pre-analitik bağlantı yapılabildiğinden itiraz uygun görülmemiş olup şartnamede değişiklik istemi uygun bulunmamıştır.

İlave olarak Biyokimya Laboratuvarına da istenen ana ve yedek cihaz kombinasyonunda söz konusu “entegrasyon veya preanaütik” şartı istenmemiştir. Diğer bir ifade ile şartname hazırlanırken, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak” amaçlanmış ve bu nedenle test kapasitesi/yoğunluğu Hematoloji Lab. Kadar yüksek olmayan bu birimde aynı özellikler istenmemiştir.” ifadelerine yer verilerek söz konusu talebin reddedildiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin talebinin teknik şartnamenin şikâyete konu maddesinin kendi ürününün katılım sağlayabilmek adına değiştirilmesine yönelik olduğu, idarelerin rekabeti engellemeden istekliler arasında fırsat eşitliğini sağlayarak verimliliğe ve fonksiyonelliğe yönelik ihtiyaçlarını kendilerinin belirleyebileceği, tespit edilen idare ihtiyaçlarının sorgulanmasının ise yerindelik denetimi kapsamında kaldığı, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamak kadar ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla da sorumlu olduğu, idare tarafından cihazlarda istenilen ve itiraza konu teknik özelliklerin fonksiyonelliği ve kamu yararını sağlama doğrultusunda yapıldığının ve ihaleye katılımı ve rekabeti engellemediğinin gerekçeleriyle açıklandığı, başvuru sahibinin teknik şartname maddesini karşılayan cihazlarının olduğunun belirtildiği hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle