Karar No : 2021/MK-9
  BAŞVURUYA KONU İHALE:
2013/82451 İhale Kayıt Numaralı “Elazığ Yurtbaşı Beldesi 12 Derslikli İ.Ö.O Yapımı” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yapılan 2013/82451 İhale Kayıt Numaralı “Elazığ Yurtbaşı Beldesi 12 Derslikli İ.Ö.O Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Tunç itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 09.10.2013 tarihli ve 2013/UY.IV-3949 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.   Davacı Mustafa Tunç tarafından Kamu İhale Kurulunun 09.10.2013 tarihli ve 2013/UY.IV-3949 sayılı kararının iptali talebiyle açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesinin 17.09.2014 tarihli ve E:2013/1802, K:2014/964 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 27.10.2020 tarihli ve E:2015/416, K:2020/2817 sayılı kararında “…Devletin, işlemlerinde, bireylerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğunu öngören Anayasa’nın 40. maddesinin 2. fıkrasının, ayrı bir yasal düzenlemenin varlığını gerektirmeyen, doğrudan uygulanabilir nitelik taşımasından dolayı, yasama, yürütme ve yargı organlarının, idare makamlarının ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işlemlerinde, bu işlemlere karşı başvurulacak idarî mercileri ve kanun yolları ile sürelerini belirtmesinin zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Dosyanın incelenmesinden, 16/08/2013 tarihli ihale komisyon kararına karşı ihaleye katılan bir istekli tarafından yapılan itiraz sonucu idarece alınan düzeltici işlem kararı uyarınca davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik 06/09/2013 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararının davacıya tebliğ edildiği, kararın bildirimine ilişkin yazıda, “Bu kararın bildiriminden itibaren süresi içinde 4734 sayılı Kanunun 55. maddesi uyarınca şikâyet başvurusunda bulunulabilecektir.” ifadesinin yer aldığı, dolayısıyla davacının ihale komisyonu tarafından şikayet başvurusuna yönlendirildiği, başka bir anlatımla komisyon kararı davacıyı yanlış merciye yönlendirdiğinden, yukarıda belirtilen Anayasal zorunluluk karsısında itirazen şikayet başvurunun süresinde olmadığı kabul edilemeyeceğinden, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Bu itibarla, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.   Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.   Öte yandan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.   Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.   Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,   1) Kamu İhale Kurulunun 09.10.2013 tarihli ve 2013/UY.IV-3949 sayılı kararının iptaline,   2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,  
   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle