İdare İhale Konusu İşte Somut Verilere Dayanmadan İhaleyi İptal Etmesi

Karar Tarihi : 28.02.2024

Karar No : 2024/UH.I-378

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Uşak İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/10502 İhale Kayıt Numaralı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım(2024 Yılı İçin)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Uşak İl Özel İdare Personel Anonim Şirketi tarafından 18.01.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı (2024 Yılı İçin)” ihalesine ilişkin olarak Bir Can Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yangın Eğitim Danışmanlık Mühendislik Gıda Tekstil Turizm Itriyat İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 02.02.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.02.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.02.2024 tarih ve 132978 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/254 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Asil Ortak Sağlık Güv. Bir. A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı, şöyle ki; ihale kapsamında A veya B sınıfı iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli bulundurmanın zorunlu olduğu, verilen açıklamada personel giderlerinin dayanaksız bir şekilde gösterildiği, işçilik maliyeti hesabının asgari ücret üzerinden hesaplandığı ve bir veriye dayanılmadan açıklandığı, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanının maaşlarının maliyeti resmi bir kurum açıklaması olmadan açıklandığı, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanının maaşlarının asgari ücretin üzerinde olmak zorunda olduğu, bu personelin maaşlarının asgari ücret üzerinden açıklanmasının uygun olmadığı, verilen açıklamada personelin ulaşım, yemek gibi giderlerinin nasıl karşılanacağının açıklanmadığı, yemek ve yol giderleri önemli bir gider bileşeni olduğu, bu giderlerin asgari ücret verilen bir çalışanın maaşına dâhil edilemeyeceği, bütün gider kalemleri asgari ücret üzerinden hesaplansa bile işin bu fiyatlarla yapılamayacağı, sözleşme damga vergisi ve karar pulu giderlerinin maliyete eklenmediği, bu iş için maliyet kalemi olarak eklenmesi gereken vergilere açıklamada yer verilmediği, Teknik Şartname’nin 9.3’üncü maddesinde yer alan tıbbi tahlil ve tetkiklerin önemli bir gider kalemi olduğu, bu kalem hakkında açıklama yapılmadığı, önemli bir gider kalemi olan personel için koruyucu donanım giderlerinin ve kırtasiye giderlerinin açıklanmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede, idare tarafından sınır değerin altında teklif sunan istekliye 18.01.2024 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında “Aşırı Düşük Teklif Sorgulamanıza istinaden açıklama talep ediyoruz” şeklinde yer alan ifadeler ile aşırı düşük teklif açıklamasının istenildiği, bu haliyle açıklama talep yazısında yer verilmesi gereken önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde, idareler tarafından teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde, ihale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesine ilişkin olarak ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre, aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin belirtilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

Buradan hareketle, gerek istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi gerekse de idareler tarafından bu açıklamaların sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi bakımından mevzuata uygun bir aşırı düşük teklif sorgulama işleminin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Ancak somut olayda teklifi sınır değerin altında olan istekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısı esas alınarak aşırı düşük teklif açıklamaların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ve yapılan bu açıklamaların da sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi imkânının mümkün olmadığı, şöyle ki yukarıda yer verilen ihale dokümanı düzenlemelerine göre ihale konusu iş kapsamında iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli gideri, zorunlu olan tıbbi tahlil ve tetkikler bedeli ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin ekinde “İSGB ve OSGB’lerde Bulunacak Asgari Malzeme Listesi” gibi giderlerin bulunduğu, bu giderlerin hangilerinin önemli teklif bileşeni olduğuna yönelik herhangi bir belirleme yapılmadığı dolayısıyla idarece açıklama istenen söz konusu iş kalemleri içerisinde teklifte önemli kabul edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde belirlenerek teklifi sınır değerin altında olan isteklilere yönelik aşırı düşük teklif sorgulamasının gerçekleştirilmesi gerektiği, bu bağlamda ihalede aşırı düşük teklif açıklamasının yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif sorgulamasının önemli maliyet bileşenleri açık ve net bir şekilde belirtilerek yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi