Kamu İhale Kurulunca İtirazen Şikâyete Konu Hususlar Tüm Yönleri İle İncelenip Değerlendirilmeden Karar Verilmiş Olması

Karar No             : 2021/MK-12

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/185331 İhale Kayıt Numaralı “Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2 Kısım Şebeke İkmali İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan  2020/185331 ihale kayıt numaralı “Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2 Kısım Şebeke İkmali İşi” ihalesine ilişkin olarak, İntaş İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.09.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1558 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, İntaş İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 09.12.2020 tarihli ve E:2020/1797 sayılı kararı ile “Davacı şirket tarafından 4. iddia olarak;… Davalı idarece yapılan incelemenin sadece MC2I/144 numaralı, MC2I/146 numaralı ve MC2I/156 numaralı iş kalemlerine yönelik olarak yapıldığı, ihaleyi yapan idarece yaklaşık maliyet ve hesap cetvelinde MC2I/144 numaralı paçal iş kaleminin analizinde “artan kazı nakli (10 km)” adlı nakliye girdisine, MC2I/146 numaralı ve MC2I/156 numaralı paçal iş kalemlerinin analizinde “artan kazı nakli (10 km)” ve “stabilize nakli (4 km)” adlı nakliye girdilerine yer verilmesine rağmen aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında ve eklerinde bulunan iş kalemlerinden MC2I/144 numaralı paçal iş kaleminin analizinde “artan kazı nakli (10 km)” adlı nakliye girdisinin, MC2I/146 numaralı ve MC2I/156 numaralı paçal iş kalemlerinin analizinde ise sadece “Stabilize (f: 4000, S = a x Kök(f))” adlı nakliye girdisine yer verildiği, “artan kazı nakli (10 km)” nakliye girdisinin MC2I/146 numaralı ve MC2I/156 numaralı paçal iş kalemlerinin analizine eklenerek açıklama istenilmesi gerekirken buna uygun davranılmadığı, bu nedenle tespit edilen hususlar kapsamında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklamasının istenilmesi gerektiği değerlendirmelerine yer verildiği fakat davacının dördüncü iddiası olan 20 alt başlığın tamamı yönünden detaylı bir inceleme yapılmadığı ve bu alt iddialarının değerlendirilmediği görülmektedir.

Buna göre; 4734 sayılı Kanun’un ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda aktarılan düzenlemeleri ile itirazen şikâyet başvurusunun başvuru sahibinin iddialarının tümü yönünden inceleneceği hüküm altına alındığından, Kamu İhale Kurulunca itirazen şikâyete konu hususlar tüm yönleri ile incelenip değerlendirilmeden davacı şirketin dördüncü iddiası bütünüyle karşılaşmadan yönelik eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, dava konusu Kurul kararının hukuka aykırı bulunan kısmının ihale sonucuna etkisi değerlendirildiğinde yürütülmesi halinde telafisi güç veya imkansız zararlara yol açacağı ise tabiidir.

Açıklanan nedenlerle; dördüncü iddia bakımından hukuka aykırılığı açık olan dava konusu 23.09.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1558 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının bu kısmının uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına,” şeklinde gerekçe belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 4’üncü iddiasının esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle