Karar No              : 2021/UY.IV-1823

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/223083 İhale Kayıt Numaralı “Emet Mekanik Atölye Binası Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 21.06.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Emet Mekanik Atölye Binası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 30.09.2021 tarih ve 45372 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1621 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığından bahisle 13.09.2021 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, aynı gün Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce gönderilen teklif geçerlik süresinin uzatılmasına dair bir yazının da tebellüğ edildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin uygun bir şekilde teklif geçerlik süresini uzatmayacağı ve bu şekilde anılan isteklinin teklifinin geçersiz olacağı varsayımı ile itirazen şikayet başvuru bedelinin bilinçli olarak yatırılmadığı, daha sonradan ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalandığı, fakat 13.09.2021 tarihinde gönderilen teklif geçerlik süresinin uzatılmasına ilişkin yazının yarattığı hukuki durum ile şikâyet başvurumuz üzerine Anayasa’nın 40. maddesine uygun olarak hangi kanun yolları ve mercilere başvurulabileceğinin ve sürelerinin açıkça belirtilmediği, idarenin doğru bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediği ve hak arama özgürlüğünün ihlâl edildiği dikkate alındığında, yukarıda belirtilen Anayasal zorunluluk karşısında itirazen şikayet başvurusunun başvuru bedelinin süresinde yatırılmadığından bahisle reddedilemeyeceği, netice itibariyle itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak başvuru bedelinin yatırılması için süre verilmesi ve başvurunun esasının incelenmesi gerektiği iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulu’nun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında  Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı,

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanun’un 57’nci maddesinde “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmünün yer aldığı,

Anılan Kanun hükmü uyarınca, itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca verilen nihai kararlara karşı  itirazın, ancak dava açılması suretiyle karşılanabileceği, herhangi bir sebeple  Kurul  kararlarına karşı itiraz niteliğindeki başvuruların Kurum tarafından incelenmesi ve bu başvuru nedeniyle başvuruya konu  Kurul kararını değiştiren veya onayan nitelikte yeni bir Kurul kararı alınmasının da mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Dolayısıyla, başvuru sahibinin incelemeye konu söz konusu başvurusunun 15.09.2021 tarihli ve 2021/UY.IV-1704 sayılı Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu, Kurul’un karara bağladığı hususları itirazen şikâyet üzerine inceleme görevinin bulunmadığı, şikâyetler ile ilgili Kurul tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği anlaşıldığından, başvurunun görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince  Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılan başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle