Kurum Tarafından Verilen Karar Üzerine Yapılan Yeni İşlemlere Başvurunun Bağımsız Şekilde Değerlendirilmesi

Karar No              : 2020/MK-149

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/534380 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık Toplama Ve Nakli İçin Kullanılacak Araçların Kiralanması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/534380 ihale kayıt numaralı “Katı Atık Toplama ve Nakli İçin Kullanılacak Araçların Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Beydağ Tem. ve İlaçl. Hizm. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 01.04.2020 tarihli ve 2020/UH.I-654 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Beydağ Tem. ve İlaçl. Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 23.06.2020 tarihli E:2020/855 K:2020/1046 sayılı kararı ile “…Dava dilekçesinde yer verilen (3. iddia, dava dilekçesindeki C bendi) “yabancı menşeli araçların yalnızca belli makam ve hizmetlerle sınırlı tutulması gerektiği iddiasının çelişkili olarak reddedildiği” iddiası yönünden; şikayet ve itirazen şikayet aşamalarında bu iddiaya yer verilmediği ve dolayısıyla davalı idare tarafından bu iddiaya ilişkin tesis edilmiş bir işlemin de bulunmadığı açık olup, mevcut uyuşmazlıkta bu iddia yönünden inceleme yapılmaksızın esasa geçildi.

Davacının 2. iddiasına ilişkin olarak (istekliler tarafından teklif edilen araçların yerli muhteva oranını karşılamadığı iddiası); davacı şirketin bu iddiasının 29/01/2020 tarih ve 2020/UH.I-232 sayılı Kurul Kararında karşılandığından bahisle dava konusu kurul kararında görev yönünden reddedildiği, 29/01/2020 tarih ve 2020/UH.I-232 sayılı Kurul Kararı ile düzeltici işlem belirlenmesi üzerine, 24/02/2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile yeniden ihale kararı alındığı ve bu karar üzerine şikayet ve itirazın şikayet yoluna başvurulduğu, 24/02/2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile yeni bir hukuki süreç başlatılması nedeniyle yeni bir hukuki durum ortaya çıktığı, 24/02/2020 tarihli ihale komisyonu kararı üzerine, bu karara karşı ileri sürülen iddiaların yeni oluşan hukuki duruma göre incelenmesi gerektiği anlaşıldığından, bu iddianın görev yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle