Kasko Sigortasının Değeri – Taşıt Kiralanması İhalesi

Karar No              : 2021/MK-36

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/486170 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Makine Ve İkmal Başmühendisliği, Tesisler Bakım Başmühendisliği Ve İşletmeler Başmühendisliği Emrinde, Yakıt Hariç Şoförlü Taşıt Kiralanması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/486170 ihale kayıt numaralı “Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Makine ve İkmal Başmühendisliği, Tesisler Bakım Başmühendisliği ve İşletmeler Başmühendisliği Emrinde, Yakıt Hariç Şoförlü Taşıt Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Özkaya İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 08.01.2020 tarihli ve 2020/UH.II-61 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Tuğra Taşımacılık İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 11.06.2020 tarihli E:2020/363, K:2020/793 sayılı kararı üzerine alınan 22.07.2020 tarihli ve 2020/MK-167 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 08.01.2020 tarihli ve 2020/UH.II-61 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Tuğra Taşımacılık İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 11.06.2020 tarihli E:2020/363, K:2020/793 sayılı kararının temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 09.11.2020 tarihli ve E:2020/2245, K:2020/3039 sayılı kararında “…Dosyanın incelenmesinden, itirazen şikâyet başvurusunda bulunan Özkaya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından dava konusu ihalenin 2’nci ve 3’üncü kısımlarına yönelik olarak sunulan araç listeleri ve araçları kullanacak şoför sayıları dikkate alınarak kısım toplamı bazında yapılan inceleme neticesinde, söz konusu istekli tarafından teklif kapsamında sunulan araç listesinde yer alan araçların kasko değerlerinin %2’sinin, 2019 yılı Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi’nde yer alan kasko sigortası değerinin % 2’sini aşmadığı, ayrıca, anılan ihalenin 2’nci kısmında teklif edilen toplam bedelin (taşıt ve şoför maliyetleri dâhil) (2.129.016,00 TL) aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’si ile yürürlükteki brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanan toplam tutarının (2.278.991,52 TL) altında olduğu, 3’üncü kısmında da teklif edilen toplam bedelin (1.809.876,00 TL) aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’sine yürürlükteki brüt asgari ücretin %50 artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanan toplam tutarının (1.983.494,16 TL) altında olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Özkaya İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin uyuşmazlığa konu ihalenin 2’nci ve 3’üncü kısımlarında Bakanlar Kurulu’nun anılan kararı ile getirilen kısıtlamaları sağladığı görüldüğünden, anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 22.07.2020 tarihli ve 2020/MK-167 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 08.01.2020 tarihli ve 2020/UH.II-61 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle