Karar No              : 2021/UY.IV-1398

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/306071 İhale Kayıt Numaralı “Şehir İçi Yollarda Asfalt ve Sathi Kaplama Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 29.06.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şehir İçi Yollarda Asfalt ve Sathi Kaplama Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 06.07.2021 tarih ve 31224 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1162 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) Kamu ihale mevzuatı gereği aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği, fakat söz konusu ihalede hizmet alımı ile yapım işlerinin birleştirildiği, bu sebeple yaklaşık maliyetin yüksek hesaplandığı, farklı hizmet sunucuları tarafından ifa edilen hizmetlerin tek bir hizmet sunucusu tarafından sunulması şeklinde ihaleye çıkılmasının ve benzer iş tanımında sadece personel çalıştırılmasına dayalı olmayan park, bahçe, yeşil alan bakımı işleri ile sınırlandırılmasının rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

2) Sözleşme Tasarısı’nın 17’nci maddesinde yer alan düzenlemeye göre yükleniciden all risk sigorta yaptırılmasının istenilmesine rağmen sigorta bedelinin yazılmaması ve zarar ve ziyanın hangi kriterlere göre karşılanacağının belirtilmemesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

3) Bahse konu ihalede kısmi teklife izin verilmemesinin ihaleye katılımı ve rekabeti engellediği dolayısıyla mevzuata aykırı olduğu,

4) Bahse konu işin projesinin bulunmadığı, imalatların yapılacağı yerlerin ve asgari teknik bilgilerin ihale dokümanında yer alması gerektiği, birim fiyat teklif cetvelindeki miktarların herhangi bir projeye dayanmaksızın tahminlere dayalı olarak yazıldığı, ihale dokümanında nerede hangisinin uygulanacağı belli olmayan çeşitli imalat detaylarının bulunduğu, imalatın nerede yapılacağına ilişkin herhangi bir veri bulunmadığı,

5) Yapılan işin niteliği ve nevi belirtilmiş olmasına rağmen hangi işten ne miktar yapılacağının belirtilemediği,

6) İşyeri teslimine yönelik düzenlemelerin yerinde olmadığı, bu sebeple  ihaleyi alan isteklinin cezai müeyyideye maruz kalabileceği,

7) İhale süresi boyunca kullanılacak olan asfaltın nevi ve özelliğine ihale dokümanında yer verilmediği,

8) İşlerin yapılması sırasında moloz çıkması halinde çıkan molozların bir yerde biriktirilmesi veya her gün atılmasının gerektiği, üçüncü şahıslara verilen zararın belirsiz bir şekilde yükleniciye yüklendiği, moloz ve yol kapatmalarından doğan tüm sorumluluğun yüklenicinin sorumluluğuna verildiği, bu durumun ihalede verilecek olan fiyatın şeffaf bir biçimde tespitini imkansız hale getirdiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru Süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmü,

“Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelen

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmü,

 “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvuru süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde “…(5) Tatil günleri sürelere dahil olup, sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde süre, tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur…” açıklaması yer almaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu eksikliğin, başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet adresi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliklerin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 23.06.2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 28.06.2021 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 08.07.2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan başvuru sahibinin birinci ve üçüncü iddiasının ihale dokümanının ihale ilanına yansıyan düzenlemelerine ilişkin olduğu, ihale ilanının ise 04.06.2021 tarihinde yayımlandığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede başvuru sahibi tarafından, 04.06.2021 tarihini takip eden 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 23.06.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla anılan iddialara yönelik başvurunun süresinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, başvurunun şekil, başvuru sahibinin birinci ve üçüncü iddiasının ise ayrıca süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle