İstekliler Tarafından E-Teklif Kapsamında Sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda Beyan Edilen Bilanço Bilgileri Ve İş Hacmi Bilgilerinin EKAP Üzerinden Sorgulamalarının Yapılabildiğinden Belgelerin Fiziki Olarak Sunulmasının İstenilmesinin Gerekmediği

Karar No              : 2021/UY.I-717

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/624736 İhale Kayıt Numaralı “715-08 KK Nolu Silifke-Mut-3BlHdyolu Km:12+100-12+500 Kesimi Heyelan Islahı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 24.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “715-08 KK Nolu Silifke-Mut-3BlHdyolu Km:12+100-12+500 Kesimi Heyelan Islahı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yazıcıoğlu Nakl. İnş. A.Ş.nin 24.02.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.02.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.03.2021 tarih ve 11339 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/417 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) İhale üzerinde bırakılan Özcoşkun Yapı Mimar. San. ve Tic. A.Ş. – Maki İnş. Tur. Nakl. Maden. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Bahadır Grup İnş. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. – Aktürk Kardeşler İnş. Petr. Nakl. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Evrensel Yol İnş. A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan bilançolardaki oranların hatalı hesaplandığı, sunulan belgelerin eksik olduğu, mali müşavir onaylı olmadığı, ihale ilan tarihinden önce düzenlendiği, sunulan belgelerin İdari Şartname’nin 7.4’üncü maddesine aykırı olduğu ve belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı,

Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgedir.

(2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına kadar olan ve iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde ise yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin sunulması gerektiğine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu durumda aday veya isteklinin idarece istenilen ilgili belgeyi sunması gereklidir.

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin, toplam cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında; aday veya isteklinin toplam cirosunun, yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında idarece belirlenen tutardan, yapım işleri cirosunun ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan az olmaması,

gerekir. İdarece yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin istenildiği ihaleler hariç olmak üzere, yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(8) Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(10) Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(13) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır

(14) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellemesi” başlıklı 37’nci maddesinde “(1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) Yapım işleri ciro tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1. Bilanço ve eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yayımlanması zorunlu yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin sunulması gereklidir.

10.1.1. Aday veya isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince bilançolarını yayımlatmaları zorunlu ise başvuru veya tekliflerinde bilançolarını veya bilançonun ilgili uygulama yönetmeliğinin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı maddesinde düzenlenen yeterlik kriterlerinin sağlandığını gösteren bölümlerini sunmaları zorunludur.

10.1.2. İlgili mevzuatı gereğince bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunmayan aday ve istekliler, eşdeğer belge kapsamında; bilançolarını veya bilançonun yukarıda belirtilen bölümlerini sunabilecekleri gibi, bunların yerine bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi de sunabileceklerdir. Bu belgeler dışında, bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere sunulan hiçbir belge, eşdeğer belge olarak kabul edilmeyecektir.

10.1.3. Aday veya isteklilerce sunulan Bilanço Bilgileri Tablosu’nun, ilgili uygulama yönetmeliğinin ekinde yer alan “Bilanço Bilgileri Tablosu Standard Formu” na uygun olarak ve anılan formda yapılan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir. Bu Tablonun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden önce de düzenlenmesi mümkündür.

10.2. İş hacmini göstermek üzere aday veya isteklilerin başvuru veya teklifleri ile birlikte toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu ya da ihale konusu iş ile ilgili ciroyu gösteren standart forma uygun belgeyi sunması zorunludur. Bu çerçevede, idarece yalnızca yapım işleri cirosunu gösteren belgenin istendiği yapım işi ihaleleri hariç olmak üzere, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday veya isteklinin her bir ortağının iş ortaklığındaki hissesi oranında iş hacmine ilişkin kriteri sağladığını göstermek üzere bu iki belgeden herhangi birini sunması mümkündür…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “7.4.1 İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Özcoşkun Yapı Mimar. San. ve Tic. A.Ş. – Maki İnş. Tur. Nakl. Maden. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Özcoşkun Yapı Mimar. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Bilanço Bilgileri” bölümünün “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “12,2179463793632” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,8444980362163” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise esas alınan yılın  “2019” olarak beyan edildiği görülmüştür.

Anılan pilot ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2017-6*********TRY”, “2018-2*********TRY” ve “2019-1*********TRY” beyanına yer verildiği görülmüştür.

Söz konusu pilot ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerlerinin birbiriyle uyumlu olduğu, anılan pilot ortağın idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır. İş hacmi bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda, bahse konu pilot ortak tarafından beyan edilen iş hacmi bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarlarının birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiş olup, pilot ortağın sağlaması gereken asgari iş hacmi tutarını karşıladığı anlaşılmıştır.

Özcoşkun Yapı Mimar. San. ve Tic. A.Ş. – Maki İnş. Tur. Nakl. Maden. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı Maki İnş. Tur. Nakl. Maden. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Bilanço Bilgileri” bölümünün “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “22,5918262740483” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,932118820040613” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise esas alınan yılın  “2019” olarak beyan edildiği görülmüştür.

Anılan özel ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2017-6*********TRY”, “2018-6********TRY” ve “2019-2********TRY” beyanına yer verildiği görülmüştür.

Söz konusu özel ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerlerinin birbiriyle uyumlu olduğu, anılan özel ortağın idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır. İş hacmi bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda, bahse konu özel ortak tarafından beyan edilen iş hacmi bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarlarının birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiş olup, özel ortağın sağlaması gereken asgari iş hacmi tutarını karşıladığı anlaşılmıştır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Bahadır Grup İnş. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. – Aktürk Kardeşler İnş. Petr. Nakl. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Bahadır Grup İnş. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Bilanço Bilgileri” bölümünün “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “2,68831414082232” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,352325720235743” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0,0303542729809681” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise esas alınan yılın  “2019” olarak beyan edildiği görülmüştür.

Anılan pilot ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2018-4*********TRY” ve “2019-1*********TRY” beyanına yer verildiği görülmüştür.

Söz konusu pilot ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerlerinin birbiriyle uyumlu olduğu, anılan pilot ortağın idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır. İş hacmi bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda, bahse konu pilot ortak tarafından beyan edilen iş hacmi bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarlarının birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiş olup, pilot ortağın sağlaması gereken asgari iş hacmi tutarını karşıladığı anlaşılmıştır.

Bahadır Grup İnş. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. – Aktürk Kardeşler İnş. Petr. Nakl. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı Aktürk Kardeşler İnş. Petr. Nakl. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Bilanço Bilgileri” bölümünün “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “0,853517502486902” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,295858181002564” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0,2262957119645” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise esas alınan yılın  “2019” olarak beyan edildiği görülmüştür.

Anılan özel ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2019-8********TRY” beyanına yer verildiği görülmüştür.

Özel ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerlerinin birbiriyle uyumlu olduğu, anılan özel ortağın idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır. İş hacmi bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda, bahse konu özel ortak tarafından beyan edilen iş hacmi bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarlarının birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiş olup, özel ortağın sağlaması gereken asgari iş hacmi tutarını karşıladığı anlaşılmıştır.

Evrensel Yol İnş. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Bilanço Bilgileri” bölümünün “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “2,84237523802832” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,319660766614514” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise esas alınan yılın  “2019” olarak beyan edildiği görülmüştür.

Anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2019-5*********TRY” beyanının yer aldığı görülmüştür.

Söz konusu istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda, beyan edilen bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerlerinin birbiriyle uyumlu olduğu, anılan isteklinin idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır. İş hacmi bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda, bahse konu istekli tarafından beyan edilen iş hacmi bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarlarının birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiş olup, isteklinin net satış tutarının sağlaması gereken asgari iş hacmi tutarını karşıladığı anlaşılmıştır.

Söz konusu istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilanço bilgileri ve iş hacmi bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulamalarının yapılabildiği, bu kapsamda söz konusu bilgileri içeren belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenilmesi gerekmediği, idare tarafından da talep edilmediği, beyanın yeterli görüldüğü anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.

Yorum Ekle