İdare İhale Konusu İşte Somut Verilere Dayanmadan İhaleyi İptal Etmesi

Karar Tarihi : 04.01.2024

Karar No : 2024/UM.I-15

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1143503 İhale Kayıt Numaralı “Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 21.11.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Iwallet Kurumsal Hizmetler A.Ş.nin 04.12.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.12.2023 tarih ve 122121 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.12.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/1441 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdare Şartname’nin 7.1.ı maddesinde anlaşmalı mağaza listesinin beyan edilmesi gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almadığı, anılan Şartname maddesi incelendiğinde, büyükşehir belediyeleri toplam sayısının en az yarısı adedindeki vilayetlerin sınırları içerisinde mağazası olan veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan isteklilerin teklif verebileceğinin ve mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan isteklilerin anlaşma yaptığı firmadan kendilerine hitaben düzenlenmiş, şekli ve içeriği EK- 3’de görülen anlaşmayı imzalatarak teklifi ile birlikte sunacaklarının düzenlendiğinin anlaşıldığı, kendilerinin de istenilen koşulları sağlayan zincir markalarla anlaşma yaptıkları ve yapılan anlaşmaya ilişkin EK-3’te yer alan formu Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan ettikleri, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda mağaza listesinin beyan edilmesi için satır açılmadığı,dolayısıyla Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda anlaşmalı markalara ait mağaza listesi beyanında bulunulmadığı için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin 7.1.ı maddesinde, büyükşehir belediyeleri toplam sayısının en az yarısı adedindeki vilayetlerin sınırları içerisinde mağazası olan veya bu şartları taşıyan mağaza zincirleri ile anlaşması bulunan isteklilerin teklif verebilecekleri düzenlenmiş olmakla birlikte, anılan maddede mağaza listesi beyanında bulunulmasına ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde; “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırında bulunan “Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” bölümünde “EK-3 Anlaşma, Kayatürkler Tekstil Tur. İth. İhr. Gıda ve Tar. Ürün. San. ve Tic. A. Ş. 10.11.2023, Bulunmamaktadır, Süresiz” şeklinde beyanda bulunulduğu görülmüştür.

İhale komisyonu kararı incelendiğinde, başvuru sahibinin 2 gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı, bu gerekçelerden birinin “Büyükşehirlerin yarısı âdetinde vilayetlerin sınırları içerisine mağazası olan veya bu şartları taşıyan mağaza zincirlerine ilişkin (mağaza listesi) bilgi girişinde bulunulmadığı” olduğu tespit edilmiştir.

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri” bölümünde “EK-3 Anlaşma” şeklinde beyanda bulunulduğu ve İdari Şartname’nin 7.1.ı maddesinde isteklilerin mağaza listesine ilişkin beyanda bulunacağına dair bir düzenlemenin yer almadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklifinin “Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda zincir mağaza listesine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Iwallet Kurumsal Hizmetler A.Ş.nin ve Tacer Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.