Kurul Tarafından Teknik Görüş Alınma Zorunluluğu

Karar No              : 2019/MK-48

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/204187 İhale Kayıt Numaralı “Merkezi Depo 78 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama Araştırma Merkezi tarafından yapılan 2018/204187 ihale kayıt numaralı “Merkezi Depo 78 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Asset Medikal Tasarım San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurul tarafından alınan 06.09.2018 tarihli ve 2018/UM.I-1620 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Asset Medikal Tasarım San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 07.12.2018 tarihli E:2018/2105, K: 2018/2413 sayılı kararında “…Dava konusu olayda, davacı şirketin iddialarının 39 numaralı kalem en avantajlı teklif sahibinin teklif ettiği ürünün Teknik Şartnameye uygun olmadığı, 40 numaralı kalem yönünden davacı şirketin teklif ettiği ürünün de Teknik Şartnameye uygun olmasına rağmen değerlendirme dışı bırakıldığı yönünde olduğu, ihale komisyonu tarafından iki hemşire tarafından yapılan değerlendirmenin kabul görerek tutanağa bağlandığı, davacının itiraz başvurusunun değerlendirmesinde ihaleyi yapan idarenin itiraz başvurusunu yanlış değerlendirdiği, başvuruda yer alan 39 numaralı kalem için en avantajlı teklifin Teknik Şartnameye uygun olmadığı iddiasının incelenmediği, itirazen şikayet başvurusu sonrasında da davalı idareye ek bir dilekçe ile davacının teklif ettiği ürünlere ilişkin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden alınan görüş yazısının sunulduğu ve bu görüş yazısındaki değerlendirmenin ihale komisyonunun değerlendirmesi ile aynı yönde olmadığı, davalı idare tarafından nihai değerlendirmede ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçe gösterilerek davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği görülmektedir.

Olayda; Kamu İhale Kurulu’nca davacı şirket tarafından itirazen şikayete konu edilen ürünlerin teknik şartnamede yer alan şartları karşılayıp karşılamadığına ilişkin incelemenin, özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olduğu dikkate alınarak, ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması yönündeki yasal yetki ve sorumluluğun gereği yapılmak suretiyle işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda; dosyadaki bilgi ve belgelerle yukarıda belirtilen düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesinden, uyuşmazlıkla ilgili teknik görüş alınmaksızın bu konudaki takdir ve nihai sorumluluğun ihaleyi yapan idarede olduğundan bahisle tesis olunan dava konusu Kurul kararında bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 06.09.2018 tarihli ve 2018/UM.I-1620 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle