Karar No              : 2019/MK-103

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/540056 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz Ve Bağlı Kuruluşlarımız İçin Araç Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılan  2017/540056 ihale kayıt numaralı “Müdürlüğümüz ve Bağlı Kuruluşlarımız İçin Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak, Beytullah TAŞCI itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 27.02.2018 tarihli ve sayılı karar ile “ Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Beytullah TAŞCI tarafından açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 28.12.2018 tarihli E: 2018/718, K: 2018/3052 sayılı kararı ile “Uyuşmazlık konusu olayda, ihaleyi yapan idareye başvurması gerekirken doğrudan davalı idareye başvuran davacının bu başvurusunun, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilgili idareye gönderilmesi gerektiği açık ise de, dava dosyasındaki bilgi ve belgelere göre davalı idare tarafından söz konusu gönderme işleminin faks yoluyla yapıldığı ve 18/01/2018 tarihinde idare kayıtlarına girdiği kabul edilmesine rağmen konuyla ilgili olarak davacıya yapılan bildirimde, başvurunun faks yoluyla 18/01/2018 tarihinde idareye gönderildiğine ve mevzuatta öngörülen sürelerin bu tarihten itibaren başlayacağına ilişkin açık bir ifadeye yer verilmediği ve davacının söz konusu başvurunun ihaleyi yapan idareye hangi tarihte ulaştığı bilgisine erişiminin bulunmadığı görülmektedir.

İdari işlemlere karşı başvuru yollarının ayrıntılı düzenlemelerde yer alması, başvuru süresinin kısa olması veya olağan başvuru yollarına istisna getirilebilmesi nedeniyle işlemlere karşı hangi idari birime, hangi sürede başvurulacağının idarelerce işlemde belirtilmesi, hukuki güvenlik ilkesinin gereğidir. Yukarıda anılan Anayasa hükmü ile, idareye işlemlerinde ilgililerin kaç gün içinde hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu itibarla idarece dava konusu işlemde, Anayasa’nın 40. maddesine uygun olarak hangi kanun yolları ve mercilere başvurulabileceğinin ve başvuru sürelerinin, tereddüde yol açmayacak şekilde açıkça belirtilmesi gerekmekte iken belirtilmediği anlaşıldığından, davacının başvurusunun merciine tevdi kararı ile birlikte başlayan süreçte süresi içinde yapıldığının kabulü ile esastan incelenmesi gerekirken süre yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacı tarafından 22/02/2018 tarihinde davalı Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ancak başvuru dilekçesi ekinde yer alan vekaletnameye baro pulu yapıştırılmadığı ve başvuranlar tarafından yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edildiğinden bu hâliyle yapılan başvurunun şekil yönünden eksik bir başvuru olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bununla birlikte “baro pulu eksikliği” konusunda Avukatlık Kanunu’nun Kamu İhale Kanunu ve anılan diğer mevzuat mevzuat karşısında özel kanun olarak önceliğini bulunduğu, Avukatlık Kanunu’nun 27. Maddesinde yer alan düzenlemeye göre ilgiliye on günlük süre verilmesi ve bu süre içinde pul tamamlanmaz ise vekâletnamenin işleme konulmaması gerektiği, halbuki dava konusu olayda davalı idarece bu eksikliğin giderilmesi için ilgili avukata tebliğde bulunulması gerekirken bu yola gidilmeden işlem tesis edildiği, ayrıca İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11. maddesinin yedinci fıkrasında yer alan hükme göre idarenin, davacının başvurusundaki şekil eksikliklerini (başvuru bedeli vb.) Kurum’un internet sayfasında ilân etme yükümlülüğü bulunmakta iken etmeden işlem tesis ettiği dikkate alındığında, 734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin kısım yönünden de dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Davalı idarenin, başvuru sahibinin ihaleye iş ortaklığı olarak katıldığı ancak avukata verilen vekaletnamede tek ortağın adının bulunduğu, iş ortaklığı beyannamesinin ıslak imzalı olmayıp fotokopi olarak sunulduğu, bu yönüyle vekaletnamede adı bulunan ortağın pilot ortak olup olmadığının da anlaşılamadığı yönündeki iddiası incelendiğinde ise Mahkememizin 31/05/2018 tarihli ara kararı ile Kahramanmaraş Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden istenerek dava dosyası arasına alınan ihale dosyasında mevcut olan ve ihaleyi yapan idare tarafından aslına uygunluğu onaylanmış bulunan iş ortaklığı beyannamesinde, davacının söz konusu iş ortaklığında pilot ortak olduğunun açıkça belirtildiği görüldüğünden davalı idarenin bu yöndeki iddialarına da itibar edilmemiştir.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 27.02.2018 tarihli ve 2018/UH.IV-479 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, tebligatın yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren 10 (on) gün içerisinde tespit edilen şekil eksikliklerinin tamamlanması gerektiği hususunun başvuru sahibine ve/veya vekiline yazılı olarak bildirilmesine ve söz konusu eksikliklerin http://www.ihale.gov.tr adresinde başvuru süresi sonuna kadar yayımlanmasına,

 Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle