Mevzuata Uygun Aşırı Düşük Teklif Açıklaması

Karar No              : 2021/UH.I-1115

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/22224 İhale Kayıt Numaralı “Atatürk HES İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 80 Kişi ile 3 Yıl Süreli Genel Temizlik İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı İç Satın Alma Müdürlüğü, tarafından 22.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Atatürk HES İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 80 Kişi ile 3 Yıl Süreli Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Nihat Satıcı Tur. İnş. Gıda Nak. İth. İhr.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 05.04.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.04.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.04.2021 tarih ve 20154 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/718 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı, aylık 300 km yol kat edecek olan çöp toplama işinde kullanılacak damperli traktörün kiralama bedeli için yapılan açıklamanın yeterli olmadığı, araç ruhsatında belirtilen markanın modeline göre traktörün 20 km/saat ortalama hızda yaktığı yakıt miktarına ilişkin yetkili servisten alınmış yazının sunulmadığı, ayrıca zorunlu periyodik bakım sürelerinin ve bu bakımlarda kullanılacak malzemelerin miktarları ile özelliklerinin de yetkili servis tarafından verilen yazı ile açık olarak belirtilmesi gerektiği, bakım gideri için sunulan fiyat teklifinde traktörün bakım servisine gideceği yolda harcayacağı yakıtın da fiyat teklif ekindeki tutanağın diğer birim maliyetler kaleminde belirtilmesi gerektiği, bakım için sarf edilen yolun Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen il ve ilçeler arası mesafe cetvelleri ile tevsik edilmesi gerektiği; istenilen damperli traktörün kendi malı olması durumunda firmanın demirbaş amortisman kayıt defterinde kayıtlı fatura bedeli ya da noter satış senedinde belirtilen bedelin işin süresine bölünmesi ile bulunan aylık kullanım bedelinin gider kalemi olarak belirtilmesi gerektiği, traktörü devreden tarafından daha önce 1/60 oranında muhasebe kayıtlarında yer verildiğinden tekrar amortisman işlemine yer verilemeyeceği; söz konusu damperli traktörün kendi malı olmaması durumunda ise kiralama sözleşmesinin sunulması gerektiği, kiralama bedeli, bakım onarım, trafik sigorta, araç muayene ve egzoz muayene bedellerinin fiyat teklifi ekindeki tutanakta ayrı ayrı belirtilmesi gerektiği, trafik sigortası, fenni muayene ve egzoz muayene giderleri ile akaryakıt giderinin Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olarak açıklanmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,       

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,          

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,       

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin merkezi kamu kurum ve kuruluşları tarafından ülke çapında sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tarifeleri veya istekliye verilmiş fiyat teklifleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yöntemle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyat tarifeleri açıklama yöntemi olarak kullanılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.6. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir. Bu usulle yapılmış açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

79.2.2.7.  İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir. 

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.2.5. İşletme hesabına göre defter tutuluyor olması durumunda; yukarıda belirtilen tutanaklar, işletme hesabı defteri ve işletme hesap özeti kayıtlarına göre düzenlenir.

79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının %90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü”ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür. Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 1/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan sigorta prim tutarı maliyet kalemi,  Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Eylül ayı değişim oranı (%26,44) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2644) 126,44 TL; 2021 yılı için (126,44 TL*1,2644) 159,87 TL; 2022 yılı için (159,87 TL*1,2644) 202,14 TL olarak hesaplanacaktır.

79.3.6. İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme bulunmayan ve birden fazla yılı kapsayan işlere ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında idarece önemli bir bileşen olarak belirtilen ve istekliler tarafından ihale tarihi itibarıyla artış oranı ve/veya tutarı tespit edilemeyen motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler ile mali yükümlülükler ve/veya tarife bedellerinin, sonraki yıllara ilişkin bedelleri, ilk yıl için öngörülen bedelin, ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran üzerinden güncellenerek hesaplanır. Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 15/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, motorlu taşıtlar vergisi tutarı ihale tarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan maliyet kalemiz Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en son açıklanmış olan 2019 yılı Ekim ayı değişim oranı (%22,58) üzerinden; 2020 yılı için (100 TL*1,2258) 122,58 TL; 2021 yılı için (122,58 TL*1,2258) 150,26 TL; 2022 yılı için (150,26 TL*1,2258) 184,19 TL olarak hesaplanacaktır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Atatürk HES İhtiyacı 80 kişi ile yemekhane, lokal, çay bahçesi, misafirhane, kalorifer dairesi, su pompası, idare binası, santral binası ve site sıhhi tesisat, kalorifer, kanalizasyon, çatı ve inşaat bakım onarımları ve genel temizlik işlerinin 36 ay süreli

e) Miktarı: 80 kişi ile 3 yıl süreli hizmet alımı…” düzenlemesi,

Aynı İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İstekliler, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tümünü teklif fiyata dâhil edecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Vardiyasız 1 kişi İnşaat Ustası Brüt Asgari ücretin %60 fazlası,

Vardiyasız  1 kişi Marangoz Ustası Brüt Asgari ücretin %60 fazlası,

Vardiyasız 1 kişi Boyacı Ustası Brüt Asgari ücretin %60 fazlası,

Vardiyasız 1 kişi Kaynakçı Ustası Brüt Asgari ücretin %60 fazlası,

Vardiyasız 1 kişi Sıhhi Tesisat Ustası Brüt Asgari ücretin %60 fazlası,

Vardiyasız 1 kişi Çatı Ustası Brüt Asgari ücretin %60 fazlası,

Vardiyasız 1 kişi Logar açma ve İlaçlama Ustası Brüt Asgari ücretin %60 fazlası,

Vardiyalı  2 kişi Aşçı Brüt Asgari ücretin %50 fazlası,

Vardiyalı 13 kişi Garson Brüt Asgari ücretin %25 fazlası,

Vardiyalı 4 kişi Resepsiyonist Brüt Asgari ücretin %25 fazlası,

Vardiyalı 4 kişi Kaloriferci Brüt Asgari ücretin %25 fazlası,

Vardiyalı 2 kişi Bulaşıkçı Brüt Asgari ücretin %25 fazlası,

Vardiyalı 4 kişi Sıhhi Tesisatçı Brüt Asgari ücretin %25 fazlası,

Vardiyalı 3 kişi Çaycı Brüt Asgari ücretin %25 fazlası,

Vardiyasız 3 kişi Çaycı Brüt Asgari ücretin %25 fazlası,

Vardiyasız 1 kişi Kasiyer Brüt Asgari ücretin %25 fazlası,

Vardiyasız 2 kişi Telefon Santral Operatörü Brüt Asgari ücretin %25 fazlası,

Vardiyasız 2 kişi Misafirhane Görevlisi Brüt Asgari ücretin %25 fazlası,

Vardiyasız  2 kişi Bahçıvan Brüt Asgari ücretin % 15 fazlası,

Vardiyasız 28 kişi Genel Temizlik Personeli Brüt Asgari ücretin %5 fazlası,

Vardiyasız 3 kişi Engelli Personel (Temizlik Personeli) Brüt Asgari ücretin %15 fazlası ücret verilecek olup teklif fiyata dâhildir. 

ULUSAL BAYRAM, RESMİ VE DİNİ BAYRAM GÜNLERİ İLE 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ, YILBAŞI GÜNÜ, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ YAPILACAK ÇALIŞMA

Vardiyalı-Brüt Asgari ücretin %50 fazlası ücret alacak 2 kişi Aşçı için  Ulusal Bayram, Resmi ve Dini Bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve Yılbaşı günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü  yapılacak çalışma 90 gün,

Vardiyalı -Brüt Asgari ücretin %25 fazlası ücret alacak, 2 kişi Bulaşıkçı 13 kişi Garson,4 kişi Resepsiyonist, 4 kişi Kaloriferci, 4 kişi Sıhhi Tesisatçı, 3 kişi Çaycı için Ulusal Bayram, Resmi ve Dini Bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve Yılbaşı günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yapılacak  çalışma 1350 gün teklif fiyata dâhil edilecektir.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Yemek Gideri: Yüklenici günde bir öğün olmak üzere vardiyalı 32 kişi için 26 gün üzerinden, vardiyasız 48 kişi için ise 22 gün üzerinden günlük brüt 14,00 TL nakdi olarak yemek bedeli ödeyecek, yüklenici personele ödeyeceği yemek ücretini aylık ücret bordrosunda gösterecektir.

Yol gideri: Yüklenici vardiyalı 32 kişi için 26 gün üzerinden, vardiyasız 48 kişi için ise 22 gün üzerinden günlük brüt 14,00 TL nakdi olarak yol bedeli ödeyecek, yüklenici personele ödeyeceği yol ücretini aylık ücret bordrosunda gösterecektir.

25.3.4. Diğer giderler:

İşin süresi boyunca kullanılmak üzere Teknik Şartnamenin 8.1. maddesinde özellikleri ve çalışma şartları belirtilen 1 adet damperli traktörün (Aylık 300 km yol yapacaktır.) yakıt, bakım onarım, lastik, fenni muayene ve Trafik sigortası giderleri teklif bedeline dâhil edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta prim oranı %2’dir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Kullanılacak makine ve malzemeler” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1. Sözleşme konusu işte sözleşme süresince kullanılacak makinelerin cins ve toplam miktarları aşağıda sıralanmıştır.

Makinenin cinsi

Kullanım alanı

Teknik Özellikleri

Miktarı

1

Traktör

Çöp ve moloz taşıma

Damperli Traktör

(2010 model ve üzeri)

1

8.1.1 Makine ve teçhizat durumu

a) Zimmet ile verilecek olan demirbaş malzemeler (Hızar, Çim Biçme, İlaçlama Makinası, Misina vb.) İşe başlama tarihinde işyeri teslimi yapılırken yükleniciye tutanakla teslim yapılacaktır. Demirbaş malzemeler her zaman faal durumda olacaktır. Demirbaş Makineler sözleşme süresince belirli aralıklarla İşletme Müdürlüğünce faal olup, olmadığı kontrol edilecektir. Araç gereç ve ekipmanların bozuk arızalı veya çalışamaz durumda olması halinde, İşletme Müdürlüğümüzce yükleniciye durum yazı ile bildirecek. Yazılı bildirimden sonra arıza giderilmediği takdirde İdare tarafından arıza giderilecek veya yenisi temin edilip bedeli yüklenicinin hakkedişinden kesilecektir.

b)  Yüklenicinin çalıştıracağı damperli traktör sabah İşletme Müdürlüğüne ait sosyal sitenin ve İşletme Müdürlüğümüze ait diğer tesislerin çöplerini attıktan sonra, gün içinde sosyal hizmetler servisinin emrinde göreve hazır halde bekletilecektir. Traktör arazi sürülmesi, hafriyat, malzeme taşıma vb. işlerde de istenildiği kullanılacaktır. Traktör aylık 300 km yol yapacak olup, traktörün yakıtı, tüm bakım onarım, lastik, fenni muayene ve trafik sigortası giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, 22.02.2021 tarihinde EKAP üzerinden e-ihale olarak yapılan ihaleye 21 isteklinin teklif verdiği, kar hariç yaklaşık maliyet tutarı olan 18.892.995,84 TL’nin sınır değer olarak belirlendiği, 5 isteklinin teklifinin sınır değerin altında olduğu, idare tarafından 05.03.2021 tarihinde EKAP üzerinden aşırı düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen “Aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” başlıklı yazıda “Atatürk HES İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 80 Kişi İle 3 Yıl Süreli Genel Temizlik işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, aşırı düşük teklif açıklamalarınız ile birlikte beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 12.03.2021 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

AÇIKLAMA:

 İdari Şartnamenin 25. maddesinde Teklif  Fiyata Dâhil Olacak giderlerden;

-İşçilik giderleri,

-Nakdi yemek gideri

-Nakdi yol gideri

-Teknik Şartnamenin 8.1. maddesinde özellikleri ve çalışma şartları belirtilen 1 adet damperli traktörün (Aylık 300 km yol yapacaktır) yakıt, fenni muayene ve Trafik sigortası giderlerinin, İdari Şartnamenin 33. maddesi gereği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79. maddesine göre ayrıntılı açıklamalarının belgelendirilmesi (bu belgelerin gerekli onay ve ibareleri taşıması) suretiyle yapılması gerekmektedir.” ifadelerinin yer aldığı,

Bu kapsamda 05.03.2021 tarihli aşırı düşük teklif açıklama yazısından idarenin; işçilik giderleri ile nakdi yemek ve yol giderini ve ayrıca aylık 300 km yol yapacağı belirtilen 1 adet damperli traktörün “yakıt, fenni muayene ve trafik sigortası giderleri”nin önemli teklif bileşenleri olarak belirlendiği, dolayısıyla da sayılan bu giderlerin aşırı düşük teklif açıklaması sunan istekliler tarafından açıklamasının gerekli ve yeterli olduğu anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, isteklilerden birinin açıklama sunmadığı, açıklama sunan 4 istekliden Dunaysır Yemek Tem. Turizm İnş. Nakl. Sağlık Hizm. Tekstil Özel Eğitim Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.-Albayrak Kurumsal Hizm. Gıda Yemek Temizlik Reklam Org. Dan. Kurye Kargo Mad. Taah. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile Dibo İnş. Gıda Tarım Petrol Ürünleri Taş. Temizlik İşleri İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin açıklamalarının uygun bulunmadığı, Kıvanç İnş. Mim. Müh. Gıd. Tar. Tem. Pet. Med. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin ve başvuru sahibi Nihat Satıcı Tur. İnş. Gıda Nak. İth. İhr.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklamalarının uygun bulunduğu,

İhalenin Kıvanç İnş. Mim. Müh. Gıd. Tar. Tem. Pet. Med. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

 İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

– İşçilikler için KİK İşçilik Hesaplama Modülü çıktılarının sunulduğu, işçilik maliyetinin doğru hesaplandığı,

– 1 adet damperli traktörün kiralama bedeline ilişkin olarak Ergün Büyükkalkan Seyahat Turizm Ulaşım’dan alınan fiyat teklifinin sunulduğu, 2020 model Massey Ferguson MF240 traktörün teklif edildiği, fiyat teklifi üzerinde ilgili meslek mensubunun kaşesinin ve imzasının yer aldığı, ayrıca “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (17.02.2021) tarih ve (006) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı, aracın aylık kiralama bedelinin KDV hariç 10,00 TL olduğu; fiyat teklifinin dayanağı olarak sunulan satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) incelendiğinde; geçici vergi beyanname döneminin 2020 yılının 4’üncü dönemine ait olduğunun ifade edildiği, fatura bilgileri tablosunun doldurulduğu, anılan tabloda bir adet fatura bilgisinin yer aldığı ve fatura tarihinin 17.12.2020 olduğu, dolayısıyla ihale tarihi (22.02.2021) dikkate alındığında son beyanname dönemine ait bir fatura olduğunun anlaşıldığı, ayrıca maliyet tespit tutanağının eki olan mükellefe ait imza beyannamesinin ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin de sunulduğu, söz konusu traktörün kiralama bedeline ilişkin yapılan açıklamaların mevzuata uygun olduğu,

– Yakıt giderine ilişkin olarak Akgünler Oto. Petrol Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.den alınan Massey Ferguson marka MF240 tipindeki traktörün 100 km’deki tahmini yakıt tüketiminin 12-14 lt olduğunu belirten bir yazının ve aracın teknik özelliklerinin yer aldığı bir kataloğun sunulduğu, bu katalogda yakıt tüketimine ilişkin bir bilginin yer almadığı, ancak aracın bayisi olarak satışını yapan anılan firmadan alınan yazı gereğince hesaplamada 14 lt yakıt tüketiminin esas alındığı,

Akaryakıt maliyeti için ihale ilan tarihi (25.01.2021) ile ihale tarihi (22.02.2021) arasında yer alan 27.01.2021 tarihli EPDK tarafından yayınlanmış Petrol Piyasası Bayi Satış Fiyatı Bülteni’nin sunulduğu, motorin için belirlenen fiyatın KDV hariç olarak kullanıldığı (6,62 TL/ KDV hariç 5,61 TL) ve bu fiyatın EPDK tarafından Şanlıurfa ili bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının %90’ının altında olmadığı, aracın idarenin belirlediği şekilde aylık 300 km ve toplamda 10.800 km (300 km *36 ay) yol yapacak şekilde hesaplama yapıldığı, yakıt giderine ilişkin yapılan açıklamaların mevzuata uygun olduğu,

– Trafik sigortası giderine ilişkin olarak Corpus Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden alınan poliçenin sunulduğu, sigorta şirketinin genel müdürlüğünden alınan poliçeler için teyit gerekmediği, ihale konusu iş birden fazla yılı kapsadığından gelecek yıllarda oluşacak artışlar için Tebliğ’in 79.3.4’üncü maddesine uygun şekilde fiyat güncellemesinin yapıldığı, sigorta giderine ilişkin yapılan açıklamaların mevzuata uygun olduğu,

– Fenni muayene giderine ilişkin olarak yetkili kuruluş (TÜVTÜRK) tarafından hazırlanan 2021 yılı Araç Muayene Fiyat Listesi’nin sunulduğu, hesaplamada bu listede yer alan fiyatın KDV hariç tutarının (161,00 TL) esas alındığı, lastik tekerlekli traktörlerin araç muayene periyodunun 3 yılda bir olduğu, bu nedenle diğer yıllar için bir gider öngörülmesi gerekmemekle birlikte, diğer 2 yıla ilişkin olarak da gider öngörüldüğü ve bu yıllarda oluşacak artışlar için Tebliğ’in 79.3.6’ncı maddesine uygun şekilde fiyat güncellemesinin de yapıldığı, ayrıca tarım ve orman traktörlerinin egzoz gazı emisyon ölçümü işleminden muaf olduğuna dair TÜVTÜRK internet sitesinden temin edilen bir yazının sunulduğu, araç muayene giderine ilişkin yapılan açıklamaların mevzuata uygun olduğu görülmüştür.

Ayrıca, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında fiyat teklifi veren firmaların ticaret unvanlarından veya Ticaret Sicil Gazetelerinden teklife konu alanda faaliyet gösterdikleri anlaşılmıştır.

Diğer yandan, traktörün bakım onarımı ile lastik giderleri teklif bedeline dâhil olmakla birlikte, idarenin 05.03.2021 tarihli aşırı düşük teklif açıklama yazısında söz konusu giderleri önemli teklif bileşeni olarak açıkça belirlemediği görüldüğünden, bu gider kalemleri için değerlendirme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan isteklinin işçilik, nakdi yol ve yemek giderleri ile ihale konusu işte kullanılacak damperli traktör, yakıt, fenni muayene ve trafik sigortası giderlerine ilişkin olarak sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle