Karar No              : 2019/UY.I-346

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/668202 İhale Kayıt Numaralı “Kırsal Alanlarda Yol Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 11.01.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kırsal Alanlarda Yol Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kıymaz Tahir Mehmet-Seyhanlı İnş. Elk. Teks. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 04.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.02.2019 tarih ve 6960 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/194 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, “Kırsal alanlarda yol yapım işi”nin birinci kısmında ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu tutarı açıklamasının mümkün olmadığı, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerdeki tutarların 30 km’lik nakliye bedelini dahi karşılamadığı, idare tarafından yeterli inceleme yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerin incelenmediği, açıklama kapsamında sunulan fiyat tekliflerini düzenleyen YMM veya SMM’den Ek-O.5, Ek-O.6 sayılı tutanakların istenilmediği ve ilgili vergi dairesinden teyitlerinin yapılmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Teklif tutarı sınır değerin altında kalan isteklilere EKAP üzerinden gönderilen 14.01.2019 tarihli ve 668202 sayılı aşırı düşük teklif sorgulama yazısında açıklanması istenen 2 iş kalemi olduğu, açıklama istenilmeyen analiz girdileri listesi ve açıklanması istenen iş kalemlerine ait analiz formatlarının yer aldığı, söz konusu analiz formatlarında nakliye girdisinin ne şekilde tevsik edileceğinin belirtildiği ve nakliye formülüne yer verildiği görülmüştür.

Aşırı düşük teklif açıklaması talebine istinaden Eryurt İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde, açıklanması istenen ÖZEL-1 ve ÖZEL-4 iş kalemlerine ait analizlerin açıklamalar kapsamında sunulduğu, söz konusu açıklamalarda ÖZEL-1 ve ÖZEL-4 iş kalemlerine ilişkin analizler kapsamında nakliye girdisinin fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklandığı görülmüştür.

İdare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde verilen analiz formatlarında ÖZEL-1 poz numaralı iş kaleminin analiz girdileri arasında yer alan “nakliye (30 km) stabilize” için “F=A x K x (0,0007xM+0,01) x G” formülü ile “A=Zorluk katsayısı=1, G=Taşınan malzemenin yoğunluğu=1,6, K= Taşıt katsayısı (Rayiç-02.017=278,00), M= Taşıma mesafesi=30” şeklinde belirtildiği, söz konusu formül üzerinden yapılan hesaplamada nakliye tutarının 13,79 TL olduğunun tespit edildiği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan ÖZEL-1 poz numaralı iş kaleminin analizinde nakliye girdisi için 3,20 TL, analizin genel toplam kısmında ise 13,90 TL tutara yer verildiği görülmüştür.

ÖZEL-4 poz numaralı iş kaleminin analiz girdileri arasında yer alan “kırmataş nakli” için “F=A x K x (0,0007xM+0,01) x G” formülü ile “A= Zorluk katsayısı= 1, G= Taşınan malzemenin yoğunluğu=1,6, K= Taşıt katsayısı= 278, M= Taşıma mesafesi=30” şeklinde belirtildiği, söz konusu formül üzerinden yapılan hesaplamada nakliye tutarının 13,79 TL olduğunun tespit edildiği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan ÖZEL-4 poz numaralı iş kaleminin analizinde nakliye girdisi için 3,50 TL, analizin genel toplam kısmında ise 26,60 TL tutara yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde, açıklanması istenen ÖZEL-1 ve ÖZEL-4 iş kalemlerinin analiz girdileri arasında yer alan nakliye girdisi için idarece öngörülen nakliye formülü kullanılarak açıklamaların yapılması gerekirken fiyat teklifi ile gerçekleştirilen açıklamanın idarece verilen detaylı analiz formatına uygun olmadığı, anılan istekli tarafından fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklanan stabilize nakli (3,20 TL)  ve kırmataş nakli (3,50 TL)nin idare tarafından analiz formatlarında yer verilen nakliye formülü ile hesaplanması gereken nakliye tutarlarının altında olduğu tespit edilmiştir.

Bu itibarla idarece hazırlanan detaylı analiz formatında yer alan nakliye formülü kullanılmaksızın üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile açıklama yapılamayacağı ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan nakliye açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

İdare tarafından yeterli inceleme yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerin incelenmediği, açıklama kapsamında sunulan fiyat tekliflerini düzenleyen YMM veya SMM’den Ek-O.5, Ek-O.6 sayılı tutanakların istenilmediği ve ilgili vergi dairesinden teyitlerinin yapılmadığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede,

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında iki tane fiyat teklifi sunulduğu, fiyat tekliflerinin “Ocaktan taş hazırlanması”, “Stabilize nakli (30 km)”, ve “Kırmataş nakli (30 km)” girdilerine ilişkin olduğu, Stabilize nakli (30 km)”, ve “Kırmataş nakli (30 km)” girdileri için yukarıda yer verilen değerlendirme gereğince yapılan açıklamanın uygun olmadığı ve ayrıca bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığı,

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 1’inci kısmı için Eryurt İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yorum Ekle