Karar No              : 2019/UM.II-394

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/596325 İhale Kayıt Numaralı “Kırmızı ve Beyaz Et Mal Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü tarafından 15.12.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kırmızı ve Beyaz Et Mal Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Nihat Demirin 02.01.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.01.2018 tarih ve 3484 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.01.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 05.12.2018 tarihli ve 2018/MK-397 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/97-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kısmi teklife açık ihalede kırmızı et alımına ilişkin kısmı üzerinde bırakılan isteklinin İdari Şartname’nin 7.1.2’nci maddesinde düzenlenen yeterlik kriterine uygun işletme kayıt belgesi veya işletme onay belgesi sunmadığı, bu itibarla anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru konusu ihalenin 15.12.2017 tarihinde gerçekleştirildiği, söz konusu ihaleye 9 isteklinin katıldığı, 21.12.2017 tarihli ihale komisyonu kararından, idarece yapılan değerlendirme neticesinde ihalenin 1’inci kısmında Özyılmazlar Pet. Ürün. ve Tar. Hay. Yat. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, başvuru sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği,

Kesinleşen ihale kararı sonrası başvuru sahibi tarafından şikâyet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvurunun idarece reddi üzerine itirazen şikâyet yoluna gidildiği, Kurum tarafından yapılan inceleme sonucu alınan 14.02.2018 tarihli ve 2018/UM.II-386 sayılı Kurul kararında “…idareye yapılan şikâyet başvurusunda açık ve spesifik olarak ileri sürülmeyen söz konusu iddianın somutlaştırılmak suretiyle itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülmesinin mevzuata uygun olmadığı…” ifadelerine yer verilerek başvurunun reddine karar verildiği,

Akabinde başvuru sahibi tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 30.05.2018 tarihli ve E:2018/947, K:2018/1383 sayılı kararı ile davanın reddine karar verildiği,

Bu defa anılan Mahkeme kararına karşı temyiz yoluna başvurulması üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 17.09.2018 tarihli ve E:2018/2639, K:2018/2451 sayılı “dava konusu işlemin iptali” kararının uygulanmasını teminen alınan 05.12.2018 tarihli ve 2018/MK-397 sayılı Kurul kararı ile başvuru sahibinin iddiasının esasının incelenmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıda işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlemektir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında “…c) İşletme kayıt belgesi ve numarası: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belgeyi ve bu belge üzerinde yer alan, Ek-6’da belirtildiği şekilde kodlanacak olan harf ve rakamlardan oluşan belge üzerindeki numarayı,

f) Gıda işletmesi: Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği/işlendiği/muhafaza edildiği/depolandığı/dağıtıldığı/nakledildiği/ satıldığı/servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmeyi,

ifade eder.” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “…(4) İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında satış faaliyeti için özel olarak düzenlenen izin, ruhsat veya faaliyet belgeleri, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak ön yeterlik şartnamesinde ve idari şartnamede düzenlenir. İş ortaklığını oluşturan ortakların, bu belgeyi sunmasına ilişkin düzenleme ise alımın niteliği esas alınarak yapılır. Konsorsiyum ortaklarının her biri, teklif verdikleri kısmı esas alarak istenilen belgeyi sunar.

(5) Birden çok mal kaleminin birlikte alındığı bir ihalede; bir veya birden çok mal kaleminin satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince özel bir izin, ruhsat veya faaliyet belgesi alınması zorunlu, diğer mal kalemleri için ise bu belgelerin alınması zorunlu değil ise alımların birlikte yapılabilmesi için alımlar arasında bağlantı olması ve ihalenin kısmi teklife açılması zorunludur. İdare alımın niteliğini esas alarak iş ortaklığı ve/veya konsorsiyumların bu belge veya belgeleri sunmasına yönelik olarak ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede gerekli düzenlemeyi yapar.” hükmü yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümlerinden, gıda işletmesinin, kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği, işlendiği, muhafaza edildiği, depolandığı, dağıtıldığı, nakledildiği, satıldığı, servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletme, işletme kayıt belgesinin de istenilen bilgi ve belgeleri tamamlamış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belge olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinde ise ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında satış faaliyeti için özel olarak düzenlenen izin, ruhsat veya faaliyet belgelerinin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak İdari Şartame’de düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu düzenlemelerden, kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen uyuşmazlığa konu ihalenin kırmızı ve beyaz et alımı olmak üzere iki kısımdan oluştuğu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından (Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü) alınmış Gıda Sicil Belgesi (sertifikası)/İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin/İşletme Onay Belgesinden herhangi birinin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak istekliler tarafından teklif dosyaları kapsamında sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin genel olarak iddiasının ihale uhdesinde bırakılan Özyılmazlar Pet. Ürün. ve Tar. Hay. Yat. San. Tic. Ltd. Şti.nin faaliyet alanında et üretimi ve satımının mevcut olmadığı, işletme kayıt belgelerinde de et satışına ilişkin yetkinin yer almadığı, dolayısıyla anılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinin (1) no.lu alt bendine uygun bir işletme kayıt belgesinin sunulmadığı şeklinde olduğu görülmektedir.

İdarece ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, 15.12.2017 tarihli “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”ndaki Özyılmazlar Pet. Ürün. ve Tar. Hay. Yat. San. Tic. Ltd. Şti.ne ait kısımda işletme kayıt belgesi veya işletme onay belgesi sütununun “var” olarak işaretlendiği tespit edilmiştir.

İhalenin 1’inci kısmı (kırmızı et) uhdesinde bırakılan istekliye (Özyılmazlar Pet. Ürün. ve Tar. Hay. Yat. San. Tic. Ltd. Şti.) ait teklif dosyası incelendiğinde ise,

Tuşba Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından verilen 29.08.2016 ilk veriliş tarihli ve TR-65-K-002961 kayıt numaralı işletme kayıt belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede tüzel kişiliğin adı ile unvanının Özyılmazlar Petrol Ürün. ve Tarım Hayv. Yatırım San. ve Tic. Ltd. Şti., işletmenin faaliyet konusunun “Depo-toptan satış” olarak belirtildiği, işletmenin adresinin ise “A. Gazi Mah. Hububatçılar Sitesi Tuşba/VAN” olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendi uyarınca istekliler tarafından T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınmış Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) / İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin/İşletme Onay Belgelerinden herhangi birinin teklif dosyaları kapsamında sunulması gerektiği, ihale uhdesinde bırakılan istekli tarafından da bu doğrultuda TR-65-K-002961 kayıt numaralı işletme kayıt belgesinin sunulduğu, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sayfası “www.tarimorman.gov.tr” üzerinden yapılan sorgulamada da bahsi geçen belgenin kayıtlı olduğunun görüldüğü, işletmenin faaliyet konusunun depo-toptan satış olarak belirtildiği ve idarece İdari Şartname’de isteklilere ait işletme kayıt belgelerindeki faaliyet konularına ilişkin özel bir belirlemenin de bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda, anılan istekli tarafından İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinin (1) no.lu alt bendine ilişkin yapılan belgelendirmenin mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle