PERSONEL TAŞIMA İHALE

Karar No              : 2020/MK-194

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tedaş Genel Müdürlüğü

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/350096 İhale Kayıt Numaralı “Tedaş Genel Müdürlüğü Kampüsünde Görev Yapan Memur, Sözleşmeli Memur Ve Sendikasız İşçi Olarak Görevli Personellerin Sabah Ve Akşam Hizmet Binalarına Geliş Ve Gidişlerinin Servis Araçları İle Sağlanması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan 2019/350096 ihale kayıt numaralı “Tedaş Genel Müdürlüğü Kampüsünde Görev Yapan Memur, Sözleşmeli Memur ve Sendikasız İşçi Olarak Görevli Personellerin Sabah ve Akşam Hizmet Binalarına Geliş ve Gidişlerinin Servis Araçları ile Sağlanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Kaya Seyahat Tur. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 24.10.2019 tarihli ve 2019/UH.I-1396 sayılı karar ile “İhalenin iptali kararının iptaline” karar verilmiştir.

Davacı Hedef Ulaşım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 10/03/2020 tarih ve E:2020/204, K:2020/596 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir. Kararın bozulması ve dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması talebiyle yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 07.07.2020 tarihli E:2020/1377, K:2020/1795 sayılı kararında “Dava konusu ihalede yaklaşık maliyetin 31.450.941,25-TL olduğu, ihaleye yedi istekli tarafından teklif verildiği, bu tekliflerden 30.934.441,00-TL ve 30.884.875,00-TL tutarlı tekliflerin geçerli teklif olarak kabul edildiği, ancak, ihale komisyonunun 03/10/2019 tarihli kararıyla, ihalede iki geçerli teklifin kaldığı, bu tekliflerin yaklaşık maliyete %98 ve %99,42 oranında yakın olduğu, teklifi daha düşük olan isteklilerin değerlendirme dışı kaldığı, ihalede yeterli rekabetin oluşmaması bakımından tereddütte düşüldüğü ve tekliflerin değerlendirme aşamasında ihtiyaçtan kaynaklı isin niteliklerinin değiştiği belirtilerek ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 4734 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ihaleyi yapan idarenin, anılan Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ilkeleri gözetmek zorunda olduğu ve söz konusu ilkelere uygun sonuçlanmayan ihalelerde kanunla idareye tanınan ihaleyi iptal etme yetkisini kullanabileceği dikkate alındığında, yedi teklif verilen ihalede geçerli kabul edilen iki teklifin de yaklaşık maliyete yakın olduğu ve yeterli rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle ihale komisyonunca ihalenin iptaline karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Bu itibarla, ihalenin iptaline dair karara karsı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun kabulüne ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet görülmemiştir…” gerekçesiyle Ankara 11. İdare Mahkemesi’nce davanın reddi yolunda verilen kararın bozulmasına karar verilmiştir.

 Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmekte ise de, aynı Kurul kararına ilişkin olarak ihaleyi gerçekleştiren idarece açılan dava sürecinde Danıştay Onüçüncü Dairesinin 14.05.2020 tarihli E:2020/1335 sayılı kararı ile 2019/UH.I-1396 sayılı kararın yürütmesinin durdurulduğu, Danıştay kararının Kurul’un 22.07.2020 tarihli ve 2020/MK-165 sayılı kararı ile uygulanarak anılan uyuşmazlık kararının iptal edildiği ve itirazen şikayet başvurusunun reddi yönünde işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Karar verilmesine yer olmadığına,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle