Malzeme Alım İhalesi

Karar Tarihi         : 21.10.2020

Karar No              : 2020/UM.I-1716

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/291971 İhale Kayıt Numaralı “7 Kalem Tekstil Malzemesi ve 110 Kalem Basit  Sarf Malzemesi Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 13.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “7 Kalem Tekstil Malzemesi ve 110 Kalem Basit  Sarf Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Erenler Medikal San. Tic. Ltd. Şti.nin 08.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.09.2020 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibince 24.09.2020 tarih ve 42445 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.09.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1473 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 34’üncü kısmına teklif ettikleri ürünün Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teklif ettikleri ürünün bahse konu maddeye uygun olduğu, tekrar cihaz sunumu yapılması talep edilmesine rağmen idarenin talebi kabul etmediği, teklif edilen ürünün aynı şartnameyle 14.11.2019 tarihinde doğrudan temin yöntemi ile alımının yapıldığı, taraflarınca idareye teslim edildiği ve sıkıntısız olarak kullanıldığı, Vascudem Sağ. Tek. Tic. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının kendi teklif fiyatına göre yüksek olmasına rağmen ihalenin şikâyete konu kısmının anılan istekli üzerinde bırakıldığı, söz konusu durumunda kamu zararı oluştuğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin “…9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(3) Numune sunulması istenilen kalem/kalemler için yeter sayı ve nitelikte numune alınması idarenin sorumluluğundadır. Malın niteliğinin birden fazla numune değerlendirmesi yapmaya uygun olup olmadığı ile kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin idarede muhafaza edilmesi gerekir. Kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirme muhafaza edilen numune üzerinden yapılır.

(5) İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda diğer katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçilir. İdare tarafından gerekli görülen hallerde, numune değerlendirilmesinin yapılacağı yer, tarih ve saat bilgisi aday veya isteklilere bildirilir. Numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan inceleme sonucunda, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilir ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “…16.9. Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: 7 KALEM TEKSTİL MALZEMESİ ve 110 KALEM BASİT SARF MALZEMESİ ALIMI

b) Varsa kodu:

c) Miktarı ve türü:

7 KALEM TEKSTİL MALZEMESİ ve 110 KALEM BASİT SARF MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yer: MANAVGAT DEVLET HASTANESİ ECZANE SARF DEPO/AYNİYAT TÜKETİM DEPO/BİYOMEDİKAL TÜKETİM DEPO…” düzenlemesi,

“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.6. teknik şartanmedeki belirtilen sıralamaya göre 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 36, 47, 48, 49, 50, 66, 68, 69, 73, 74, 78, 79, 80, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 99,100, 101, 103, 104, 106, 116, 117. kalemler için teklif veren istekliler teklifleri ile beraber numune vermek zorundadır…” düzenlemesi,

“Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 94 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İhale 117 kalemden oluşmakta olup tüm kalemler için kısmi teklif verilebilir.” düzenlemesi,

 “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. Devlet Malzeme Ofisinden alımı zorunlu olan 29, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 67, 70, 71. ve 108. kalemler ihtiyaç listesinden çıkarılarak toplamda 117 kalem olan ihalemiz toplamda 94 kalem üzerinden yapılacaktır.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. kalemlerin sözleşme süresi 31.07.2021 tarihine kadar olacaktır.

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. ve 94. kalemlerin miktarları yarıya düşürülmüş ve bu kalemlerin sözleşme süresi 31.12.2020 tarihine kadar olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin 32’nci sırasında yer alan ve 34’üncü kısım ilgili maddesinde “ 1.Beslenme torbası ve pompa seti birbiri ile uyumlu olmalıdır.

2.Beslenme torbası 1000ml ve üzerinde beslenme ürünlerini alabilmeli ve 1000 ml yıkama torbası bulunmalıdır. Torba üzerinde volüm skalası olmalıdır

3.Torba ve set düzenli besin akımı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

4.Tüm nazogastirik sondalara uyumlu olmalıdır.

5.Torbanın ürün doldurulacak ağzı üst kısmında olmalıdır.

6.Pompa 5ml/saat’ten başlayarak istenilen miktarda besini verebilecek kapasitede olmalı.

7.Setler tekli disposıble paketlerde teslim edilecektir.

8.Entereal pompa setleri ile Manavgat Devlet Hastanesi için 40 adet enteral beslenme pompası teslim edilecektir.

9.Enteral pompaların eğitim bakım ve onarımları ücretsiz olarak yüklenici tarafından karşılanacak. Arızalanan cihazın tamir süresi 24 saati aştığı takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

10.Ürünün üretim, son kullanım tarihi ve de sterilizasyon şekli paket üzerinde olmalıdır.

11.Pompa belirlenen aralıklarla yıkama yapabilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 9 numaralı alt bendinde idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının yeterlik değerlendirmesinde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43’üncü maddesinde ise idare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, hangi kalem/kalemler için numune istenildiği, numunenin sayısı ve gerekli görülen diğer konuların ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtileceği, ihale dokümanında istenilen sayıda ve nitelikte numunenin, başvuru veya teklif dosyası ile birlikte idareye teslim edileceği, ihale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda diğer katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçileceği, numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının kontrol edileceği, yapılan inceleme sonucunda, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumunun belirtileceği ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verileceği düzenlenmiştir.

 Yukarıda aktarılan kurallar çerçevesinde mal alımı ihalelerinde isteklilerin sözleşmeye konu olabilecek ürünlerin örneklerini idareye sunmalarının yeterlik değerlendirmesine konu olabileceği, bu değerlendirmenin örnek ürünlerin ihale dokümanına uygunluğu çerçevesinde yapılacağı ve değerlendirme sonucundaki kararın gerekçeli olması gerektiği anlaşılmaktadır.

İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde, isteklilerin teklifleriyle birlikte bir adet numune sunacakları düzenlenmiş olup itirazen şikayete konu kısma iki istekli katılmıştır. Başvuru sahibi isteklinin teklif ettiği ürüne ilişkin numunelerin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmış ve diğer istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat kuralları, idare tarafından tesis edilen işlemler ve başvuru sahibinin iddiaları bir arada değerlendirildiğinde, temel uyuşmazlık konusunun numune değerlendirmesine ilişkin olduğu görülmektedir. Bu süreçte idarece gerçekleştirilen işlemler incelendiğinde, ihale komisyonu uzman üyesi olan Mustafa Bozkurt’un da aralarında bulunduğu komisyon tarafından şikayete konu 34’üncü kısma teklif edilen ürünler için numune değerlendirmesi yapılarak numune değerlendirme raporunun oluşturulduğu,

Bahse konu raporda “Erenler Medikal San. Tic. Ltd. Şti. firmasının 34. kalem için göndermiş olduğu enteral beslenme pompa seti değerlendirilmiş olup; teknik şartnamenin 3. maddesine istinaden; torba ve set düzenli besin akışı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır ancak “erenler medikal san. tic. ltd. şti.” firmasına ait torba ve set içine ürün koyulunca elle müdahale gerektirmektedir. torba ve set arasında klemp koyulmuş olup klempler kapatılmadığında ürün ve su torba içine koyulunca boşa akmakta bulaş ve israfı artırmaktadır. kullanılan beslenme solüsyonlarının fiyatı da baz alındığında hastanemize ekstra maliyet oluşturmaktadır. ayrıca hasta güvenliği açısından makine hava alarmı verdikten sonra havasını alıp tekrar makine düzenine yerleştirilince beslenme tekrar sıfırdan başlamaktadır. bu da hastanın fazla ve düzensiz beslenmesine neden olmaktadır. makine hastaların 72 saatlik beslenmesini göstermelidir. buna göre hastanın 72 saatte eksik mi yada fazla mı beslendiğini kontrol etmekteyiz. fakat “erenler medikal san. tic. ltd. şti.” firmasına ait makine sadece ayrı ayrı 4 saatlik kısmı gösterdiği için hastaya giden toplam beslenme miktarını ayrı ayrı toplamamız gerekiyor. bu da kullanımımızı zorlaştırıyor.

Erenler medikal san. tic. ltd. şti. firmasının 34. kalem için göndermiş olduğu enteral beslenme pompa seti değerlendirilmiş olup; kullanıma uygun bulunmamıştır.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Numune değerlendirmesine dayalı olarak alınan ihale kararlarına ilişkin itirazen şikâyet başvurularında Kurum tarafından; idarece numune değerlendirmesi ile ilgili iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği ve numune değerlendirme tutanağında yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyuşmazlık bulunup bulunmadığı yönlerinden inceleme yapılmak suretiyle başvurunun sonuçlandırılması gerekmektedir. Zira numune değerlendirmesine ilişkin tutanak içeriğinin uygunluğuna ve dolayısıyla alınan ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış numune değerlendirmesi işlemlerinde yetki ve sorumluluk, ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olduğu anlaşılmıştır.

İncelenen ihalede idare tarafından tesis edilen numune değerlendirmesi işlemleri ilgili mevzuatında belirtilen usul kurallarına uygun biçimde tutanak altına alınmış ve gerekçelendirilmiştir. Bu haliyle de idarenin tesis ettiği işlemde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır. İdare tarafından gerek ihale komisyonu kararına dayanak numune değerlendirme tutanağında gerekse de şikayet başvurusuna verilen yanıtta ayrıntılı ve gerekçeli biçimde teklif edilen ürüne ilişkin sunulan numunenin teknik şartnameye aykırı çalıştığı tespitinden hareketle de idarece gerçekleştirilen işlemlerde 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43’üncü maddesine aykırılık tespit edilmediğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, başvuru sahibince teklif edilen ürünün teknik şartname maddelerine uygun olduğu ve daha önce aynı şartname ile idarece ürün alımı yapıldığı iddia edilmekte ise de her bir ihalenin koşullarının birbirinden farklı olduğu ve aynı ürünün daha önce alınmış olmasının mevcut ihalede teklif edilen ürünün numune değerlendirmesine tabi tutulmasına engel teşkil etmeyeceği anlaşılmıştır. Bunun yanında idarenin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilen ihale komisyonu uzman üyesinin de içinde bulunduğu komisyon tarafından usulüne uygun yapıldığı anlaşılan numune değerlendirme raporunda yapılan tespitlerin hangi gerekçeler ile hatalı olduğuna yönelik herhangi bir somut bilgi, belge ortaya konulmaksızın yapılmış olan başvuruda salt daha önce aynı ürünün temin edilmiş olması hususu numune değerlendirmesinin yeniden yapılmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin yaklaşık maliyetten önemli oranda düşük olduğu göz önüne alındığında geçersiz bir teklif olan başvuru sahibinin teklifine kıyasla yüksek olmasına rağmen ihalenin sonuçlandırılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle