İtirazen Şikâyet Başvurusunda Bulunanlarca Yatırılması Zorunlu Olan Başvuru Bedelinin Kurum Hesaplarına Yatırılmaması Ve Avukat Vekâletnamesine Baro Pulunun Yapıştırılmamış Olması

Karar No              : 2020/UY.IV-1446

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/525599 İhale Kayıt Numaralı “Beton Parke Yol ve Kaldırım Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çanakkale Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 20.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Beton Parke Yol ve Kaldırım Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 20.08.2020 tarih ve 37114 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1286 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin üzerlerinde kaldığı ancak herhangi bir itiraz ve şikâyet olmadan idare tarafından ihalenin iptal edildiği, kendileri tarafından dava açıldığı ve dava sonucu iptal kararının iptal edildiği ancak idarenin bu karara uymayarak dava konusu işi de kapsayan yeni bir ihaleye çıktığı, bu süreçte Danıştay tarafından da iptalin iptali kararının onaylandığı, idareye verdikleri dilekçe üzerine bu defa idarenin işe gerek kalmadığı, ödeneğinin başka işe tahsis edildiği gerekçe gösterilerek ihale kararını yine iptal ederek uygulamadığı, idarece yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğu, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunularak gerekenin yapılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 …

Yapılan incelemede, söz konusu ihalenin 14.08.2020 tarihinde idare tarafından iptal edildiği, alınan kararda iptal gerekçesinin “Beton Parke Yol ve Kaldırım Yapım İşine ait ihale, ihale yetkilisi tarafından iptal edilmiştir. İsteklilerden Çeliker Medikal Konfek. Yakıt Temiz. Gıda İnş. Basın Yayın Mad. Tic. ve San. Tic. Ltd. Şti. 12.12.2019 tarihinde tebliğ edilen ihale kararının iptaline istinaden mahkemeye başvurmuştur. Çanakkale İdare Mahkemesince ihalenin iptal kararı iptal edilmiş ve mahkeme kararına istinaden ihale sürecine devam edilmiştir. Ne var ki iptal kararı sonrasındaki süreçte herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı bulunmayışı ve Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesi temel ilkeler başlığı altında İdarelerin, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasından sorumlu olduğu çerçevesinde İdaremizce mevcut ve ilave ihtiyaçlara ait kış döneminde altyapısı bitirilerek üstyapı kaplamaları için hizmet bekleyen cadde, sokak ve park alanlarında ivedilikle çalışma yapılması gerekliliklerinden yeni bir ihaleye (2020/13801 İKN) çıkılmak suretiyle karşılanması yoluna gidilmiştir. Söz konusu ihalenin konusu işlerle birlikte ek ihtiyaçların da mevcuttan bağımsız ayrı bir ihaleye ait sözleşme kapsamında giderildiği ve giderilmeye de devam etmekte olduğundan, sözleşme konusu ihtiyaçların karşılanmış olması ve halihazırda Müdürlüğümüzün herhangi bir ilave ihtiyacının bulunmayışı, bunlara ilaveten ihale konusu işe ait bütçe ödeneğinin 2020/13801 kayıt numaralı ihaleye tahsis edilmiş olduğu ve bütçesinin bulunmayışı sebeplerinden iptal edilmiştir.” olarak belirtildiği, idarenin Kuruma gönderdiği 25.08.2020 tarihli ve 622.03 sayılı yazıdan ise iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 4734 sayılı Kanun’un yukarıda atıf yapılan 56’ncı maddesi kapsamında, başvuru konusu hususun Kamu İhale Kurumunun görev alanında bulunmadığı anlaşılmıştır.

Diğer yandan 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı fıkrası uyarınca itirazen şikâyet başvurusunda bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı ve avukat yoluyla yapılan söz konusu başvuruda sunulan vekâletnameye baro pulunun yapıştırılmadığı hususları, şekil yönünden tespit edilen aykırılıklardır.

             Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince; başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Başvurunun reddine,   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle