Karar No              : 2021/MK-374

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/283412 İhale Kayıt Numaralı “Elazığ İçmesuyu İsale Hattı 2 Kısım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/283412 ihale kayıt numaralı “Elazığ İçmesuyu İsale Hattı 2 Kısım” ihalesine ilişkin olarak Ziver İnşaat Taahhüt Madencilik Turizm Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 13.01.2021 tarihli ve 2021/UY.II-99 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Ziver İnşaat Taahhüt Madencilik Turizm Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 26.04.2021 tarihli E:2021/378, K: 2021/839 sayılı kararında “Dava konusu uyuşmazlıkta, idarece ilk komisyon kararına karşı başka teklif sahibi şirketler tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu neticesinde düzeltici işlem belirlenmesi üzerine yeni bir komisyon kararı alındığı, bu yeni komisyon kararıyla ihalenin başka bir iş ortaklığı üzerinde bırakıldığı, davacı şirketin de en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, dolayısıyla yeniden alınan ihale komisyonu kararıyla davacının hukukî durumunda değişiklik oluştuğu, yeni oluşan hukukî durumun kanunda belirlenen başvuru usûllerine ilişkin süreyi canlandıracağı, ihaleyi kazanan şirketi ve davacının pozisyonunu da değiştiren yeni komisyon kararının yeni bir hukukî durum olarak değerlendirilmesi ve bu kararın tebliği üzerine süresi içinde yapılan başvurunun esasının incelenmesi gerekirken, ilk komisyon kararının tebliği üzerine yeni başvurunun süresinde olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan her ne kadar davalı idarece “İtirazen şikâyet başvuru dilekçesinde yer alan 1., 2., 3.1., 3.3., 3.4., 3.5. ve 4. iddialara ilişkin 1886, 1887, 1888 ve 1889 sayılı Kurul kararlarında değerlendirme yapıldığı, bu çerçevede itirazen şikâyet dilekçesindeki bu iddiaların Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu” gerekçesiyle görev yönünden reddine karar verilmiş ise de söz konusu iddiaların diğer başvurucu şirketlerin başvurusu üzerine o şirketler yönünden incelendiği, davacının bu yöndeki itirazlarının davacı yönünden yeniden incelenmesi gerektiği anlaşıldığından 1., 2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. ve 4. İddiaların görev yönünden reddedilmesi de hukuka uygun görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline,” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının uygulanmasını teminen 02.06.2021 tarihli ve 2021/MK-222 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 13.01.2021 tarihli ve 2021/UY.II-99 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine,” karar verilmiş olup, bunun üzerine Kurum tarafından yapılan esas incelemesi sonucunda 08.07.2021 tarihli ve 2021/UH.II-1378 sayılı kararın alındığı, anılan karar ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

Ankara 7. İdare Mahkemesi kararının Kamu İhale Kurumu tarafından temyiz edilmesi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 05.07.2021 tarihli ve E:2021/2391, K:2021/2623 sayılı kararında “… Davacının itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde yer alan 1., 2., 3.1., 3.2. 3.3., 3.4., 3.5. ve 4. iddialara ilişkin 18/11/2020 tarih ve 2020/UY.II-1886 sayılı, 18/11/2020 tarih ve 2020/UY.II-1887 sayılı, 18/11/2020 tarih ve 2020/UY.II-1888 sayılı ve 18/11/2020 tarih ve 2020/UY.II-1889 sayılı Kurul kararlarında değerlendirme yapıldığı, dolayısıyla bahse konu iddiaların anılan Kurul kararlarında yer alan ve daha önce karara bağlanan hususlara yönelik olduğu görülmektedir.

Bu duruma göre davacının itirazen şikâyet dilekçesindeki 1.,2., 3.1., 3.2. 3.3., 3.4., 3.5. ve 4. iddianın 1886, 1887, 1888 ve 1889 sayılı Kurul kararlarına itiraz niteliğinde olduğu anlaşıldığından bu iddialar yönünden itirazen şikâyet başvurusunun görev yönünden reddedilmesine yönelik Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Mahkeme kararının itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde yer alan 1., 2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. ve 4. iddianın davacı yönünden yeniden incelenmesi gerektiğine yönelik kısmında hukukî isabet bulunmamaktadır. …” gerekçelerine yer verilerek Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulu’nun 02.06.2021 tarihli ve 2021/MK-222 sayılı kararının görev redde ilişkin 1’inci, 2’nci, 3.1’inci, 3.2’nci, 3.3’üncü, 3.4’üncü, 3.5’inci ve 4’üncü iddiaların esastan incelenmesi gerektiğine yönelik kısımlarının iptaline,

2- Anılan 02.06.2021 tarihli ve 2021/MK-222 sayılı Kurul kararı üzerine yapılan esas inceleme sonucunda alınan Kamu İhale Kurulu’nun 08.07.2021 tarihli ve 2021/UY.II-1378 sayılı kararının 1’inci, 2’nci, 3.1’inci, 3.2’nci, 3.3’üncü, 3.4’üncü, 3.5’inci ve 4’üncü iddialar yönünden iptaline,

3- Anılan Danıştay Kararı belirtilen gerekçeler doğrultusunda Kamu İhale Kurulu’nun 13.01.2021 tarihli ve 2021/UY.II-99 sayılı kararının 1’inci, 2’nci, 3.1’inci, 3.2’nci, 3.3’üncü, 3.4’üncü, 3.5’inci ve 4’üncü iddiaların görev yönünden reddedilmesi gerektiğine ilişkin kısım yönünden hukuki geçerliliğini koruduğuna,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle