Kamu İhale Kurulu’nun Başvuru Sahibinin İtirazen Şikâyet Başvurusundaki İddialarını Bu İddiaların Şikâyet Aşamasında Öne Sürülüp Sürülmediğine Bakılmaksızın İncelemesi Gerektiği

Karar No              : 2020/MK-177

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/13612 İhale Kayıt Numaralı “Muş Devlet Hastanesi 36 Aylık Yemek Hizmetleri Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/13612 ihale kayıt numaralı “Muş Devlet Hastanesi 36 Aylık Yemek Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Halil Çalık / Assos İnşaat itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 01.04.2020 tarihli ve 2020/UH.II-609 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Halil Çalık / Assos İnşaat tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 11.06.2020 tarih ve E:2020/869, K:2020/909 sayılı kararında “…..Dava konusu işlemin, davacının itirazen şikayet başvurusundaki 1-10 numaralı iddiaların reddine ilişkin kısmının incelenmesinden;

….

Dava konusu işlemin, davacının itirazen şikayet başvurusundaki 11, 12,13,14,15,16,17,18 numaralı iddiaların şikayet başvurusunda ileri sürülmediği gerekçesiyle şekil yönünden reddine ilişkin kısmının incelemesinden: Olayda, davacı tarafından, 25.02.2020 tarihinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikayet başvurusundaki “11,12,13,14,15,16,17,18 numaralı iddialarının idareye verilen şikâyet dilekçesinde yer almayan yeni iddialar olduğundan bahisle bu iddiaların şekil yönünden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 56. maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyet başvurusunda yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında yer alan tüm iddiaların incelenmesinin gerektiği, Kanun’da sayma suretiyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu’nun, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarını, bu iddiaların şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelemesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının şikâyet başvurusunun reddi üzerine, 4734 sayılı Kanun’da öngörülen şekilde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu açık olup, davacının söz konusu iddialarının da diğer usul ve esas yönlerden değerlendirilmesi ve bir karar verilmesi gerekirken şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, Kurul kararında 18 numaralı iddiaya ilişkin olarak ayrıca yapılan değerlendirmede, “… Başvuru sahibinin iddiaları incelendiğinde, başvuru sahibinin 18.02.2020 tarihinde yapılan bahse konu ihaleye teklif vermediğinden istekli sıfatını haiz olmadığı, başvuru sahibinin istekli olabilecek sıfatını haiz olduğu, söz konusu iddiaların ihale tarihinde (17.01.2020) açıklanan yaklaşık maliyete ve tekliflerin değerlendirilmesine yönelik olduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince söz konusu hususlara ilişkin olarak istekli olabileceklerin başvuru ehliyetinin bulunmadığı görüldüğünden söz konusu iddiaların aynı zamanda ehliyet yönünden de reddedilmesi gerektiği…” gerekçelerine yer verilerek dava konusu işlem tesis edilmiş ise de mevzuat hükümlerinde aday, istekli ve istekli olabileceklerin şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceğinin belirtildiği ve ihale dokümanı satın alan davacının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca istekli olabilecek statüsünde olduğu hususu açık olup, ihaleye teklif sunulması aşamasında önem arz eden yaklaşık maliyet tutarının yanlış hesaplandığından ve rekabetin engellendiğinden bahisle hak kaybına uğradığını iddia eden davacının 18 numaralı başvurusunun esasının incelenmesi gerektiği, bahse konu başvuları yapma konusunda genel olarak hukuki yararının bulunduğu kanaatine ulaşıldığından, başvurunun ehliyet yönünden reddine yönelik tesis edilen işlemin bu kısmında da hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır…..” şeklinde gerekçe gösterilerek dava konusu işlemin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numaralı iddialara ilişkin kısmı yönünden davanın reddine, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 numaralı iddialar yönünden dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1-Kamu İhale Kurulunun 01.04.2020 tarihli ve 2020/UH.II-609 sayılı kararının başvuru sahibinin 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18’nci iddiaları ile ilgili kısmının iptaline,

2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18’inci iddialarının esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle