Aşırı Düşük Teklifte Önemli Teklif Bileşenleri Bütün İstekliler İçin Aynı Unsurları İçermelidir.

Karar Tarihi : 10.01.2024

Karar No : 2024/UM.I-84

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Gerze Orman İşletme Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1172593 İhale Kayıt Numaralı “Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gerze Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 14.11.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi” ihalesine ilişkin olarak Iwallet Kurumsal Hizmetler A.Ş.nin 07.12.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.12.2023 tarih ve 123276 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.12.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/1501 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinde yer verilen düzenleme gereğince, istenilen koşulları sağlayan Kayatürkler Tekstil Tur. İnş. İhr. Gıda San. Tic. A.Ş. ile anlaşma yapıldığı, söz konusu anlaşmaya ilişkin olarak Teknik Şartname’nin eki EK-3’te yer alan form ile anlaşma yapılan mağazaya ait “Marka Tescil Belgesi”nin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği, ancak toplam Büyükşehir Belediyesi sayısının en az yarısı adedindeki vilayetlerin sınırları içerisinde bulunan mağazaların listesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde mağaza listesinin istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edileceğine dair bir yeterlik kriterinin bulunmadığı, kaldı ki bahse konu listenin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilebilmesine yönelik satırın açılmadığı, dolayısıyla mağaza listesinin beyan edilmesine ilişkin bir yükümlülüğün bulunmadığı, ayrıca Kayatürkler Tekstil Tur. İnş. İhr. Gıda San. Tic. A.Ş.nin yeterli sayıda mağazasının bulunup bulunmadığına ilişkin tereddüdün oluşması halinde idarece Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden sorgulama yapılabilmesinin veya istekliden ya da kendilerinden bilgi ve belgenin talep edilebilmesinin mümkün olduğu, anılan isteklinin ülke genelinde 48 İlde mağazasının bulunduğu, bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyelerinin neredeyse tamamında da mağazasının bulunduğu, bu sebeple tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdarece EKAP üzerinden gönderilen 14.11.2023 tarihli yazıda sunulması gerektiği belirtilen belgelere istinaden anılan istekli tarafından süresi içerisinde kendilerine hitaben anlaşma yapılan Kayatürkler Tekstil Tur. İnş. İhr. Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından imzalanan “Ek-3 Mağaza Zinciri Antlaşması” ile anlaşmayı imzalayan kişiye ilişkin noter onaylı imza sirküleri ile “Paulmark” marka tescil belgesi, “Kimlik” marka yenileme belgesi ve Harun Soylu adına düzenlenen imza beyannamesinin sunulduğu tespit edilmiştir.

27.11.2023 tarihli İhale komisyonu kararı incelendiğinde; anılan isteklinin teklifinin “mağaza listesinin EKAP veya diğer kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgusunun yapılamaması ve sunduğu belge ile sorgulama sonucu elde edilen belge arasında farklılık bulunması” nedenleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Anılan istekli tarafından Paulmark markası için sunulan marka tescil belgesinde marka sahibi olarak Kayatürkler Tekstil Tur. İnş. İhr. Gıda San. Tic. A.Ş. olduğu görülmekle birlikte, marka tescil belgesine ilişkin söz konusu istekli tarafından sunulan detay bilgileri ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nun internet adresi üzerinden yer alan detay bilgilerinde, marka sahibi adının dışındaki diğer bilgilerin (tescil numarası, tescil tarihi, nice sınıfları, başvuru numarası, vekil bilgileri) birbiriyle örtüştüğü,

Diğer taraftan, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinde toplam Büyükşehir Belediyesi sayısının en az yarısı adedindeki vilayetlerin sınırları içerisinde mağazası olan veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan isteklilerin teklif verebileceği, ayrıca mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan isteklilerin tekliflerinde sundukları mağazalara ait marka tescil belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaklarını beyan etmeleri gerektiği, sunulan tescilli mağaza markalarının, tescilli marka mağazası olup olmadığının idarece Türk Patent Enstitüsü’nün internet sayfasından kontrol edileceği düzenlenmiş olmakla birlikte, anılan maddede mağaza listesinin istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edileceğine dair bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

Bu itibarla, anılan istekli tarafından Paulmark markası için sunulan marka tescil belgesinde Türk Patent ve Marka Kurumu’nun internet adresi üzerinden yer alan detay bilgilerinde, marka sahibi adının dışındaki diğer bilgilerin (tescil numarası, tescil tarihi, nice sınıfları, başvuru numarası, vekil bilgileri) birbiriyle örtüştüğü, ancak marka sahibi olarak Kayatürkler Tekstil Tur. İnş. İhr. Gıda San. Tic. A.Ş. görüldüğü gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, kaldı ki, başvuru sahibi istekli tarafından Kimlik markasına ilişkin olarak da marka yenileme belgesi beyanında bulunulduğu ve beyanı tevsiken sunulan marka yenileme belgesinde marka sahibinin Kayatürkler Tekstil Tur. İnş. İhr. Gıda San. Tic. A.Ş. olduğu, başvuru sahibi tarafından sunulan Ek-3 Mağaza Zinciri Antlaşması’nın da yine aynı şirket tarafından imzalanmış olduğu, bahse konu antlaşmada herhangi bir marka isminin yer almadığı, Kimlik markası için sunulan marka tescil belgesine ilişkin detay bilgileri ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nun internet adresi üzerinden yer alan detay bilgilerinin örtüştüğü hususları dikkate alındığında, Kimlik markası için sunulan marka tescil belgesi dikkate alınmak suretiyle yeterlik değerlendirmesi yapılmasının yeterli olduğu,

Ayrıca söz konusu istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen “EK-3 Anlaşma” belgesini tevsiken sunulan “Ek-3 Mağaza Zinciri Antlaşması”nın şekil ve içerik bakımından ihale dokümanında yer alan “Ek-3 Mağaza Zinciri Antlaşması” metnine uygun olduğu hususu ile İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinde isteklilerin mağaza listesi beyanında bulunmaları gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı hususu birlikte dikkate alındığında, başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarece “mağaza listesinin EKAP veya diğer kamu kurum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgusunun yapılamaması ve sunduğu belge ile sorgulama sonucu elde edilen belge arasında farklılık bulunması” nedenleriyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Iwallet Kurumsal Hizmetler A.Ş.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.