Numune Teslim Tutanağının Teslim Şekli –  İsteklide Tereddüt Oluşturma İddiası

Karar No              : 2021/UH.II-1277

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’nin 18.01.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.01.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.02.2021 tarih ve 5208 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 07.05.2021 tarihli ve 2021/MK-183 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/212-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdari Şartname’nin 3.2’nci maddesinde tekliflerin posta yoluyla da verilebileceğinin belirtildiği halde, gerek İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde gerekse Teknik Şartname’nin 23’üncü maddesinde numune sisteminin bizzat elden teslim yoluna gidilmesi ve teklif zarfı içerisine konulmasının talep edilmesinin çelişkiye sebep olduğu, numune sisteminin de kargo veya posta yolu ile gönderilmesine imkan verilmesi gerektiği, Teknik Şartname’nin 23’üncü maddesinde yer alan numune sistemine dair taleplerin tamamen kaldırılması gerektiği,

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.9. Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim

b) Miktarı ve türü: 36 ay süreli Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim Hizmetinin miktarı ve türü Teknik Şartnamede belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İstekliler Teknik Şartnamenin 23. maddesinde belirtilen ”Numune Sistemi”, aynı maddede belirtilen şartlara uygun şekilde İdareye teslim edeceklerdir.

İstekliler Teknik Şartnamenin 23. maddesinde istenen “Numune Sistem Teslim Tutanağı”belgesini teklifleriyle birlikte sunacaklardır. “Numune Sistem Teslim Tutanağı”nı teklifleri ile birlikte sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Yeterlik Şartları, Teklif ve Teklifle Birlikte Verilecekler” başlıklı 23’üncü maddesinde  “23.10. “Numune Sistem Teslim Tutanağı”nı teklifleri ile birlikte sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

23.11. Teslim edilecek numune sistem ekte yer alan testleri gerçekleştirecek şekilde ücret toplama sisteminin küçük bir özeti olacaktır. Bu numune sistemde teslim edilecek her türlü donanımın ve yazılımın bu teknik şartnamede tarif edilen donanım ve yazılımlar ile aynı olması şart değildir. Sadece testlerin yapılabilmesi için yeterli özelliklerde donanım ve yazılımların numune sistemde bulunması yeterlidir.

23.12. Numune sistem içinde aşağıdaki donanım ve yazılımlar bulunacaktır:

23.12.1.Teslim edilecek numune sistemde yer alan terminallerin (validatör, dolum cihazı) en az 1 (bir)’er adet SAM ve SİM yuvalan bulunacaktır.

23.12.2.1 (bir) adet dolum cihazı,

23.12.3.10 (on) adet Mifare SAM AV2 tipinde SAM kart,

23.12.4.20 (yirmi) adet Mifare Plus S 2K temassız akıllı kart,

23.12.5.5 (beş) adet validatör,

23.12.6.6 (altı) adet 3G bağlantı SİM kartı,

23.12.7.SAM kart kodlama yazılımı, (Tek bir yazılım hem SAM kart kodlama hem Mifare Plus kart formatlama yazılımı olarak kullanılabilir.)

23.12.8.Mifare Plus kart formatlama yazılımı, (Tek bir yazılım hem SAM kart kodlama hem Mifare Plus kart formatlama yazılımı olarak kullanılabilir.)

23.12.9.Formatlama yazılımı, SAM kart kodlama yazılımı, dolum cihazı ve validatör yapılandırması vb. işlemler için gerekli yazılım istekli tarafından önceden kurulumu yapılmış bir dizüstü bilgisayarda numune sistem içinde teslim edilecektir.

23.13. Numune sistem test işlemleri sırasında gerekli sunucular (karşılayıcı sunucular, veritabanı sunucusu vb.) isteklilerin kendi ofislerinde bulunacak olup cihazlar SİM kartlar vasıtasıyla 3G bağlantı üzerinden bu sunucularla iletişim kuracaktır.

Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim Hizmeti Teknik Şartnamesi

23.14. İlk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirmesi yapılacaktır. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olduğu ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunmadığı tespit edilen isteklilere ait numune sistem değerlendirme çalışması yapılacaktır. Numune sistemler üzerinde ekteki test adımları gerçekleştirilecektir. Numune sistem değerlendirme çalışması, İhale komisyonunun belirlediği tarihlerde teklif verme sırasına göre, İhale komisyonu tarafından ilgili istekli personeli eşliğinde yapılacaktır.

23.15. Numune sistemin değerlendirilmesi aşamasında numune sistemin kurulması ve çalıştırılmasından istekli sorumludur.

23.16. İstekliler tarafından İDARE’ye sunulan numune sistem ile ekte yer alan testleri bu teknik şartnamede “Mevcut EÜTS Ücretlendirme Özellikleri” başlığı altında belirtilen işleyişe (Aktarmalı Ulaşım Sistemi, Gittiğin Kadar Öde Sistemi, Artı Para Uygulaması) göre gerçekleştiremeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

23.17. Numune sistemler, sözleşmenin imzalanmasının ardından sahiplerine iade edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat açıklamalarına göre katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesinin yapılacağı, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılacağı anlaşılmaktadır.

İhale dokümanından; tekliflerin ihale tarih ve saatine kadar verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebileceği, bu kapsamda isteklilerin Teknik Şartname’nin 23’üncü maddesinde istenen “Numune Sistem Teslim Tutanağı”nı da teklifleriyle birlikte sunmalarının istendiği, Teknik Şartname’nin 23’üncü maddesinde numune ücret toplama

sistemine ilişkin ayrıntıların yer aldığı, buna göre anılan sistemin son teklif verme tarih ve saatinden önce teslim edilmesinin istendiği, bu çerçevede idare tarafından 3 nüsha halinde “Numune Sistem Teslim Tutanağı”nın düzenleneceği ve 2 nüshasının istekliye teslim edileceği, isteklilerin teklifleri kapsamında, kendilerine verilen numune sistem teslim tutanaklarından bir nüshasını teklifleri kapsamında sunmalarının yeterli olacağı anlaşılmıştır.

Anılan düzenlemeler gereğince isteklilerin teklifleri ile birlikte “Numune Teslim Tutanağı”nın bir nüshasını sunmalarının tekliflerinin geçerlilikleri bakımından yeterli olduğu, bu anlamda tekliflerin posta yolu ile gönderilmesi hususunda herhangi bir engel bulunmadığı, numunenin doğrudan elden teslim edilmesine ilişkin açık bir düzenleme olmadığı, ancak “Numune Teslim Tutanağının” alınabilmesi için numunenin elden teslim edilmesinin gerekli olduğunun anlaşılabileceği, söz konusu durumun isteklilerin teklif vermelerine engel bir durum teşkil etmeyeceği, idarenin numune sistemine ilişkin taleplerinin mevzuat açıklamalarına uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle