Kurulun Temyizi Üzerine Danıştay Tarafından İdare Mahkemesi Kararının Bozulması

Karar No              : 2021/MK-153

BAŞVURU SAHİBİ:

Evrensel Yol İnşaat A.Ş.

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bölge Müdürlüğü-8.Bölge Elazığ Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/370771 İhale Kayıt Numaralı “”(Kahta-Narince)Ayr-Damlacık Ayril Yolu Km:0+000-13+700 Arası Kesiminin Yapım İşi”” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 8.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/370771 ihale kayıt numaralı “(Kahta-Narince) Ayr-Damlacık Ayril Yolu Km:0+000-13+700 Arası Kesiminin Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Evrensel Yol İnş. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.03.2020 tarihli ve 2020/UY.II-515 sayılı karar ile “…ç) Anılan istekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında kendi malı makina ile amortismanı düşürülmüş makine hesabının yanlış yapıldığı, açıklamada kullanılan makinaların özelliklerinin analizlerde istenen makine özelliklerinden farklı olduğu, ayrıca kendi malı olması istenen makinalar için fiyat teklifi alındığı, söz konusu makinaların birim fiyat üzerinden açıklanması gerektiği, kendi malı edinim bedeli üzerinden yapılan açıklamalarda edinim bedeline sadece amortisman kısmının yazılabileceği, yedek parça, sermaye faizi sigorta gideri, montaj ve demontaj kısmı için birim fiyat ve rayiçlerin kullanılması gerektiği, söz konusu makinalara ilişkin fiyat teklifi ile açıklama yapılamayacağı, fiyat teklifi alınan makinaların özelliklerinin analizlerde istenen makina özelliklerinden farklı olduğu,

d) Açıklama kapsamında sunulan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tespit tutanaklarının karşılaştırılması gerektiği, fiyat teklifi ya da proforma fatura alınan firmaların teklif verdikleri alanlarda faaliyet alanlarının bulunmadığı…

Başvuru sahibinin (ç) kısmında belirtilen iddiasına ilişkin inceleme aşağıda yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde…

Diğer yandan, anılan istekli tarafından “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (1yd3)” ve “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdilerine ilişkin olarak HP Hakan Makina İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş 16.09.2019 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde söz konusu girdilere ayrı ayrı birim fiyat üzerinden teklif verildiği, meslek mensubu tarafından anılan Tebliğ’de belirtilen ibarenin yazılarak iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenip imzalandığı, bahse konu makinelerin amortisman, yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta ve nakil-montaj-demontaj vb. giderlerine ilişkin herhangi bir hesaplama yapılmadığı, anılan rayicin alt bileşenlerinden birisi olan amortisman bedelinin açıklanması için makinenin kendi malı olarak aktifinde kayıtlı olduğunu gösterir bir belge sunulmadığı, bu durumda resmi rayicin kullanılmak suretiyle açıklama yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Envanterinde aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş makinesi bulunan istekliler bakımından bu durumun Kanun’un 38’inci maddesinde yer alan avantajlı koşul olarak kullanılabileceği, ancak şikayete konu söz konusu durumda, iş makinesinin açıklama sunan isteklinin envanterinde kayıtlı olduğunu tevsik edici amortisman defteri vb. belgeler sunulmadığı, başka bir anlatımla istekli tarafından fiyat teklifi alınmak suretiyle amortisman maliyetine ilişkin açıklama yapılmasının uygun olmayacağı, yukarıda yapılan değerlendirmelerin aksine bir kabulün kendi malı iş makinesi bulunan isteklilerce kullanılması mümkün olan avantajlı koşul açısından haksızlık doğuracağı,

Ayrıca sunulan fiyat teklifinde yer alan tutarların (sırasıyla 100.000,00/150.000,00 TL) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı rayiçlerinden (sırasıyla 325.000,00/600.000,00 TL) oldukça düşük olduğu, söz konusu fiyatların, makinelerin 1 saatlik çalışma bedelinin önemli bir bileşeni olan amortisman maliyetini doğrudan etkilediği, böylelikle isteklinin gerçek edinim değeri veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan rayiçler üzerinden hesaplanması gereken amortisman maliyetini, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi kullanmak suretiyle fiktif bir edinim maliyeti üzerinden hesaplayarak kendi lehine fiyat avantajı sağladığı anlaşıldığından, amortisman girdisinin fiyat teklifi ile açıklanabilmesine izin veren mevzuat hükmü de bulunmadığı göz önüne alındığında söz konusu makineler için yapılan açıklamanın uygun olmadığı anlaşılmıştır…

Başvuru sahibinin (d) kısmında belirtilen iddiasına ilişkin inceleme aşağıda yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, idarece açıklama kapsamında sunulan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanaklarının 08.10.2019 tarihli yazı ile anılan istekliden talep edildiği anlaşılmıştır…

“Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (1yd3)” ve “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdisine ilişkin olarak HP Hakan Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden alınmış 16.09.2019 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde söz konusu girdilere ayrı ayrı birim fiyat üzerinden teklif verildiği, meslek mensubu tarafından anılan Tebliğ’de belirtilen ibarenin yazılarak iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenip imzalandığı, fiyat teklifine dayanak teşkil eden 16.09.2019 tarihli ve 1 sayılı EK-O.6 satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde, bahse konu tutanağın ihale tarihi itibarıyla bir önceki geçici beyanname dönemi verilerine göre hazırlandığı, anılan fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden adı geçen tutanağın birbiriyle uyumlu olduğu, fiyat veren firmanın ünvanından fiyat teklifinin teklife konu alanda faaliyet gösterenden alındığının anlaşıldığı…

Yukarıda aktarılan tespitler neticesinde, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır… Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Egecan Akar. Tem. Nak. İnş. Tur. San. Tic. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklaması uygun olmadığından teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir…

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verildiği,

Evrensel Yol A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin olarak Ankara 9. İdare Mahkemesinin 28.09.2020 tarihli ve E:2020/1152, K:2020/1645 sayılı kararının uygulanmasını teminen alınan 04.11.2020 tarihli ve 2020/MK-263 sayılı Kurul kararında “…Davacının (d) kısmında belirtilen “d) Açıklama kapsamında sunulan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden tespit tutanaklarının karşılaştırılması gerektiği, fiyat teklifi ya da proforma fatura alınan firmaların teklif verdikleri alanlarda faaliyet alanlarının bulunmadığı,” iddiasına ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, Davacının “açıklamada kullanılan makinaların özelliklerinin analizlerde istenen makine özelliklerinden farklı olduğu, fiyat teklifi alınan makinaların özelliklerinin analizlerde istenen makina özelliklerinden farklı olduğu,” iddiasına ilişkin olarak davalı idarenin değerlendirmesinde

5 )-ç başlığı altında yapılan değerlendirmede “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (1yd3)” ve “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdilerine ilişkin olarak HP Hakan Makina İns. Taah. San. ve Tic. Ltd. Sti. tarafından düzenlenmiş 16.09.2019 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde söz konusu girdilere ayrı ayrı birim fiyat üzerinden teklif verildiği, meslek mensubu tarafından anılan Tebliğ’de belirtilen ibarenin yazılarak iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenip imzalandığı,” ifadelerine yer verildiği, 5-(d) başlığı altında yapılan değerlendirmede “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (1yd3)” ve “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdisine ilişkin olarak HP Hakan Makina İns. San. ve Tic. Ltd. Sti.nden alınmış 16.09.2019 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde söz konusu girdilere ayrı ayrı birim fiyat üzerinden teklif verildiği, meslek mensubu tarafından anılan Tebliğ’de belirtilen ibarenin yazılarak iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenip imzalandığı, fiyat teklifine dayanak teşkil eden 16.09.2019 tarihli ve 1 sayılı EK-O.6 satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde, bahse konu tutanağın ihale tarihi itibarıyla bir önceki geçici beyanname dönemi verilerine göre hazırlandığı, anılan fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden adı geçen tutanağın birbiriyle uyumlu olduğu, fiyat veren firmanın ünvanından fiyat teklifinin teklife konu alanda faaliyet gösterenden alındığının anlasıldığı,” değerlendirmesi yapıldığının görüldüğü bu yönden yapılan incelemede; Olayda, davacı tarafından Mahkememize sunulan ek beyan dilekçesinde “Ihale üzerinde bırakılan istekli EGECAN A.Ş  tarafından, ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (lyd3) ile Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3) analiz girdilerine ilişkin olarak HP Hakan Makina Ins. Taah. San. ve Tic. Ltd. Sti. tarafından düzenlenmiş 16.09.2019 tarihli fiyat teklifini sunulduğu, ancak, fiyat teklifinde yer verilen makinaların teknik özelliği ile analizlerde yer verilen makinaların teknik özelliği birbiriyle uyuşmadığı, HP Hakan Makina Ins. Taah. San. ve Tic. Ltd. Sti. tarafından düzenlenmiş 16.09.2019 tarihli fiyat teklifi ve satış tutarı tespit tutanağı içeriğinin gerçegi yansıtmadığı, EGECAN A.Ş.nin aldığı fiyat teklifinin analizle uyumlu olması için iş makinalarının HP değerini gerçek HP değerinden farklı gösterilmesinin sağlandığı, bu konuda makine mühendisi bir bilirkişiden alınan 28.08.2020 tarihli uzman görüsünde (EK-4 Adli Yargı Bilirkisi listesinde kayıtlı makina mühendisi bilirkişi Ali Osman Çetiner’den alınmıs 28.08.2020 tarihli uzman görüsü); gerek imalatçı gerekse ithalatçı firmalar nezdinde yaptığı araştırmalar neticesinde, ekskavatör ve dragline tipi 100 HP ile 210 HP is makinası bulunmadığı, fiyat teklifinde yer alan HP değerlerinin gerçeği yansıtmadığı açıkca rapor edildigi, …ayrıca, teklife konu iş makinalarının haricen elde ettiğimiz ruhsatlarına göre, 100 HP olarak gösterilen makine gerçekte 213 HP, 210 HP olarak gösterilen makina ise gerçekte 260 HP’dir(EK-5 Fiyat teklifine konu is makinalarının ruhsatları)” iddialarına yer verildiği görülmektedir. Bu durumda; davacı tarafından HP Hakan Makina Ins. Taah. San. ve Tic. Ltd. Sti. tarafından sunulan teklife konu iş makinalarının HP değerinin davacı tarafından anılan iş makinalarına ait olduğu ileri sürülen ruhsatta yer alan HP değeri ile uyumlu olmadığı görüldüğünden davalı idarece fiyat teklifine konu iş makinesinin teklifi veren firmanın envanterinde bulunduğuna dair belgenin, is makinesine ait ruhsatın, söz konusu is makinesinin alış faturasının ilgili meslek mensubundan temin edilerek verilen fiyat teklifinin uygunluğuna dair ilgili ihale komisyonunca gereken araştırmanın yapılıp yapılmadığı hususunda bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından eksik inceleme yapılarak tesis edilen dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemistir…Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,… “Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” ve “Çam Kerestesi 2. Sınıf” analiz girdilerine ilişkin olarak Kurul kararında “Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye şirketinden alınmış 20.09.2019 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde söz konusu girdilere ayrı ayrı birim fiyat üzerinden teklif verildiği, meslek mensubu tarafından anılan Tebliğ’de belirtilen ibarenin yazıldığı, TÜRMOB kaşesi ve imzanın bulunduğu, fiyat teklifine dayanak teşkil eden 20.09.2019 tarihli ve 01 sayılı EK-O.6 satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde, bahse konu tutanağın ihale tarihi itibarıyla son geçici beyanname dönemi verilerine göre hazırlandığı anılan fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden adı geçen tutanağın birbiriyle uyumlu olduğu, fiyat veren firmanın ünvanından fiyat teklifinin teklife konu alanda faaliyet gösterenden alındığı anlaşılmıstır.” değerlendirmesinin yapıldığı anlaşılmaktadır.

                Davacı tarafından Mahkememize sunulan ek beyan dilekçesi ile “Çam Kerestesi (2. sınıf)’ye ilişkin olarak, aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik açıklaması kabul edilerek teklifi geçerli sayılan Solmaz Taahhüt Insaat Anonim Sirketi’nce Yılmaz BAKIR’dan (Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye) alınan 10.09.2019 tarihli ve teklif fiyatı 400,00 TL/m3 olan fiyat teklifinin dayanağını oluşturan ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fırat BULUT tarafından düzenlenip imzalanan 10.09.2019 tarihli ve 02 sayılı EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nda(EK-8); Çam Kerestesi (2. Sınıf)’nin 2019 yılı 2. dönemi (geçici vergi beyanname dönemi) için yevmiye defteri kayıt adedinin 14 (ondört), 2019 yılı 2. Döneminde satışı yapılan toplam tutarının 233.965,25 TL, toplam miktarının 474,22 m3, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının ise 472,28 TL/m3 olarak belirlenmis olduğu halde, davaya konu ihaleye ilişkin, aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik açıklamaları kabul edilerek teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Tamyapı Otomotiv Ins. Taah. Mad. San. ve Tic Anonim Şirketi – Seza Insaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İs Ortaklığı tarafından, açıklama istenilen analiz girdileri arasında bulunan aynı Çam Kerestesi (2. sınıf)’ne ilişkin olarak, aynı Yılmaz BAKIR’dan (Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye) alınan 20.09.2019 tarihli ve teklif fiyatı 800,00 TL/m3 olan fiyat teklifinin dayanağını oluşturan ve aynı Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Fırat BULUT tarafından düzenlenip imzalanan 20.09.2019 tarihli ve 01 sayılı EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nda (EK-9); aynı Çam Kerestesi (2. Sınıf)’nin 2019 yılı 2. dönemi (geçici vergi beyanname dönemi) için yevmiye defteri kayıt adedinin 3 (üç), 2019 yılı 2. döneminde satışı yapılan toplam tutarının 64.515,50 TL, toplam miktarının 87 m3, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının ise 741,557 TL/m3 olarak belirlenmiş olması nedeniyle, gerek 10.09.2019 tarihli ve 02 sayılı ve gerekse 20.01.2019 tarihli ve 01 sayılı Ek-0.6 Satış tutarı Tespit Tutanaklarının gerçeğe aykırı düzenlendiğinin açık olduğu” ileri sürüldügü görülmektedir. Bu durumda, aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik açıklaması kabul edilerek teklifi geçerli sayılan Solmaz Taahhüt Inşaat Anonim Şirketi ile teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Tamyapı Otomotiv Ins. Taah. Mad. San. ve Tic Anonim Sirketi-Seza Insaat Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi Is Ortaklıgı tarafından, açıklama istenilen analiz girdileri arasında yer alan Çam Kerestesi (2. sınıf) için; Yılmaz BAKIR’dan (Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye) alınmış fiyat tekliflerinin dayanaklarını oluşturan ve aynı meslek mensubu olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fırat BULUT tarafından 2019 yılı 2. Geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenen 10.09.2019 tarihli ve 02 sayılı ve 20.01.2019 tarihli ve 01 sayılı Ek-0.6 Satış Tutarı Tespit Tutanakların da aynı Çam Kerestesi (2. sınıf) için farklı miktar, tutar, hesaplama ve bilgilere yer verilmek suretiyle düzenlenen söz konusu Ek-0.6 Satış Tutarı Tespit Tutanakları’ndaki farklılığının araştırılması gerektiği, söz konusu tutanaklarının gerçekliğinin ilgili meslek mensubu ile ilgili mükelleften temin edilecek belgeler ile bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir…Solmaz Taah. A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, idarece açıklama kapsamında sunulan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanaklarının 08.10.2019 tarihli yazı ile anılan istekliden talep edildiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede yapılan incelemede;

Anılan istekli tarafından “Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” analiz girdisine ilişkin olarak Kurul kararında “Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye şirketinden alınmış 10.09.2019 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, meslek mensubu tarafından anılan Tebliğ’de belirtilen ibarenin yazılarak iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenip imzalandığı, fiyat teklifine dayanak teşkil eden 10.09.2019 tarihli ve 01 sayılı EK-O.6 satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde, bahse konu tutanağın ihale tarihi itibarıyla bir önceki geçici beyanname dönemi verilerine göre hazırlandığı, anılan fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden adı geçen tutanağın birbiriyle uyumlu olduğu,  fiyat veren firmanın ünvanından fiyat teklifinin teklife konu alanda faaliyet gösterenden alındığının anlaşıldığı,” değerlendirmesinin yapıldığı anlaşılmaktadır.

           Davacı tarafından Mahkememize sunulan ek beyan dilekçesi ile “Çam Kerestesi (2. sınıf)’ye ilişkin olarak, aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik açıklaması kabul edilerek teklifi geçerli sayılan Solmaz Taahhüt Insaat Anonim Sirketi’nce Yılmaz BAKIR’dan (Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye) alınan 10.09.2019 tarihli ve teklif fiyatı 400,00 TL/m3 olan fiyat teklifinin dayanağını oluşturan ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fırat BULUT tarafından düzenlenip imzalanan 10.09.2019 tarihli ve 02 sayılı EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nda(EK-8); Çam Kerestesi (2. Sınıf)’nin 2019 yılı 2. dönemi (geçici vergi beyanname dönemi) için yevmiye defteri kayıt adedinin 14 (ondört), 2019 yılı 2. Döneminde satışı yapılan toplam tutarının 233.965,25 TL, toplam miktarının 474,22 m3, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının ise 472,28 TL/m3 olarak belirlenmis olduğu halde, davaya konu ihaleye ilişkin, aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik açıklamaları kabul edilerek teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Tamyapı Otomotiv Ins. Taah. Mad. San. ve Tic Anonim Şirketi – Seza Insaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İs Ortaklığı tarafından, açıklama istenilen analiz girdileri arasında bulunan aynı Çam Kerestesi (2. sınıf)’ne ilişkin olarak, aynı Yılmaz BAKIR’dan (Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye) alınan 20.09.2019 tarihli ve teklif fiyatı 800,00 TL/m3 olan fiyat teklifinin dayanağını oluşturan ve aynı Serbest Muhasebeci Mali Müsavir Fırat BULUT tarafından düzenlenip imzalanan 20.09.2019 tarihli ve 01 sayılı EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanagı’nda(EK-9); aynı Çam Kerestesi (2. Sınıf)’nin 2019 yılı 2. dönemi (geçici vergi beyanname dönemi) için yevmiye defteri kayıt adedinin 3 (üç), 2019 yılı 2. döneminde satışı yapılan toplam tutarının 64.515,50 TL, toplam miktarının 87 m3, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının ise 741,557 TL/m3 olarak belirlenmiş olması nedeniyle, gerek 10.09.2019 tarihli ve 02 sayılı ve gerekse 20.01.2019 tarihli ve 01 sayılı Ek-0.6 Satış tutarı Tespit Tutanaklarının gerçeğe aykırı düzenlendiğinin açık olduğu” ileri sürüldüğü görülmektedir. Bu durumda, aşırı düşük teklif sorgulamasına yönelik açıklaması kabul edilerek teklifi geçerli sayılan Solmaz Taahhüt Inşaat Anonim Şirketi ile teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Tamyapı Otomotiv Ins. Taah. Mad. San. ve Tic Anonim Sirketi-Seza Insaat Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi İs Ortaklığı tarafından, açıklama istenilen analiz girdileri arasında yer alan Çam Kerestesi (2. sınıf) için; Yılmaz BAKIR’dan (Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye) alınmış fiyat tekliflerinin dayanaklarını oluşturan ve aynı meslek mensubu olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fırat BULUT tarafından 2019 yılı 2. Geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenen 10.09.2019 tarihli ve 02 sayılı ve 20.01.2019 tarihli ve 01 sayılı Ek-0.6 Satış Tutarı Tespit Tutanakların da aynı Çam Kerestesi (2. sınıf) için farklı miktar, tutar, hesaplama ve bilgilere yer verilmek suretiyle düzenlenen söz konusu Ek-0.6 Satış Tutarı Tespit Tutanakları’ndaki farklılığının araştırılması gerektiği, söz konusu tutanaklarının gerçekliğinin ilgili meslek mensubu ile ilgili mükelleften temin edilecek belgeler ile bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerektiği anlaşıldığından eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir…”gerekçesiyle dava konusu işlemin 5’inci iddiasının (d) kısmının kısmen iptaline karar verilmiştir…

 1- Kamu İhale Kurulunun 11.03.2020 tarihli ve 2020/UY.II-515 sayılı kararının 5’inci iddianın (d) bölümüyle ilgili kısmının kısmen iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (1yd3)” ve “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdileri ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ve Solmaz Taah. İnş. A.Ş.nin “Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” ve “Çam Kerestesi 2. Sınıf” analiz girdilerine ilişkin olarak sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları yönünden esasın yeniden incelenmesine…” karar verildiği,

Söz konusu Kurul kararının uygulanmasını teminen alınan 27.01.2021 tarihli ve 2021/UY.II-249 sayılı Kurul kararında “…11.03.2020 tarih ve 2020/UY.II-515 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesinin 28.09.2020 tarih ve E:2020/1152, K: 2020/1645 sayılı kararının uygulanmasını teminen alınan 04.11.2020 tarih ve 2020/MK-263 sayılı Kurul kararında esasının yeniden incelenmesine karar verilen 5’inci iddianın (d) bölümündeki ilgili kısma ilişkin olarak belirtilen hususlar incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekli Egecan A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (lyd3)” ile “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdilerine ilişkin olarak sunulan 16.09.2019 tarihli fiyat teklifi ve söz konusu teklife dayanak teşkil eden satış  tutarı tespit tutanağında belirtilen teklife konu iş makinelerinin HP (beygir gücü) değerinin uyumlu olup olmadığının ilişkin tespitin, adı geçen iş makinelerinin teklif eden firmanın envanterinde bulunduğuna dair belgenin, iş makinelerine ait ruhsat ve alış faturalarının ilgili meslek mensubundan temin edilmek suretiyle yapılması gerektiğine karar verilmiştir.

 Bu çerçevede, 26.11.2020 tarih ve 17588 sayılı Kurum yazısı ile “…-Egecan A.Ş. adına HP Hakan Makina Ins. Taah. San. ve Tic. Ltd. Sti. tarafından düzenlenen 16.09.2019 tarihli fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden 16.09.2019 tarihli ve 1 sayılı Ek-O.6  satış tutarı tespit tutanağına konu “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (lyd3)” ile “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3” iş makinelerinin teklif eden firmanın envanterinde bulunduğuna dair belgenin, is makinelerine ait ruhsat ve alış faturalarının meslek mensubu onaylı suretlerinin gönderilmesi…” ilgili meslek mensubundan belge talebinde bulunulmuştur.

Bahse konu yazıya istinaden SMMM Yasin Sancak tarafından gönderilen 03.12.2020 tarihli yazıda; Egecan A.Ş. adına HP Hakan Makina İns. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 16.09.2019 tarihli fiyat teklifinde esas alınan iş makinelerine ait teknik özelliklerin belirtildiği tabloların ve adı geçen makinelere ilişkin alış/satış faturaları ve ruhsatların anılan yazı ekinde sunulduğunun ifade edildiği,

Bu doğrultuda, 16.09.2019 tarihli fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden 16.09.2019 tarih ve 1 sayılı satış tutarı tespit tutanağına konu iş makinelerine ilişkin olarak anılan yazı ekinde sunulan belgeler incelendiğinde, 2006 model Komatsu PC300-7E0 marka ekskavatör’e ait ruhsat ve faturanın sunulduğu ve söz konusu iş makinesinin motor gücünün (beygir gücü) 260 BG, 2012 model Hyundai R290 LC-9 marka ekskavatör’e ait iş makinası tescil belgesi, fatura ve iş makinası satış sözleşmesi sunulan iş makinesinin motor gücünün 227 BG, 2012 model Hyundai R290 LC-9 marka ekskavatör’e ait iş makinası tescil belgesi, fatura ve iş makinası satış sözleşmesi sunulan iş makinesinin motor gücünün 181 BG, 2005 model Daewoo Solar210W-V marka ekskavatör’e ait iş makinası tescil belgesi, fatura ve iş makinası satış sözleşmesi sunulan iş makinesinin motor gücünün 156 BG, 1998 model Fıat Hıtachi FH270-3 marka ekskavatör’e ait iş makinası tescil belgesi, fatura ve iş makinası satış sözleşmesi sunulan iş makinesinin motor gücünün 165 BG, 2004 model Caterpillar M316C marka ekskavatör’e ait iş makinası tescil belgesi, fatura ve iş makinası satış sözleşmesi sunulan iş makinesinin motor gücünün 114 BG olduğu görülmüştür.

11.03.2020 tarih ve 2020/UY.II-515 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesinin 28.09.2020 tarih ve E:2020/1152, K: 2020/1645 sayılı kararının uygulanmasını teminen alınan 04.11.2020 tarihli ve 2020/MK-263 sayılı Kurul kararında esasının yeniden incelenmesine karar verilen 5’inci iddianın (d) bölümündeki ilgili kısma ilişkin olarak belirtilen diğer bir husus incelendiğinde, Solmaz Taah. İnş. A.Ş. ile Tamyapı Oto. İns. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.-Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması istenen “Çam Kerestesi (2. sınıf)” analiz girdisine ilişkin sunulan aynı firmadan alınan fiyat teklifleri ve fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden aynı ürün için farklı miktar, tutar, hesaplama ve bilgilere yer verilen 10.09.2019 tarih ve 02 sayılı ile 20.01.2019 tarih ve 01 sayılı Ek-0.6 satış tutarı tespit tutanakları’ndaki farklılığın ve söz konusu tutanakların gerçekliğinin ilgili meslek mensubu ve mükelleften temin edilecek belgeler üzerinden araştırılması yönünde inceleme tesis edilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede, 26.11.2020 tarih ve 17587 sayılı Kurum yazısı ile “…1) Tamyapı Oto. İns. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.-Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı adına Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye Şirketi tarafından düzenlenen 20.09.2019 tarihli fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden 20.09.2019 tarihli ve 01 sayılı EK-O.6 satış tutarı tespit tutanağına konu “Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” ve “Çam Kerestesi 2. Sınıf” ürünlerine ilişkin düzenlenen tüm bilgi ve belgelerin (fatura, yevmiye defteri, envanter defteri vb.) meslek mensubu onaylı suretlerinin gönderilmesi,

2) Solmaz İnş. Taah. A.Ş. adına Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye Şirketi tarafından düzenlenen 10.09.2019 tarihli fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden 10.09.2019 tarihli ve 01 sayılı EK-O.6 satış tutarı tespit tutanağına konu ““Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” ile 10.09.2019 tarihli fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden 10.09.2019 tarihli ve 01 sayılı EK-O.6 satış tutarı tespit tutanağına konu “Çam Kerestesi 2. Sınıf” ürünlerine ilişkin düzenlenen tüm bilgi ve belgelerin (fatura, yevmiye defteri, envanter defteri vb.) meslek mensubu onaylı suretlerinin gönderilmesi…” ilgili meslek mensubundan belge talebinde bulunulmuştur.

Bahse konu yazıya istinaden SMMM Fırat BULUT tarafından gönderilen 04.12.2020 tarihli yazıda; Solmaz İnş. Taah. A.Ş. adına Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye Şirketi tarafından düzenlenen 10.09.2019 tarihli fiyat teklifi ve 10.09.2019 tarihli ve 02 sayılı satış tutarı tespit tutanağına konu “Çam Kerestesi 2. Sınıf” ürününe ilişkin satış faturalarının, satış faturalarına içeren yevmiye kayıtlarının birer örneğinin anılan yazı ekinde sunulduğunun ifade edildiği ve yazıda yevmiye kayıt numaraları, fatura tarihleri ve numaralarını gösteren tablonun yer aldığı, ayrıca söz konusu yazıda “…1) Solmaz İnş. Taah. A.Ş…Mezkur Satış Tutarı Tespit Tutanağında yer alan veriler ile yukarıda detayına yer verilen yasal veriler kıyaslandığında söz konusu verilerin birebir uyumlu olduğu görülmektedir.

2 ) Tamyapı Oto. İns. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.-Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı adına Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye Şirketi tarafından düzenlenen 20.09.2019 tarihli fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden 20.09.2019 tarihli Satış Tutarı Tespit Tutanaklarına konu “Çam Kerestesi 2. Sınıf” ve “Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” ürünlerine ilişkin de bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Bilgi ve belge talep edilen ürünler madde 1’de belirtilen ürünler ile aynı olup, satış tutarı tespit dönemi de aynı geçici vergi dönemine ilişkin olduğundan, madde 1’de belirtilen fatura ve yevmiye kayıt detayları 20.09.2019 tarihli Satış Tutarı Tespit Tutanakları içinde geçerlidir. Ancak, bilgi ve belge talebi sonrası yaptığımız çalışmada, 20.09.2019 tarihli Satış Tutarı Tespit Tutanağında yer alan rakamların sehven yanlış aktarıldığı, yanlışlığın sistemden veri çekme sırasında veya tutanağın manuel doldurulmasından kaynaklı yaşanmış olmasının kuvvetle muhtemel olduğu ve bu nedenle ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının olması gerekenden yüksek gözüktüğü tespit edilmiştir. Tarafımızca yapılan bu hata hiçbir kasıt ve artniyet içermemektedir. Diğer taraftan, yapılan bu hatanın ihale sürecinde Tamyapı Oto. İns. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.-Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı adına herhangi bir avantaj, lehe sonuç veya menfaat yaratması mümkün bulunmadığı (zira ağırlıklı ortalama birim satış fiyatı olması gerektiğinden yüksek belirlenmiştir.) açıktır. Talep edeceğiniz her türlü ilave bilgi ve belgeyi de ivedilikle hazırlayacağımızı bilgilerinize arz ederiz.” açıklamalarının yer aldığı anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda, Solmaz İnş. Taah. A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan 10.09.2019 tarihli fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden 10.09.2019 tarih ve 02 sayılı satış tutarı tespit tutanağına konu “Çam Kerestesi 2. Sınıf” ürüne ilişkin olarak anılan yazı ekinde sunulan belgeler incelendiğinde, anılan ürüne ait tablo halinde belirtilen 14 adet satış faturası ve satış faturalarına ilişkin yevmiye kayıt örneklerinin sunulduğu, söz konusu faturaların toplam miktarı (m3), ortalama birim fiyatı ve toplam tutarının anılan istekli tarafından sunulan satış tutarı tespit tutanağında yer alan yevmiye defteri kayıt adedi, toplam tutar, toplam miktar ve ağırlıklı ortalama birim satış tutarı bölümleri ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

  Tamyapı Oto. İns. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.-Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan 20.09.2019 tarihli fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden 20.09.2019 tarih ve 01 sayılı satış tutarı tespit tutanağına konu “Çam Kerestesi 2. Sınıf” ürüne ilişkin olarak anılan yazı ekinde sunulan belgeler incelendiğinde, Solmaz İnş. Taah. A.Ş.ne ilişkin sunulan 14 adet satış faturası ve satış faturalarına ilişkin yevmiye kayıt örneklerinin anılan istekli yönünden de tevsik edildiği, söz konusu faturaların toplam miktarı (m3), ortalama birim fiyatı ve toplam tutarının anılan istekli tarafından sunulan satış tutarı tespit tutanağında yer alan yevmiye defteri kayıt adedi, toplam tutar, toplam miktar ve ağırlıklı ortalama birim satış tutarı ile uyumlu olmadığı, ayrıca bu hususa yönelik olarak ilgili meslek mensubu tarafından gönderilen 04.12.2020 tarihli yazıda 20.09.2019 tarihli satış tutarı tespit tutanağında yer alan rakamların sehven yanlış aktarıldığı yönünde beyanda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Yapılan tespitler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli Egecan A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden 16.09.2019 tarih ve 1 sayılı Ek-O.6 satış tutarı tespit tutanağına konu “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (lyd3)” ile “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3” iş makinelerine ilişkin meslek mensubu tarafından sunulan belgelerde belirtilen iş makinelerine yönelik HP (beygir gücü) değerlerinin fiyat teklifinde belirtilen iş makinelerine ait HP (beygir gücü) değerlerini (100 HP ve 210 HP) karşılamadığı, bir başka ifadeyle fiyat teklifine konu iş makinelerine ilişkin HP değerlerinin sunulan belgelerde yer alan HP değerleri ile uyumlu olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle anılan istekli açısından yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Solmaz İnş. Taah. A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan 10.09.2019 tarihli fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden 10.09.2019 tarih ve 02 sayılı satış tutarı tespit tutanağına konu “Çam Kerestesi 2. Sınıf” ürünü anılan ürüne ait tablo halinde belirtilen 14 adet satış faturası ve satış faturalarına ilişkin yevmiye kayıt örneklerinin sunulduğu, söz konusu faturalardaki toplam miktar (m3), ortalama birim fiyat ve toplam tutarın anılan istekli tarafından sunulan satış tutarı tespit tutanağında yer alan yevmiye defteri kayıt adedi, toplam tutar, toplam miktar ve ağırlıklı ortalama birim satış tutarı ile uyumlu olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle anılan istekli açısından yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Tamyapı Oto. İns. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.-Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan 20.09.2019 tarihli fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden 20.09.2019 tarih ve 01 sayılı satış tutarı tespit tutanağına konu “Çam Kerestesi 2. Sınıf” ürüne ilişkin olarak anılan yazı ekinde sunulan belgeler incelendiğinde, anılan istekliye ilişkin olarak da Solmaz İnş. Taah. A.Ş.ne ilişkin sunulan 14 adet satış faturası ve satış faturalarına ilişkin yevmiye kayıt örneklerinin geçerli olduğu, söz konusu faturaların toplam miktarı (m3), ortalama birim fiyatı ve toplam tutarının anılan istekli tarafından sunulan satış tutarı tespit tutanağında yer alan yevmiye defteri kayıt adedi, toplam tutar, toplam miktar ve ağırlıklı ortalama birim satış tutarı bölümleri ile uyumlu olmadığı, ayrıca bu hususa yönelik olarak ilgili meslek mensubu tarafından gönderilen 04.12.2020 tarihli yazıda 20.09.2019 tarihli Satış Tutarı Tespit Tutanağında yer alan rakamların sehven yanlış aktarıldığı yönünde beyanda bulunulduğu durumu da dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle anılan istekli açısından yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Ancak Tamyapı Oto. İns. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.-Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının “Çam Kerestesi 2. Sınıf” ürününe ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifine dayanak teşkil eden 20.09.2019 tarihli satış tutarı tespit tutanağında yer alan yevmiye defteri kayıt adedi, toplam tutar, toplam miktar ve ağırlıklı ortalama birim satış tutarları ile adı geçen tutanağa dayanak teşkil eden faturaların toplam miktarı (m3), ortalama birim fiyatı ve toplam tutarının birbiriyle  uyumlu olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekle birlikte anılan isteklinin teklifinin 11.03.2020 tarih ve 2020/UY.II-514 sayılı Kurul kararı üzerine alınan 27.08.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile değerlendirme dışı bırakılması sebebiyle anılan istekli yönünden düzeltici işlem belirlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Egecan A.Ş.nin “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (lyd3)” ile “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3” iş makinelerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifine konu iş makinelerine ilişkin HP (beygir gücü) değerlerinin söz konusu teklife dayanak teşkil eden ve meslek mensubu tarafından sunulan belgelerde yer alan HP değerleri ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan incelemeye konu 16.09.2019 tarihli fiyat teklifini onaylayan ve fiyat teklifinin dayanağı 16.09.2019 tarih ve 1 sayılı satış tutarı tespit tutanağını düzenleyen SMMM Yasin Sancak ve 20.09.2019 tarihli fiyat teklifi ve fiyat teklifine dayanak teşkil eden 20.09.2019 tarih ve 01 sayılı satış tutarı tespit tutanağına düzenleyen SMMM Fırat BULUT hakkında incelenmek üzere Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne (TÜRMOB) bildirim yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Egecan A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi neticesinde iddiaya konu “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (lyd3)” ile “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdilerine ait fiyat teklifini onaylayan ve fiyat teklifinin dayanağı satış tutarı tespit tutanağını düzenleyen SMMM Yasin Sancak ve Tamyapı Oto. İns. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş.-Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi neticesinde iddiaya konu  “Çam Kerestesi 2. Sınıf” ürününe ait fiyat teklifini onaylayan ve fiyat teklifinin dayanağı satış tutarı tespit tutanağını düzenleyen SMMM Fırat BULUT hakkında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne (TÜRMOB) bildirim yapılmasına…” karar verildiği,

Evrensel Yol İnş. A.Ş. tarafından Kamu İhale Kurulu’nun 11.03.2020 tarih ve 2020/UY.II-515 sayılı kararının iptali talebiyle açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 28.09.2020 tarih ve E:2020/1152, K:2020/1645 sayılı kararı ile “davanın kısmen kabulüne/kısmen reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 30.12.2020 tarih ve E:2020/3420, K:2020/4033 sayılı kararının uygulanmasını teminen alınan 17.03.2021 tarihli ve 2021/MK-106 sayılı Kurul kararında “…1) Temyize konu Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının 5.d. başlığı altında incelenen ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (lyd3)” ve  “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdisine ilişkin kısmı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile Solmaz Taahhüt İnşaat A.Ş. tarafından sunulan “Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” girdisine ilişkin kısmı haricindeki kısımlarında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

2) Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (lyd3)” ve  “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdisine ilişkin kısmı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile Solmaz Taahhüt İnşaat A.Ş. tarafından sunulan “Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” girdisine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmadığından dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmına gelince;…

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması yapılan “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (lyd3)” ve  “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdilerine ilişkin kısmın incelenmesi;

İhaleyi gerçekleştirilen idarece istenilen aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istekli tarafından  “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (lyd3)” ve  “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdisine ilişkin olarak HP Hakan Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Sti.’den alınan 16/09/2019 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde söz konusu girdilere ayrı ayrı birim fiyat üzerinden teklif verildiği, fiyat teklifinin meslek mensubu tarafından, anılan Tebliğ’de belirtilen ibarenin yazılarak iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenip imzalandığı, fiyat teklifine dayanak teşkil eden 2019 yılı 1. döneme göre hazırlanan 16/09/2019 tarih ve 1 sayılı Ek-O-6 satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, fiyat teklifi ve eki tutanağın mevzuata uygun olarak sunulduğu ve birbiriyle uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile Solmaz Taahhüt İnşaat A.Ş. tarafından “Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” girdisine ilişkin olarak yapılan açıklamanın incelenmesi;

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi müdahil Tamyapı-Seza İş Ortaklığı tarafından söz konusu girdiye ilişkin olarak Yılmaz Bakır’dan (Yılmaz Kerestecilik ve Nakliye) alınan 20/09/2019 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde meslek mensubu tarafından anılan Tebliğ’de belirtilen ibarenin yazıldığı, TÜRMOB kaşesi ve imzasının bulunduğu, fiyat teklifine dayanak teşkil eden 2019 yılı 2. Döneme göre düzenlenen 20/09/2019 tarih ve 01 sayılı Ek.O-6 satış tutarı tespit tutanağı sunulduğu, tutanakta “Yurt içi satışlar (varsa yurt dışı satışlar) hesabında kayıtlı olan mamul, mal veya hizmete ilişkin” tabloda yevmiye defteri kayıt adedinin 14, toplam tutarının 382.044,00-TL, toplam miktarının 1.114,90, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının 347,671 olarak gösterildiği, fiyat teklifinin ve eki satış tutarı tespit tutanağının mevzuata uygun ve birbiriyle uyumlu oldukları,

Solmaz Taahhüt İnşaat A.Ş. tarafından söz konusu girdiye ilişkin Olarak Yılmaz Kerestecilik’ten alınan 10/09/2019 tarihli fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinin meslek mensubu tarafından anılan Tebliğ’de belirtilen ibarenin yazılarak iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenip imzalandığı, fiyat teklifine dayanak 2019 yılı 1. Dönemine göre düzenlenen 10/09/2019 tarih ve 01 sayılı Ek.O-6 satış tutarı tespit tutanağı sunulduğu, tutanakta “Yurt içi satışlar (varsa yurt dışı satışlar) hesabında kayıtlı olan mamul, mal veya hizmete ilişkin” tabloda yevmiye defteri kayıt adedinin 6, toplam tutarının 246.160,50-TL, toplam miktarının 783,25, ağırlık ortalama birim satış tutarının 314,28 olarak gösterildiği, fiyat teklifi ve tutanağın mevzuata uygun ve birbirleriyle uyumlu oldukları tespit edilmiştir.

Bu itibarla, dava konusu Kurul kararının,  ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (lyd3)” ve  “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdisine ilişkin kısmı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile Solmaz Taahhüt İnşaat A.Ş. tarafından sunulan “Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” girdisine ilişkin iddiaların yerinde bulunmayarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık, Kurul kararının bu iddialar yönünden iptaline dair Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır…4-Mahkeme kararının, dava konusu Kurul kararının, dava konusu Kurul kararının 5.d. başlığı altında incelenen ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (lyd3)” ve  “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdisine ilişkin kısmı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile Solmaz Taahhüt İnşaat A.Ş. tarafından sunulan “Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” girdisine ilişkin kısmı yönünden dava konusu işlemin iptaline dair kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca Bozulmasına, bu kısımlar bakımından DAVANIN REDDİNE…” karar verilmiştir…

1- Kamu İhale Kurulunun 04.11.2020 tarihli ve 2020/MK-263 sayılı kararının Egecan A.Ş.ye ilişkin “…Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (1yd3)” ve “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)”…ilişkin olarak sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları yönünden esasın yeniden incelenmesine” kısmının iptaline, Tamyapı-Seza İş Ortaklığı ile Solmaz Taah. İnş. A.Ş.ye ilişkin “…“Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam”… ilişkin olarak sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları yönünden esasın yeniden incelenmesine…” kısmının iptaline,

27.01.2021 tarihli ve 2021/UY.II-249 sayılı Kurul kararının 5’inci iddianın (d)  bölümünün Egecan A.Ş.ye ilişkin kısmının iptaline, ayrıca 5’inci iddianın (d)  bölümü kapsamında yer alan  Tamyapı-Seza İş Ortaklığı ile Solmaz Taah. İnş. A.Ş.nin “Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” analiz girdisine yönelik aşırı düşük teklif açıklaması ile ilgili değerlendirmeleri içeren kısımlarının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince Egecan A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verildiği,

Davacı Evrensel Yol İnş. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan  davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 12.03.2021 tarihli ve E:2021/293, K:2021/478 sayılı kararında “…Dava dosyasının incelenmesinden; Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’nce 06/09/2019 tarihinde açık ihale usulüyle gerçekleştirilen 2019/370771 ihale kayıt numaralı “(Kahta-Narince) Ayr-Damlacık Ayril Yolu Km:0+000-13+700 Arası Kesiminin Yapım İşi” İhalesi’ne yönelik olarak davacı şirket tarafından yapılan şikayet başvurusunun reddi üzerine, 12.11.2019 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, yapılan inceleme sonucunda, 11.03.2020 tarih ve 2020/UY.II-514 sayılı Kurul Kararıyla; başvuru sahibinin 5(ç) bendi dışındaki iddialarının reddedildiği, kabul edilen iddiası uyarınca Egecan Akaryakıt Temizlik Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verildiği, bu kararın iptali istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 28.09.2020 tarih ve E.2020/1152, K:2020/1645 sayılı kararıyla; “dava konusu işlemin 5. madde (d) bendi başlığı altında incelenen ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (Iyd3)” ve “ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdisine ilişkin ihalede en avantajlı ikinci teklif sahibi ile Solmaz Taah. İnşaat A.Ş. tarafından sunulan “Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” ve “Çam Kerestesi 2. Sınıf’ analiz girdilerine ilişkin kısımlar yönünden dava konusu işlemin iptaline, diğer kısımlar yönünden ise davanın reddine” karar verildiği, yargı kararının uygulanması amacıyla Kamu İhale Kurulu’nun 27.01.2021 tarih ve 2021/UY.II-249 sayılı Kararı’nın tesis edildiği, davacı şirket tarafından bu işlemin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 28.09.2020 tarih ve E:2020/1152, K:2020/1645 sayılı kararının uygulanması amacıyla dava konusu 27.01.2021 tarih ve 2021 /UY.II-249 sayılı Kurul Kararı’nın tesis edildiği görülmekle birlikte, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 28.09.2020 tarih ve E:2020/1152, K:2020/1645 sayılı kısmen iptal, kısmen ret kararının temyiz edilmesi üzerine, Danıştay 13. Dairesi’nin 30.12.2020 tarih ve E.2020/3420, K:2020/4033 sayılı kararıyla; “kararın; davanın reddine ilişkin kısmının onanmasına, kararının; dava konusu Kurul Kararı’nın 5.d başlığı altında incelenen ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ‘ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (Iyd3)” ve “ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” analiz girdisine ilişkin kısmı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile Solmaz Taahhüt İnşaat A.Ş. tarafından sunulan “Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” girdisine ilişkin kısmı yönünden dava konusu işlemin iptaline dair kısmının bozulmasına, bu kısımlar bakımından davanın reddine” kesin olarak karar verildiği görülmektedir.

Bu durumda, dava konusu 27.01.2021 tarih ve 2021/UY. II-249 sayılı Kurul Kararı’nın, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 28.09.2020 tarih ve E:2020/l 152, K:2020/1645 sayılı kararının uygulanması amacıyla tesis edildiği, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin bu kararının temyiz aşamasında Danıştay 13. Dairesi’nin 30.12.2020 tarih ve E.2020/3420, K:2020/4033 sayılı kararıyla; redde yönelik kısmının onandığı, iptale yönelik kısmının ise bozularak davanın reddine karar verildiği, dolayısıyla dava konusu 27.01.2021 tarih ve 2021/UY. II-249 sayılı Kurul Kararı’nın dayanağının ortadan kalktığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu işlemin tesis edilmesinin dayanağı olan Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 28.09.2020 tarih ve E:2020/1152, K:2020/1645 sayılı kararının, Danıştay 13. Dairesi’nin 30.12.2020 tarih ve E.2020/3420, K:2020/4033 sayılı kararı ile bozulduğu ve sonuç olarak; davanın reddine karar verildiği, bu nedenle dava konusu işlemin tesis edilmesine neden olan yargı kararının ortadan kalktığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 27.01.2021 tarihli ve 2021/UY.II-249 sayılı kararının 5’inci iddianın (d) bölümü kapsamında yer alan “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 HP (1yd3)”, “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” ve “Yuvarlak Yapı Odunu 2. Sınıf Çam” analiz girdilerine yönelik yapılan değerlendirmeleri içeren kısımlarının iptaline,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle